Liikenneturvallisuus

Liikenneturvallisuus

LIIKENNETURVALLISUUSOHJELMA 2016, Hartola

keskusta.jpg

Pohjois-Päijät-Hämeen kunnat; Asikkala, Hartola, Heinola, Pa­das­jo­ki ja Sysmä, ovat laatineet Uudenmaan ELY-keskuksen oh­jauk­ses­sa liikenneturvallisuusohjelman. Ohjelman avulla aktivoidaan kuntia ja saadaan liikenneturvallisuustyö osaksi kuntien normaalia pe­rus­työ­tä. Liikenteessä kuolleiden määrä pyritään puolittamaan ja louk­kaan­tu­nei­den määrää vähentämään neljänneksellä vuoteen 2020 men­nes­sä. Erityisesti tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta nuor­ten ja iäkkäiden keskuudessa sekä alueen valtateillä. Samalla tar­jo­taan päättäjille lisää tietoa ja lisätään arvostusta lii­ken­ne­tur­val­li­suus­työ­tä kohtaan.

Kuntalaisten asenteisiin ja liikennekäyttäytymiseen vaikuttamista var­ten on laadittu liikennekasvatuksen ja viestinnän toi­min­ta­suun­ni­tel­mat eri kohderyhmille; alle kouluikäisille, alakouluikäisille, nuorille, työ­ikäi­sil­le sekä ikäihmisille ja vajaakuntoisille. Toimenpiteet si­säl­tä­vät mm. henkilöstön koulutusta sekä erilaisia tempauksia ja kam­pan­joi­ta.

Ohjelmassa esitetään liikenneympäristön parantamistoimenpiteitä lu­kui­siin kohteisiin. Ehdotetut toimet ovat pieniä ja kus­tan­nus­te­hok­kai­ta ja ne on mahdollista toteuttaa lähivuosien aikana. Tällaisia toi­men­pi­tei­tä ovat mm. nopeusrajoitusten laskeminen ja tehostaminen se­kä liittymien turvallisuuden parantaminen. Erityistä huomiota kiin­ni­te­tään kävelijöiden ja pyöräilijöiden turvallisuuteen.

Liikenneturvallisuusohjelman perimmäisenä tavoitteena on val­ta­kun­nal­li­nen nollavisio, lisäksi Pohjois-Päijät-Hämeessä vedotaan jo­kai­seen liikkujaan: "Minulla on vastuu turvallisesta liikkumisesta. Ke­nen­kään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä". Vi­sio painottaa meidän kaikkien vastuuta liikenteessä kulkutavasta, iäs­tä ja liikkumisajankohdasta riippumatta.

Suunnitelmatyössä ovat mukana kuntien lisäksi Liikenneturva ja po­lii­si sekä konsulttina Ramboll Finland Oy.

Avaa tästä pdf