Ikääntyvien palvelut ja yhteystiedot

Ikääntyvien palvelut ja yhteystiedot

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä järjestää ikääntyvien julkisen sektorin palvelut Hartolassa. Palveluja voi myös ostaa yksityiseltä ja kolmannelta sektorilta.

Asiakasohjaus Siiri

Puh. 03 818 5555, ma – pe klo 9 - 15

Ikäihmisten palveluneuvonta ja -ohjaus on keskitetty asiakasohjausyksikkö Siiriin. Julkisen sektorin palvelujen lisäksi asiakasohjausyksikkö Siiriin on koottu myös alueen yksityisten palvelujen neuvonta, ohjaus ja valvonta.
Asiakasohjausyksikkö Siiriin keskitettyjen ikääntyneiden palveluiden tarkoituksena on tukea ikäihmisten kotona selviytymistä ja etsiä arjen sujumisen ratkaisuja yhdessä asiakkaan kanssa. Tavoitteena on löytää oikeanlaista apua oikeaan aikaan. Neuvonta on asiakkaalle maksutonta ja halutessaan voi asioida anonyymisti.
Ikääntyvien palveluneuvonnasta vastaa PalveluSantra. Palveluneuvojat kertovat tarjolla olevista yksityisen, kolmannen ja julkisen sektorin palveluista ja auttavat asiakasta valinnassa. Mikäli asiakkaan tilanne vaatii laajaa palvelutarpeen selvittämistä, palveluneuvojat järjestävät tätä varten asiakasohjaajan kotikäynnin.

Palvelutarpeen arviointi

Jokainen yli 75 vuotta täyttänyt ja Kelan erityishoitotukea saava on oikeutettu sosiaalipalvelujen tarpeen arviointiin. Palvelutarpeen selvittämistä voi pyytää asiakas, hänen omaisensa, viranomainen tai muu henkilö. Palvelutarpeen selvittäminen edellyttää asiakkaan suostumusta.
Asiakasohjaaja arvioi palvelujen tarpeen yhteistyössä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa laaja-alaisesti. Asiakkaan toimintakyvyn lisäksi palveluiden myöntämiseen vaikuttavat sosiaalinen verkosto, läheisten osallistumismahdollisuudet, asunto-olosuhteet sekä mahdolliset yksityiset palvelut ja vapaaehtoistyö. Asiakkaan palveluntarve selvitetään kokonaisarviointina, RAI-toimintakykymittaria apuna käyttäen.

Asiakasohjaaja neuvoo palveluissa ja tekee tarvittavat päätökset ikäihmisten kunnallisista palveluista. Asiakasohjaajalla on päätäntävalta kotihoidosta, kotihoidon tukipalveluista (ateria-, kauppa- ja turvapalvelut), päivätoiminnasta, yli 65 v. kuljetuspalveluista sekä omaishoidontuesta ja tehostetusta palveluasumisesta. Kunnalliset palvelut tuotetaan Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä, ostopalveluina, ja palvelusetelillä. Asiakasohjaaja kertoo myös yksityisistä ja kolmannen sektorin palveluista.

Kotona asumista tukevia palveluita

Liikkumista tukevat palvelut

Liikkumista tukevia palveluja järjestetään henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn takia ja jotka tarvitsevat palvelua asioimisen tai muun jokapäiväiseen elämään kuuluvan tarpeen vuoksi. Sosiaalihuoltolakiin perustuva kuljetuspalvelu on harkinnanvaraista ja tuen myöntämiseen vaikuttavat hakijan tulot ja varallisuus. Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua voi saada henkilö, jolla on pitkäaikaisesti vamman tai sairauden johdosta kohtuuttomia vaikeuksia käyttää julkisia kulkuvälineitä. Kuljetuspalvelu on tarkoitettu asiointimatkoihin.

Liikkumista tukevissa palveluissa neuvoo asiakasohjaus Siiri, p. 03 818 5555 (ma – pe klo 9 - 15).

Asunnon korjaus- ja muutostyöt

Ikääntyneen on mahdollista saada avustusta kodin muutostöihin, joilla parannetaan mahdollisuuksia kotona asumiseen ja edistetään esteettömyyttä. Avustusta haetaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAsta. Avustusten hakemisessa ja korjaustarpeen arvioinnissa auttaa Vanhustyön keskusliiton korjausneuvoja.

Asunnon muutostöitä voi hakea sosiaalitoimen vammaispalvelun kautta, jos on sairauden tai vamman vuoksi pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia asumisessa. Tavanomaisia asunnon muutostöitä ovat mm. luiskien asennus, kynnysten poisto, ovien levennys ja kylpyhuoneen tai wc:n muutostyöt. Nämä vammaispalvelulakiin perustuvat muutostyöt ovat mahdollisia iästä, tuloista tai varallisuudesta riippumatta.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) korjausavustus:
korjausavustus.ara@ara.fi, puh. 029 525 0818
Palvelemme ti–to klo 9–15 (heinäkuussa ti–ke)

Ikääntyvien asumiseen ja asunnon korjauksiin liittyvissä asioissa maksutonta neuvontaa:
Vanhustyön Keskusliiton korjausneuvoja, p. 0500 494 766.​

ARA esite.pdf

Terveyspalvelut

Hartolan terveysasema (Visantie 24, 19600 Hartola)
Neuvonta ja hoidon tarpeen arviointi: p. 03 819 4302
Päivystys virka-aikaan: p. 03 819 4302 (lääkäripäivystys ma Hartola, ti-pe Sysmä)
Hätätilanteissa, kiireellistä ensihoitoa tai sairaankuljetusta tarvitessasi, soita puh. 112

Hammashoitola: p. 03 819 4300
Kuntoutus ja apuvälinepalvelut: fysioterapeutti, p. 044 440 6580 (arkisin ma – to klo 8-9)

Fysioterapeutti p. 03 818 4083 (puhelinaika ma-pe 7.30-14)
Psykologi p. 044 494 2572 (puhelinaika ma-pe klo 11.30-12)
Psykiatrinen sairaanhoitaja p. 044 743 2431 (puhelinaika ma-pe klo 12-13)
Päihdeterapeutti p. 044 729 7771 (puhelinaika ma-ke ja pe klo 11-12)

Vammaispalvelujen ohjaus ja neuvonta: p. 044 018 7045 (arkisin klo 9-12)

Veteraanipalvelujen ohjaus ja neuvonta:
Rintamaveteraanien palvelut, asiakasohjausyksikkö Siiri, p. 03 818 5555 (ma - pe klo 9-15)
Sotainvalidien palvelut, Sotainvalidien toimisto, p. 044 713 2260 (ma klo 9-14, ti 9-12)