9.lk

Sisältöalueet

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

- syvennetään taitoa pitää ja havainnollistaa valmisteltuja puhe-esityksiä
- harjoitellaan puhumisen ja kuuntelemisen taitoja neuvottelutilanteissa
- harjoitellaan kielenkäyttöä ja kokonaisilmaisua tilanteen ja tarkoituksen mukaan
- syvennetään tietoa teatterista taidemuotona
- syvennetään kykyä arvioida omia vuorovaikutustaitoja ja viestintätapoja

S2 Tekstien tulkitseminen

- syvennetään tekstin ymmärtämisen strategioita ja seurataan lukutaidon kehittymistä
- tunnistetaan ja tulkitaan kielen symboliikkaa
- syvennetään fiktion kielen ja kerronnan keinojen tuntemusta
- syvennetään tekstien tulkinnan taitoa lukemalla ja tutkimalla fiktiivisiä tekstejä sekä media- ja asiatekstejä
- tutustutaan pohtiviin teksteihin ja niiden piirteisiin
- pohditaan tekstien tarkoitusperiä ja kohderyhmiä sekä esitetään kriittisen lukijan kysymyksiä
- ohjataan valitsemaan tekstilajin mukaiset keinot lukea, ymmärtää ja tulkita tekstiä
- syvennetään kaunokirjallisuuden tulkinnan taitoja
- vahvistetaan mediakriittisyyttä
- vahvistetaan tiedonhakutaitoja sekä lähdekriittisyyttä
- laajennetaan lukuharrastusta nuortenkirjallisuudesta yleiseen kaunokirjallisuuteen
- eläydytään luettuun, reflektoidaan omaa elämää luetun avulla ja jaetaan lukukokemuksia

S3 Tekstien tuottaminen


- tuotetaan fiktiivisiä ja ei-fiktiivisiä tekstejä kielellisinä, visuaalisina, audiovisuaalisina ja verkkoteksteinä
- syvennetään tietoa eri teksteille tyypillisistä tekstuaalisista, visuaalisista ja kielellisistä piirteistä oman tekstin tuottamisessa ja arvioinnissa
- syvennetään taitoa tuottaa pohtivia tekstejä
- syvennetään sanaston ja asiatyylin hallintaa
- syvennetään taitoa tuottaa tekstiä vaiheittain eri kohderyhmille eri muodoissa
- tuotetaan tekstiä yksin ja yhdessä
- vahvistetaan taitoa antaa ja vastaanottaa palautetta
- syvennetään taitoa arvioida omia kirjoitusprosesseja sekä valmiita tekstejä
- tiedostetaan kielenhuollon merkitys ja sovelletaan tietämystä omissa teksteissä
- syvennetään taitoa muokata omaa tekstiä
- syvennetään taitoa referoida ja käyttää lähteitä
- opitaan käyttämään viittaustapoja omissa teksteissä

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen


- tutustutaan suomen kielen ominaispiirteisiin
- tutustutaan kielikuntiin sekä sukukieliin
- tutkitaan kielten vaikutusta toisiinsa sanaston ja nimistön tasolla
- tutustutaan suomen kielen vaiheisiin ja sanaston sekä nimistön kehittymiseen
- tutkitaan tekstejä ja niiden merkityksiä käyttämällä kielen käsitteitä
- syvennetään ymmärrystä kielellisten valintojen merkityksistä ja seurauksista
- tutustutaan suomalaisen kirjallisuuden vaiheisiin
- luetaan nykykirjallisuutta ja klassikkokirjallisuutta
- keskustellaan kulttuurielämyksistä
- tutustutaan kansanperinteeseen ja esimerkiksi Kalevalaan
- syvennetään ymmärrystä kulttuurin käsitteestä
- vahvistetaan kielellistä identiteettiä
- tutustutaan Suomen kielitilanteeseen
- kannustetaan aktiiviseen ja monipuoliseen kirjaston käyttämiseen
- tarjotaan mahdollisuuksia tuottaa kulttuuria itse

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä