Joustava perusopetus JOPO

Tavoitteet

Joustava perusopetus on tarkoitettu 9-luokan oppilaille ja se tarjoaa oppilaalle tasavertaiset mahdollisuudet suorittaa oppivelvollisuus edellytystensä mukaisesti yhdessä ikätovereidensa kanssa. Se antaa nuorelle myös mahdollisuuden saada sellainen peruskoulun päättötodistus, jolla avautuu tie ammattiopintoihin.

Opetus

Joustavassa perusopetuksessa annetaan yleisopetusta ja opettajana toimii pääosin JOPO-luokan opettaja, jonka tukena ovat koulunkäyntiavustaja ja nuorisotyöntekijä. Lähiopetusta annetaan luokkamuotoisena omassa luokkahuoneessa tai muissa oppimisympäristöissä.

Opetus perustuu koulun yleiseen opetussuunnitelmaan, mutta jokaiselle oppilaalle tehdään oppimissuunnitelma tai tarvittaessa henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma eli HOJKS. Oppilaat etenevät oman opinto-ohjelmansa mukaan. Eri oppiaineet suoritetaan opetussuunnitelman mukaan. 

Muut oppimisympäristöt ja työpaikkaopiskelu

Muina oppimisympäristöinä toimivat leirikoulut ja opintokäynnit, joissa on koulun henkilökunnan lisäksi mukana myös erityisnuorisotyö.

Työpaikkaopiskelu on joustavan perusopetuksen painotusalue. Noin 5 viikkoa kestävä työpaikkaopiskelu tapahtuu neljässä jaksossa lukuvuoden aikana tai muuten sovittuina jaksoina ja tuolloin opiskelu tapahtuu sekä työpaikalla että koulussa. Osa aihekokonaisuuksista toteutetaan työpaikkajaksojen aikana sopiviin aihepiireihin integroituna.

Yhteistyö huoltajien ja eri hallinnonalojen kanssa

Kotien kanssa tehdään tehostettua, pitkäkestoista yhteistyötä, jolla kodit pyritään sitouttamaan oppilaan opiskelun tukemiseen. Yhteistyömuotoja ovat perheillat, huoltajien henkilökohtaiset tapaamiset sekä puhelin-, tekstiviesti- ja sähköpostiyhteydet.

Joustava perusopetus tekee yhteistyötä eri hallinnonalojen kanssa oppilaan kokonaistilanteen hahmottamisessa ja hallinnassa ja tällaisia yhteistyökumppaneita voivat olla esim. Peruspalvelukeskus Oiva -liikelaitos, seurakunta ja elinkeinoelämä sekä muut tarvittavat tahot.

Yhteistyötä tehdään myös toisen asteen oppilaitosten, erityisesti Koulutuskeskus Salpauksen kanssa ja koulumme oppilailla on mahdollisuus tutustua eri koulutusaloihin lukuvuoden aikana.

JOPO-luokan oppilashuolto

Koulun oppilashuoltoryhmä toimii myös JOPO –oppilaiden oppilashuoltoryhmänä. Koska halutaan puuttua nopeasti oppilaiden mahdollisiin ongelmiin, käytännön oppilashuoltotyötä tekee myös JOPO –tiimi, jonka muodostavat joustavasta perusopetuksesta vastaavat opettajat, koulunkäyntiavustaja, kouluyhteisöohjaaja, oppilaanohjaaja ja erityisnuorisotyöntekijät sekä tarvittaessa myös koulukuraattori ja terveydenhoitaja. Koulun oppilashuoltoryhmä ja JOPO –tiimi muodostavat oppilaan turvaverkon yläkoulun aikana.

Siirtymävaiheessa toiselle asteelle oppilaanohjaaja ja etsivä nuorisotyö suorittaa jälkiseurantaa ja tukee oppilaan uudelleensijoittumista koulutukseen/työelämään.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä