Turvallisuus

Koulupäivien turvallisuus

Kankaan koululla turvllisuutta edistävä toiminta on läsnä kaikissa tilanteissa. Periaatteena on, että jokainen koulun henkilökuntaan kuuluva tunteen vastuunsa turvallisista toimintatavoista. (Kankaan koulun lukuvuosisuunnitelma 2019-2020)

Kankaan koulussa toimii turvallisuusryhmä, jonka tehtävä on huolehtia koulun (oppilaiden ja henkilökunnan) turvallisuuteen liittyvistä asioista.

Turvallisuusryhmän jäsenet valitaan vuosittain. Ryhmän työskentelyä johtaa apulaisrehtori, joka toimii myös koulun turvallisuuspäällikkönä. Toiminta perustuu Kankaan koulun turvallisuussuunnitelmaan.

Turvallisuussuunnitelma ohjaa koulussamme tehtävää turvallisuutta edistävää työtä. Suunnitelmassa kuvataan niitä toimenpiteitä, joilla sekä oppilaiden että henkilökunnan turvallisuutta pyritään parantamaan koulupäivän aikana.

Turvallisuusryhmän toimintaan kuuluu:

-henkilökunnan ohjeistaminen turvallisuuskysymyksissä

-koulun turvallisuussuunnitelmien kehittäminen, ylläpito ja toteuttamisesta vastaaminen

-huoltajien ja oppilaiden tiedottaminen ja osallistaminen turvallisuutta edistävään työhön

Turvallinen oppimisympäristö

Kankaan koulussa pyritään oppimisympäristöön, jossa lapsi voi kokonaisvaltaisesti kokea olonsa turvalliseksi. Tavoitteena on tarjota lapselle henkinen ja fyysinen turvallisuuden kokemus, joka edesauttaa oppimista ja tukee lapsen psyykkistä kasvua.

Sosiaalinen turvallisuus

Päivittäisessä koulutyössä pyritään luomana lapselle mahdollisuus kehittyä omana itsenään yhteisön jäsenenä, annetaan osallisuuden kokemuksia ja harjaannutetaan sosiaalisia taitoja kaverisuhteiden mahdollistamiseksi.

Psyykkinen turvallisuus

Psyykkistä turvallisuutta edistetään mm. mahdollistamalla tunteiden ilmaisu ja harjaannuttamalla tunnetaitoja. Aikuisten toiminta pyritään pitämään ennustettavana ja johdonmukaisena. Rutiineja hyödynnetään ja annetaan lapselle mahdollisuus saada apua tarvittaessa.

Pedagoginen turvallisuus

Tavoitteena on rakentaa päivittäiset oppimistilanteet niin, että pedagogiset ratkaisut luovat turvallisuuden tunnetta. Lapselle mm. valitaan oikeantasoisia tehtäviä ja ohjeet pidetään selkeinä ja ymmärrettävinä. Palautteen antamisessa pyritään kannustavuuteen.

Fyysinen turvallisuus

Kankaan koulun tilojen turvallisuutta tarkkaillaan ja kehitetään päivittäin. Jokaisen työntekijän velvollisuuksiin kuuluu huolehtia fyysisen oppimisympäristön turvallisuudesta työtä tehdessään. Tilojen käyttöön liittyviä ohjeita päivitetään tarpeen mukaan ja erilaisia poikkeustilanteita harjoitellaan lukuvuosittain. Jokaisella oppilaalla ja henkilökunnan jäsenellä on oikeus koskemattomuuteen työ– ja koulupäivän aikana. Valvonta pyritään järjestämään niin, että fyysisen koskemattomuuden rikkomiseen voidaan puuttua heti tai estää rikkomus tapahtumasta.