Avustukset, hakemukset

Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalveluiden KOHDE- JA YLEISAVUSTUKSET

Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalveluiden KOHDE- JA YLEISAVUSTUKSET

 julistetaan haettavaksi 31.3.2019 mennessä.
 Hakemuslomakkeita, joissa tiedot vaadittavista liitteistä, on saatavana
 kunnantalon neuvonnasta ja kunnan nettisivuilta.

 Hakemukset osoitetaan sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle os. PL 16, 19601 HARTOLA. 
 Kuoreen merkintä avustukset 2019.

 Hartolassa 7.3.2019
 SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA

 

Liitteet:

Avustushakemuslomake

HARTOLAN KUNNAN VUODEN 2019 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE

HARTOLAN KUNNAN VUODEN 2019 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE  VAAKUNA pieni.jpg

julistetaan haettavaksi 26.4.2019 klo 15.00 mennessä.
Avustushakemukset tulee osoittaa Hartolan kunnanhallitukselle os. PL 16 19601 HARTOLA.

Hakijan tulee liittää avustushakemukseen viimeksi vahvistettu tilinpäätös ja toiminnantarkastajan kertomus, vuoden 2019 talousarvio ja toimintasuunnitelma. Vuoden 2019 toimintasuunnitelmaan on kirjattava toiminta-avustuksen käyttötarkoitus, jonka perusteella kunnanhallitus päättää harkinnanvaraisen avustuksen myöntämisestä.

Hartola 19.2.2019

KUNNANHALLITUS

Hartolan kunta myöntää vuosina 2018-2021 seuraavia avustuksia:          

Tuki ensiasunnon ostaneelle tai rakentavalle (voimassa 1.10.2018 lähtien)  

2000 euroa ensiasunnon Hartolasta ostaneelle siten, että asunto on ostettu 1.10.2018 -31.12.2021 ja tuen saaja käyttää asuntoa vakituisena asuntonaan. 2000 euron avustuksen saa myös ensiasunnon rakentaja edellyttäen, että asunto on otettu käyttöön 1.10.2018 -31.12.2021 ja tuen saaja käyttää asuntoa vakituisena asuntonaan. Tuki maksetaan jälkikäteen hakemuksesta 12 kuukauden kuluttua muuttopäivästä.

Vauvaraha

jokaisesta 1.1.2018-31.12.2021 syntyneestä/syntyvästä lapsesta 1000 euroa, siten että vuonna 2018 syntyneiden vauvaraha maksetaan hakemuksesta 1.1.2019 alkaen.

Tuet ovat saajalleen veronalaista tuloa ja niistä peritään vero verokortin perusteella, tai sen puuttuessa 60 %.

Tukien hakemisessa noudatetaan jatkuvaa hakua kuitenkin niin, että vuotta 2018 koskevat hakemukset palautetaan viimeistään vuoden 2019 aikana ja vuotta 2019 koskevat hakemukset palautetaan viimeistään vuoden 2020 aikana ja vuotta 2020 koskevat hakemukset palautetaan viimeistään vuoden 2021 aikana ja vuotta 2021 koskevat hakemukset viimeistään vuoden 2022 aikana.

Hakulomake

Takuuvuokra Hartolaan muualta muuttavalle työntekijälle 1.10.2018 lähtien

Hartolan kunta ehdottaa Hartolassa toimiville työnantajille, että kunta ja työnantaja voivat halutessaan sopia keskenään työntekijän rekrytoinnin yhteydessä, että Hartolaan vakituisesti muuttavalle työntekijälle voidaan vuokrata kunnallinen vuokra-asunto ilman 2 kuukauden takuuvuokraa, mikäli työnantaja antaa ehdollisen maksusitoumuksen vuokralaisen takuuvuokrasta. Edellä mainittujen ehtojen täyttyessä takuuvuokrakäytäntö koskee myös hartoalalaisia vuokralaisia.

Avustuksia haetaan vapaamuotoisella hakemuksella liitteineen, joka toimitetaan osoitteella Hartolan kunta, PL 16, 19601 Hartola tai käyntiosoite on Kuninkaantie 16.

Lisätietoja hallintojohtaja Annika Blom, etunimi.sukunimie@hartola.fi tai 044 7432218

 

 

Liitteet:

Vauvarahahakemus

Hartolan kunta myöntää 1.8.2017 lähtien kotihoidon kuntalisää:

Lisätietoja: Kotihoidon kuntalisä

Hyvät vanhemmat
Kotihoidon kuntalisä on kunnan maksama harkinnanvarainen tuki, jota maksetaan Kelan lakisääteisen kotihoidontuen korotuksena. Kuntalisä on veronalaista tuloa. Kuntalisä maksetaan täysiltä kalenterikuukausilta hakemusta seuraavan kalenterikuukauden alusta, jolloin tuen saamisen ehdot täyttyvät. Jos hoitovapaa jatkuu keskeytyksettä, kuntalisä voidaan myöntää suoraan jatkuvaksi. Kuntalisää ei makseta kahta kalenterikuukautta lyhemmältä ajalta.

 Kuntalisää maksetaan, mikäli kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

  1. Perheellä on oikeus lakisääteiseen lasten kotihoidon tuen hoi­to­ra­haan ja tulosidonnaiseen hoitolisään.
  2. Perheen kaikki alle kouluikäiset lapset hoidetaan kotona, joista vä­hin­tään yksi on alle 3 -vuotias. Kerho-, leikkitoiminta ja esi­kou­lu eivät estä kuntalisän saamista.
  3. Kotiin lasta hoitamaan jäävällä huoltajalla on päätös työn­an­ta­jan myöntämästä hoitovapaasta tai hänellä on oppilaitoksen an­ta­ma todistus siitä, että hän on hoitovapaalla pääsääntöisestä opis­ke­lus­ta tai hänellä on työtodistus siitä, että on ollut määräaikaisessa pal­ve­lus­suh­tees­sa vähintään 86 työpäivää puolen vuoden aikana en­nen äitiys- ja vanhempainloman alkamista
  4. Toisen vanhemmista tulee olla työssä tai päätoiminen opiskelija am­mat­ti­tut­kin­toon johtavassa koulutuksessaKotiin lasta hoitamaan jäävällä huoltajalla on Kelan päätös myön­ne­tys­tä kotihoidontuesta.

Kuntalisänä maksetaan 200 €/kk perheen nuorimmasta lapsesta, jo­ka on alle 3 -vuotias ja perheen muista kotihoidon tuen hoi­to­ra­haan oikeuttavista lapsista 30 euroa/lapsi/kk.

Kuntalisää ei makseta äitiys- ja vanhempainrahakaudelta eikä vuo­si­lo­man ajalta eikä, jos kotiinjäävä vanhempi saa eläkettä tai työt­tö­myys­kor­vaus­ta. Isyysrahakauden aikana ei ole oikeutta kun­ta­li­sään.

Liitteenä lomake kuntalisän hakemista varten. (ks. linkki yllä)

Lomake toimitetaan osoitteella: Hartolan Yhtenäiskoulu, Kuninkaantie14, 19600 HARTOLA
Kuoreen merkintä ”Kuntalisä”

Asumisneuvonta-avustuksen haku auki

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää vuonna 2019 yhteensä 0,9 miljoonan euron edestä avustuksia asumisneuvojatoimintaan, mikäli eduskunta osoittaa vuoden 2019 talousarviossa tarkoitukseen määrärahavaltuuden. Vuoden 2019 määräraha koskeva haku on auki 3.12.2018-17.1.2019. Lisätietoja avustuksesta ja sen hakemisesta löytyy ARAn sivuilta:

http://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Muut_avustukset/Avustus_asumisneuvontatoimintaan

 

Hakemukset tulee toimittaa ARAlle määräpäivään mennessä osoitteeseen: Vesijärvenkatu 11 A, PL 30, 15141 Lahti tai kirjaamo.ara@ara.fi. Huomioittehan, että mikäli hakijana on järjestö tai yhteisö, tulee hakemuksiin liittää kunnan lausunto.