Äidinkieli

Äidinkielen ja kirjallisuuden minimikriteerit

Äidinkielen ja kirjallisuuden minimikriteerit

Saadakseen kurssista arvosanan 5 oppilaan on

  • osallistuttava oppitunteihin ja toimittava opettajan ohjeiden mukaan
  • tuotava opiskeluvälineet mukanaan tunneille
  • saatava kokeesta hyväksytty arvosana (vähintään 5-)
  • saatava hyväksytty arvosana kirjoitelmasta tai kirjallisuustehtävästä

Äidinkieli ja kirjallisuus

Oma kieli ja kulttuuri ovat avain oppimiseen, elämänhallintaan ja yleissivistykseen. Äidinkielen ja kirjallisuuden opintojen tavoitteena on antaa tietoa kielestä, kirjallisuudesta ja kulttuurista sekä kehittää ajattelun, työskentelyn ja vuorovaikutuksen taitoja. Oppilas harjaantuu ilmaisemaan itseään kirjoittamalla ja puhumalla. Opinnot tarjoavat hyvät valmiudet jatko-opintoihin.

viivi-wagner-kirjallisuus1 (2).gif
Kuva täältäKurssit

Äidinkieltä ja kirjallisuutta opiskellaan yläkoulussa yhteensä yhdeksän kurssia, kolme kurssia jokaisella vuosiluokalla. 7. luokalla varmennetaan lukemisen ja kirjoittamisen taitoja, kerrataan kielioppia ja kehitetään opiskelutaitoja. 8. luokalla tutustutaan kirjallisuuden lajityyppeihin, opiskellaan kielen rakenteita, harjaannutaan analysoimaan ja kirjoittamaan erilaisia tekstilajeja sekä opetellaan osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja. 9. luokalla syvennetään käsitystä suomen kielestä ja kotimaisesta kirjallisuudesta. Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssina on tarjolla luovan kirjoittamisen ja kirjallisuuden puolipitkä kurssi.

1. kurssilla kehitetään luokan sosiaalista ilmapiiriä myönteiseksi ja opiskelua tukevaksi. Harjaannutetaan työskentelytaitoja; harjoitellaan olennaisen löytämistä luetusta ja kuullusta. Opetellaan tuottamaan tekstiä suunnitelmallisesti ja oikeakielisesti. Kerrataan verbien persoona- ja aikamuodot. Luetaan ikäkaudelle sopivaa kirjallisuutta.

2. kurssilla varmennetaan ala-asteella opittua taitoa taivuttaa nomineja. Harjoitellaan kerronnan keinoja ja kirjoitetaan kertomus. Luetaan monipuolisesti kirjallisuutta.

3. kurssilla tutustutaan erilaisiin teksteihin, joita voivat kirjojen lisäksi olla esimerkiksi elokuvat, uutiset, sarjafilmit ja lehdet. Tehdään esitelmä. Harjoitellaan sujuvan ja loogisen tekstin rakentamista. Kerrataan taipumattomien sanojen käyttöä.

4. kurssilla tutustutaan kirjallisuuden eri lajityyppeihin. Opetellaan modusten käyttöä. Kirjoitetaan eri tyylisiä fiktiivisiä tekstejä.

5. kurssilla opetellaan lauseenjäsenet. Harjoitellaan kirjoitelman suunnittelua ja suunnitelman toteutusta erilaisten jäsentelymallien avulla. Luetaan ja käsitellään kaunokirjallisia tekstejä.

6. kurssilla perehdytään median mahtiin muokata ja ohjata ihmisten mielikuvia sekä valintoja. Opetellaan kriittistä tiedonhakua. Tarkastellaan ja kirjoitetaan vaikuttamaan pyrkiviä tekstejä. Harjoitellaan puhe- ja keskustelutilanteita.

7. kurssilla käydään läpi kirjoittajan tarvitsemia kielenhuoltoseikkoja ja puhutun ja kirjoitetun kielen eroja. Kirjoitetaan suunniteltu asiateksti. Perehdytään kielen eri muotoihin kuten yleiskieleen ja murteisiin.

8. kurssilla opitaan tuntemaan Suomen kirjallisuuden vaiheita. Luetaan kotimainen klassikkoteos. Syvennetään kaunokirjallisuuden käsittelemisen taitoja.

9. kurssilla tutustutaan maailman kieliin ja kielikuntiin, erityisesti uralilaiseen kielikuntaan. Perehdytään suomen kielen ominaispiirteisiin. Kirjoitetaan kurssin asiasisältöön liittyvä aineistopohjainen teksti.

Arviointi

Arviointi on jatkuvaa, myönteistä ja kannustavaa. Äidinkielen päättöarviointi tapahtuu 8. ja 9. luokan kurssien pohjalta, 9. luokkaa painottaen.