Kouluopas-hanke 2013-2017

Kouluopas-hanke 2013-2017

Heinolan kaupunki sai Opetus- ja kulttuuriministeriöltä erityisavustusta vuosille 2013 - 2016 koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin. Hankkeen tavoitteena oli kodin ja koulun yhteistyön vahvistaminen, koulunuorisotyön kehittäminen, syrjäytymisen ehkäisy, esi- ja alkuopetuksen kehittäminen, koulupolun nivelvaiheiden tukeminen, työttöjen ja poikien tasa-arvon parantaminen, maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kouluun integroimisen helpottaminen, opetushenkilöstön osaamisen vahvistaminen täydennyskoulutuksen keinoin sekä moniammattillisen yhteistyön kehittäminen. Hanke toimi kaikille Heinolan kahdeksalla alakoululla ja yhdellä yläkoululla.

Hankkeesta saatua kokemusta on hyödynnetty Heinolassa juurruttamalla käytäntöön hankkeessa kehitettyjä toimintatapoja joko koulun henkilökunnan toimesta tai moniammatillisen yhteistyön avulla. Näistä esimerkkeinä voisi luetella uuden yhteisöllisen oppilashuollon mallin, nivelvaihetyöskentelyn alakoulusta yläkouluun siirryttäessä sekä koulun vaihdon yhteydessä, tunnetaitoryhmät, pienryhmätoiminnat, kiusaamisen vastainen ja koulun yhteisöllisyyttä korostavan Piste-työskentelyn, Friends-ohjelman toteuttamisen, 3.-6. luokan oppilaiden iltapäivätoiminnan, toiminnalliset ja osallistavat perheillat sekä tarvittaessa räätälöidyt ryhmäyttävät oppituntipaketit. Näiden lisäksi kouluille jää kokeiluun uusia lapsia sekä perheitä osallistavia ja yhteisöllisyyttä korostavia toimintamalleja. Mainitsemisen arvoista on myös moniammatillisen työn kehittäminen ja mm. perhetyön, nuorisopalveluiden ja koulujen yhteensaattaminen.

Heinolan nuorisopalvelut palkkasivat vakituisen koulunuorisotyöntekijän yläkoululle syksystä 2016 alkaen pohjautuen hankkeesta saatuihin hyviin kokemuksiin sekä selkiytyneeseen työnkuvaan.


Linkkejä:

Heinolan kaupunki
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Heinolan perhekeskus
Wilma
Heinolan karttapalvelu