Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisellä tarkoitetaan kaikkea sitä toimintaa, jonka tarkoituksena on hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn lisääminen sekä terveysongelmien ja väestöryhmien välisten terveyserojen vähentäminen. Se on tietoista vaikuttamista terveyteen ja hyvinvoinnin taustatekijöihin, kuten elintapoihin ja elämänhallintaan, elinoloihin ja elinympäristöön sekä palvelujen toimivuuteen ja saatavuuteen.

Kunnassa tehtävä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen pohjautuu useaan lakiin, suositukseen ja linjaukseen. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuu kunnassa jakaantuu kaikkien hallinnonalojen kesken ja yhteistyö on välttämätöntä. Sosiaali- ja terveydenhuollolla on merkittävä rooli asiantuntijana ja tiedon tuottajana. Yhteistyötä tehdään myös mm. järjestöjen, seurakunnan, yksityisten toimijoiden ja valtion paikallisviranomaisten kanssa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hartolan kunnassa

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuutahona toimii Hartolassa kunnan johtoryhmä. Hyvinvointikoordinaattori sijoittuu organisaatiossa keskushallintoon poikkihallinnollisen yhteistyön varmistamiseksi. Hyvinvointikoordinaattori vastaa kunnassa tapahtuvasta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä sekä laajan hyvinvointikertomuksen ja vuosittaisten hyvinvointiraporttien laatimisesta. Suunnitelmassa asetetut tavoitteet ja toimenpiteet huomioidaan osana kunnan toiminnan ja talouden suunnittelua, ja kuntalaisten hyvinvointiin vaikuttavassa päätöksenteossa hyödynnetään päätösten vaikutusten ennakkoarviointia. Sote- ja maakuntauudistuksen myötä sosiaali- ja terveydenhuollon ja kunnan palvelujen yhdyspinnoista sopiminen nousevat esiin tulevina vuosina.

Moniammatillinen ja poikkihallinnollinen hyvinvointityöryhmä tukee hyvinvoinnin ja terveyden edistävää ja ehkäisevää työtä sekä hyvinvointikertomuksen laatimista. Lisäksi Hartolan kunnassa toimii muun muassa ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön toimielin ja työryhmä, lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman työryhmä sekä nuorisolain mukainen moniammatillinen työryhmä. Työryhmät pyrkivät toiminnallaan välittämään ja lisäämään tietoa sekä edistämään kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä.

Laaja hyvinvointikertomus 2017-2020 luettavissa viereisestä valikosta.


Yhteystiedot:

Johanna Huttunen
hyvinvointikoordinaattori
p. 044 743 2575
johanna.huttunen@hartola.fi

 

Johtoryhmä: Merja Olenius, Annika Blom, Irja Niilahti, Päivi Onali, Janne Myntti, Matti Nikupeteri, Johanna Huttunen, Lea Ahvenainen

Ehkäisevä päihde- ja mielenterveystyö: yhteyshenkilö Heli Turve

Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma: yhteyshenkilö Johanna Huttunen

Nuorisolain mukainen moniammatillinen työryhmä: yhteyshenkilö Anna-Maija Muurinen