Biologia

Biologia oppiaineena

Luonnontieteenä biologia on erikoistutunut biosfäärin elollisen luonnon rakenteen, toiminnan ja vuorovaikutussuhteiden selvittämiseen ulottuen molekyyli- ja solutasolle. Keskeisellä sijalla on myös ihmisen biologiaan liittyvien asioiden ja ilmiöiden ymmärtäminen. Biologialle tieteenä on ominaista havainnointiin ja kokeellisuuteen perustuva tiedonhankinta. Siten biotieteet ovat nopeasti kehittyviä tieteenaloja, joiden sovelluksia hyödynnetään laajasti yhteiskunnassa. Biologian tavoitteena on tuoda esille uutta tietoa elollisen luonnon monimuotoisuudesta ja huomioida ihmisen toiminnan merkitykset ympäristössä, luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa ja kestävän kehityksen edistämisessä.