Tasa-arvosuunnitelma

Mieluskylän koulun tasa-arvosuunnitelma

Mieluskylän koulun tasa-arvosuunnitelma

Perusopetuksen tulee kannustaa yhdenvertaisesti tyttöjä ja poikia heidän opinnoissaan. Jokaista oppilasta autetaan tunnistamaan omat mahdollisuutensa ja rakentamaan oppimispolkunsa ilman sukupuoleen sidottuja roolimalleja.

Perusopetuksen tulee lisätä oppilaiden tietoa ja ymmärrystä sukupuolen moninaisuudesta.

Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon tulee olla perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavia periaatteita.

Opetuksen tulee olla sukupuolitietoista. Jokaisen oppiaineen tulee edistää sukupuolten tasa-arvoa omalla tavallaan.

Työtapojen, oppimisympäristöjen ja yhteistyökumppaneiden valinnassa tulee kiinnittää huomiota sukupuolittuneiden asenteiden ja käytänteiden tunnistamiseen ja muuttamiseen.

Oppilaan sukupuoli vaikuttaa helposti siihen, miten häntä kasvatetaan ja millaisia kuvia ja malleja hänelle tarjotaan. Opettajien tulee tiedostaa stereotyyppiset sukupuolikäsitykset, jotka ilmenevät asenteissa, käyttäytymisessä sekä siinä, miten oppilas kohdataan yksilönä. Epätasa-arvo jää piiloon koulussa, jos sukupuolesta tai sen vaikutuksesta ei puhuta ja toimitaan näennäisen neutraalisti. Sukupuolitietoinen opetus perustuu herkkyydelle tunnistaa yksilöllisyys ja persoonallisuus jokaisessa oppijassa. Oppilaan sukupuoli ei saa vaikuttaa myöskään arviontiin. Sukupuolitietoinen arviointi tarkoittaa sitä, että arviointi on tasapuolista eikä perustu oppilaan sukupuoleen tai sukupuoleen liitettyihin stereotypioihin.

Tasa-arvolain mukaan myös opetusaineiston tulee tukea oppilaitosten tasa-arvotyötä.

Tasa-arvokehityslain mukaan sukupuolten tasa-arvoa edistetään koulutuksessa ja opetuksessa lasten ikä ja kehitys huomioon ottaen. Tasa-arvon tavoite ja lähtökohta on kuitenkin kaikissa ikäryhmissä sama. Perusopetuksen tehtävänä on tarjota kaikille oppilaille yhtäläiset mahdollisuudet hankkia yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Yhteneväistä on myös se, että tyttöjä ja poikia tulee tukea opeuksen ja ohjauksen avulla niin, että he voivat tehdä oppiaine-, koulutus- ja uravalintoja yksilöllisten ominaisuuksien, vahvuuksien ja motivaatiotekijöiden - ei sukupuolensa- perusteella.

Tasa-arvoisessa koulussa jokaisen oppilaan oikeus oppimiseen ja hyvinvointiin toteutuu. Sukupuolitietoisen koulun toimintakulttuuri edistää osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Oppilashuollolla sekä oppimisen ja koulunkäynnin tuella on erityinen merkitys ennaltaehkäisevässä työssä sekä varhaisen tuen toteuttamisessa. Tukimuodoilla parannetaan kaikkien oppilaiden kasvun, kehityksen ja oppimisen edellytyksiä.

Sukupuolitietoisessa koulussa yhteistyö huoltajien kanssa on avointa ja kannustavaa. Yhteistyössä tulee huomioida myös perheiden erilaisuus.

Tasa-arvolaki kieltää sukupuoleen perustuvan ja seksuaalisen häirinnän kouluissa. Koululla on velvollisuus puuttua koulussa esiintyvään häirintään.

Tavoitteet:

- kohtelemme oppilaita tasa-arvoisesti heidän sukupuolesta riippumatta sekä oppitunneilla että niiden ulkopuolella

-tuemme oppilaita heidän oma persoonallisuutensa huomioiden, annamme positiivista ja kannustavaa palautetta/ohjausta

- ohjaamme myös oppilaita kohtelemaan toisiaan tasa-arvoisesti ja toisiaan kannustaen

- rohkaisemme oppilaita leikkimää/pelaamaan/toimimaan toistensa kanssa heidän sukupuolesta riippumatta

Tasa-arvosuunnitelman toteutuminen arvioidaan lukuvuoden lopulla.