7.lk

Sisältöalueet


S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

- harjoitellaan valmisteltujen puhe-esitysten pitämistä ja havainnollistamista
- opetellaan puheen ja ilmaisun keinoja, myös koulun ulkopuolisissa vuorovaikutustilanteissa
- harjoitellaan puhumisen ja kuuntelemisen taitoja
- havainnoidaan omasta ja muiden viestinnästä syntyviä vaikutelmia ja merkityksiä
- tarkastellaan viestintätilanteille tyypillisiä kielen keinoja ja hyödynnetään niitä omassa kielenkäytössä
- harjoitellaan kielenkäyttöä ja kokonaisilmaisua tilanteen ja tarkoituksen mukaan
- opitaan arvioimaan omia vuorovaikutustaitoja ja viestintätapoja sekä niiden kehittämiskohteita

S2 Tekstien tulkitseminen 

- syvennetään tekstin ymmärtämisen strategioita ja seurataan lukutaidon kehittymistä
- harjoitellaan kirjallisuuden analyysi- ja tulkintataitoja
- tunnistetaan ja tulkitaan kielen kuvallisuutta
- syvennetään tekstien tulkinnan taitoa lukemalla ja tutkimalla fiktiivisiä tekstejä sekä media- ja asiatekstejä
- opetellaan referointia
- tutustutaan kuvaa, ääntä ja kirjoitusta yhdistäviin teksteihin ja niiden ilmaisutapoihin
- ohjataan valitsemaan tekstilajin mukaiset keinot lukea ja ymmärtää tekstiä
- tutustutaan kaunokirjallisuuden peruskäsitteisiin ja opitaan tarkastelemaan kaunokirjallisia tekstejä peruskäsitteiden avulla
- perehdytään tiedonhaun vaiheisiin, erilaisiin tietolähteisiin ja arvioidaan niiden luotettavuutta
- laajennetaan lukuharrastusta nuortenkirjallisuudesta tietokirjallisuuteen
- eläydytään luettuun, reflektoidaan omaa elämää luetun avulla ja jaetaan lukukokemuksia

S3 Tekstien tuottaminen


- harjoitellaan tuottamaan vaiheittain fiktiivisiä ja ei-fiktiivisiä tekstejä kielellisinä, visuaalisina ja audiovisuaalisina kokonaisuuksina
- hyödynnetään tietoa eri teksteille tyypillisistä tekstuaalisista, visuaalisista ja kielellisistä piirteistä oman tekstin tuottamisessa ja arvioinnissa
- opitaan käyttämään kertovaa ja kuvaavaa tekstityyppiä omassa ilmaisussa
- opitaan tekstin tuottamista vaiheittain eri kohderyhmille eri muodoissa
- tuotetaan tekstiä yksin ja yhdessä
- kerrataan tekstin rakennetta, esim. kappale, virke, lause
- kerrataan tekstin jäsentelytapoja
- vahvistetaan taitoa antaa ja vastaanottaa palautetta
- opetellaan arvioimaan omia kirjoitusprosesseja ja valmiita tekstejä
- kerrataan kielenhuoltoa
- tarkastellaan ja harjoitellaan ajanilmaisutapoja
- harjoitellaan oman tekstin muokkaamista
- harjoitellaan muistiinpanojen tekemistä ja tiivistämistä, esimerkiksi kirjoittamaan koevastauksia
- harjoitellaan tiedonhakua ja lähteiden luotettavuuden arviointia

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

- tutustutaan suomen kielen sanastoon, muoto- ja lauserakenteisiin ja vertaillaan niitä oppilaille tuttuihin muihin kieliin
- tutkitaan tekstejä ja niiden merkityksiä käyttämällä kielen käsitteitä
- tutustutaan kirjallisuuden päälajeihin
- tutustutaan suomalaisen kirjallisuuden vaiheisiin, esimerkiksi kansallisromantiikkaan ja 1800-luvun lopun realismiin ja Suomen taiteen kultakauteen
- luetaan monipuolisesti nuortenkirjoja ja tietotekstejä
- keskustellaan kulttuurielämyksistä
- tutustutaan kulttuurin käsitteeseen ja sen ilmenemismuodoista puhekulttuuriin ja kirjallisuuteen
- kannustetaan kirjaston käyttämiseen
- tarjotaan mahdollisuuksia tuottaa kulttuuria itse

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä