Tukiopetus

Tukiopetus

Oppilaalle, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada tukiopetusta.
Aloite tukiopetukseen voi tulla opettajalta, huoltajalta tai oppilaalta.

Hollolan kunnan perusopetuksen opetussuunnitelmassa (2016, 105) todetaan seuraavaa:

Tukiopetus tulee aloittaa heti, kun oppimiseen tai koulunkäyntiin liittyvät vaikeudet on havaittu, jotta oppilas ei jäisi pysyvästi jälkeen opinnoissaan. Tukiopetusta tulee järjestää suunnitelmallisesti sekä niin usein kuin on tarpeen.Tukiopetukselle on ominaista yksilöllisesti suunnitellut tehtävät, ajankäyttö ja ohjaus. Tukiopetuksen järjestämisessä tulee käyttää monipuolisia menetelmiä ja materiaaleja, joiden

avulla voidaan löytää uusia tapoja lähestyä opittavaa asiaa. Ennakoivassa tukiopetuksessa uusiin opittaviin asioihin perehdytään jo etukäteen.

Koulutyö tulee suunnitella siten, että jokaisella oppilaalla on tarvittaessa mahdollisuus osallistua tukiopetukseen. Tukiopetus annetaan joko oppilaan työjärjestyksen mukaisten, sellaisten oppituntien aikana, joihin tuen tarve liittyy, tai oppituntien ulkopuolella. Erilaisia joustavia ryhmittelyjä voidaan käyttää tukiopetuksen toteuttamisessa.

Lapsen huoltajalle tiedotetaan etukäteen tukiopetuksen järjestämisestä. Myös huoltaja voi olla aloitteentekijä tukiopetuksen antamisessa.

Lapsi on oikeutettu tukiopetukseen tuen portaasta huolimatta. Tehostetussa tuessa tukiopetus kirjataan tehostetun tuen oppimissuunnitelmaan ja erityisessä tuessa HOJKSiin.(Lähde: Hollolan perusopetuksen opetussuunnitelma 2016, 105)