Erityisopetus

Laaja-alainen (osa-aikainen) erityisopetus

Hälvälän koulussa oppilas, jolla on haasteita oppimisessa, saa osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohella. Laaja-alainen erityisopettaja on työskentelee tiiviissä yhteistyössä luokanopettajien kanssa. Opetus on suunnitelmallista, tavoitteellista, joustavaa ja oppilaan tarpeet huomioivaa. Oppilasta tuetaan kokonaisvaltaisesti.

Laaja-alaista erityisopetus toteutuu pienryhmäopetuksena, samanaikaisopetuksena ja tarpeen vaatiessa yksilöopetuksena. Tärkeä osa oppilaan tukemista on konsultaatio sekä luokanopettajan ja erityisopettajan yhteispalaverit. Tällöin mietitään ryhmän tai yksittäisen oppilaan tukimuotoja. Oppimisympäristön ja toimintatapojen muokkaamista pohditaan jokaisella tuen portaalla, myös yleisessä tuessa olevien oppilaiden kohdalla.

Puheopetusta annetaan Hollolan kunnassa esikoululaisille ja 1.-2. luokan oppilaille. Opetus on ryhmämuotoista ja sisältää harjoituksia äännevirheiden korjaamiseksi. Puheopetusta tehdään yhteistyössä kotien kanssa. Olennaisen osan muodostavat kotiharjoitukset. Puheopetusta antaa Tiilikankaan koulun laaja-alainen erityisopettaja Kaisa Partanen. Voit pitää yhteyttä häneen Wilma-viestein tai puhelimitse (p. 044-7801 631).

S2-opetusta annetaan niille oppilaille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi. Opetuksen lähtökohtana on oppilaan suomen kielen taito ja muun koulutyön tukeminen taitoja kartuttamalla. S2-opetus tapahtuu ryhmämuotoisena, jos se on mahdollista.

Hälvälän koulun laaja-alaisena erityisopettajana toimii lukuvuonna 2018-2019 Jenni Liikaluoma. Hän työskentelee Hälvälässä to ja pe. Tavoitat hänet Wilma-viestillä.

Kokoaikainen erityisluokkaopetus


Kokoaikainen erityisopetus edellyttää kolmiportaisessa tuessa ylintä porrasta, erityisen tuen päätöstä. Erityisen tuen oppilaalle laaditaan tällöin henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS).

Erityinen tuki toteutetaan ensisijaisesti muun opetuksen yhteydessä. Mikäli se ei ole oppilaan yksilöllisten edellytysten kannalta mahdollista, opetus järjestetään silloin osittain tai kokonaan erityisopetuksen ryhmässä.

Lähimmät erityisopetuksen pienryhmät sijaitsevat Tiilikankaan koulussa. Oppilaita näihin pienryhmiin tulee Hälvälän, Tiilikankaan ja Pyhäniemen kouluista. Tiilikankaan koulussa on lukuvuonna 2018-2019 kaksi erityisopetuksen pienryhmää; 1-2E luokka ja 3-4E luokka. Kumpikin pienluokka tekee kiinteää yhteistyötä yleisopetuksen ryhmien kanssa. Luokkakoko on säädetty perusopetusasetuksessa kymmeneen oppilaaseen. Erityisluokan tiimissä työskentelevät erityisluokanopettaja ja koulunkäynninohjaaja.

1-2E: erityisluokanopettaja Mari Nummela ja koulunkäynninohjaaja Tiia Järvenpää
3-4E: erityisluokanopettaja Satu Lehikoinen ja koulunkäynninohjaaja Raili Vierula