Koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma

Mieluskylän koulun oppilashuoltosuunnitelma


1. Johdanto

Tämä on Mieluskylän koulun oppilashuoltosuunnitelma. Koulullamme on oppilaita perusopetuksessa 42 ja esioppilaita on 14 eli yhteensä oppilasmäärä on 56.

Tämä oppilashuoltosuunnitelma on laadittu yhteistyössä koulun henkilöstön, oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa. Rehtori esittelee ja kuulee koulun johtokuntaa oppilashuoltosuunnitelman osalta. Suunnitelma tarkistetaaan vuoden kuluessa siitä, kun kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on tarkastettu. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkastetaan kerran neljässä vuodessa.

Koulun henkilöstö perehdytetään oppilashuoltosuunnitelmaan henkilökunnan palaverissa, joihin myös koulunkäynninohjaajat osallistuvat. Oppilaiden kanssa suunnitelma käydään läpi luokanopettajan johdolla. Oppilashuoltosuunnnitelma esitellään huoltajille syksyn ensimmäisessä vanhempainillassa. Yhteistyötahot perehdytetään suunnitelmaan esim. pedagogisen työryhmän palaverissa.

 

2. Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut

Koulun käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut ovat kouluterveydenhuolto, koko kunnan yhteiset kuraattori- ja psykologipalvelut. Kouluterveydenhoitaja käy koulullamme noin kerran kuukaudessa. Koululääkäri on oppiaiden käytettävissä noin yhden päivän vuodessa. Koululääkärintarkastus tehdään 5. luokan oppilaille. Oppilaiden hammashuollosta vastaaa kunnallinen hammashuolto. Tarvittaessa olemme yhteydessä kunnan sosiaalitoimeen.

Nykytilanteesssa tulee huomioda se, että koulukuraattorin- ja psykologin oppilasmäärät ylittävät suositellut määrät.

 

3. Yhteisöllinen oppilashuolto ja sen toimintatavat

Yhteisöllisellä oppilashuollolla tarkoitetaan toimintakulttuuria ja toimia, joilla koko oppilasyhteisössä edistetään opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuuta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä.Yhteisöllisen oppilashuolton edistäminen kuuluu kaikille opiskeluyhteisössä työskenteleville osana heidän päivittäistä toimintaansa. Oppilashuollossa siirretään painopistettä ongelmien ratkaisemisesta ennaltaehkäisyn suuntaan. Ennaltaehkäisyn keinona on ennen muuta ns. yhteisöllinen oppilashuolto, jolla halutaan tukea koko oppilasyhteisöä.

Kouluyhteisön hyvinvointia, terveellisyyttä ja viihtyisyyttä on lisätty esim. kerhotoiminnan ja kummioppilastoiminnan avulla. Myös opppilaskuntatoiminta kuuluu yhteisölliseen oppilashuoltoon. Koulullamme päivitetään vuosittain myös koulun oma pelastussuunnitelma (liitteenä suunnitelmassa), jonka avulla pyritään takaamaan turvallinen oppimisympäristö.

Koulukohtainen oppilashuoltaryhmä vastaa koulun oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista.Sen keskeinen tehtävä on yhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen sekä muun yhteisöllisen opppilashuollon toteuttaminen ja kehittäminen. Ryhmään kuuluvat rehtori, kuraattori, kouluterveydenhoitaja, opettajat ja erityisopettaja. Ryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa.

Koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintatavat ja käytännöt:

Oppilashuollon tavoitteena on kasvatus- ja opetustyön järjestäminen ja tukeminen siten, että oppilaiden yksilölliset tarpeet ja heidän fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kehityksensä tulevat turvatuksi.

Oppilashuolto toteutetaan kolmiportaisen mallin mukaan:

OHR (laaja; jossa mukana koulun henkilökuntaa ja tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita) kokoontuu tarvittaessa rehtorin kokoonkutsumana. Käsiteltäviä asioita ovat mm. koulun ilmapiiri, henkilöstöasiat, ympäristöasiat.

Opiskelun ja oppimisen tukiryhmä eli ns. pedagoginen ryhmä on koulun opettajien välinen keskustelufoorumi. Tässä keskustellaan oppilaan asioista ja valmistellaan niitä mahdolliselle asiantuntijaryhmälle. Ryhmässä voidaan laittaa alulle myös pedagogisia asiakirjoja.

Asiantuntijaryhmässä käsitellään oppilaan asioita yksilöllisemmin ja tapauskohtaisesti. Paikalla ovat vain ne henkilöt, joita asia koskee esim. luokanopettaja, koulupsykologi, kuraattori, terveydenhoitaja, erityisopettaja ja mahdollisesti huoltajat. Rehtori ei ole tässä ryhmässä mukana rehtorin ominaisuudessa. Vanhemmilta ja oppilaalta oltava lupa oppilaan asioiden käsittelyyn.


Yhteistyötahot koulun ulkopuolelta

Yhteistyötä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa tehdään esimerkiksi seuravaavilla tavoilla. Yhteistyötä tehdään seurakunnan lapsi- ja nuorisotyön kanssa erilaisina teemapäivinä, kerhotoimintana ym. tapahtumina. Kaupungin nuorisopalvelun ja Haapaveden opiston opiskelijoiden kanssa kanssa toteuttetaan erilaisia teemapäiviä esim. oman videon työstäminen. Myös 4H- kerho toimii koulullamme.

Yhteistyössä koulujen kanssa turvallisuuskasvatuksesta huolehtivat myös poliisi ja palastuslaitos. He käyvät kouluilla tarvittaessa pitämässä opetustuokiota.

Yhteistyö oppilaan ohjauksessa, koulutuksen siirtymävaiheisssa sekä jatko-opintojen suunnitelusssa on tärkeää. Oppilaanohjauksesta alakoulun puolella huolehtii pääasiassa luokanopettaja. Alakoulujen oppilaanohjaus on lähinnä koulutyöskentelytaitojen opettelua, oppimismenetelmiin perehtymistä, kokeeseen lukemistaidon opettelua ja luokan yhteistoiminnan ohjausta. Meillä tehdään tiivistä yhteistyötä kuraattorin kanssa ja näin tieto oppilaan opiskelun vaiheista siirtyy myös yläkoulun puolelle. Tulevista esikoululaisista me saamme ”Minusta tulee esikoululainen”-tiedonsiirtolomakkeet joko päivähoidon tai neuvolan kautta. Koulullamme toimii oma esiopetusryhmä, joten tieto koulun aloittavista siirtyy esiopettajalta luokanopettajalle todella hyvin. Kuudesluokkalaisten osalta käymme kevättalvella myös tiedonsiirtoa yläkoulun opon kanssa. Hän käy koululla pitämässä kuudesluokkalaisille tunnin yläkouluun siirtymisestä ja oppilaat käyvät keväällä tutustumiskäynnin yläkoululla.

Yhteistyötä kouluympristön terveellisyyteen ja turvallisuuteen liittyen tehdään kunnan kiinteistöhuollon, ruoka- ja siivoushuollon ja palo- ja pelastuslaitoksen kanssa. Terveysneuvonnan ja terveystiedon osalta yhteistyötä tehdään kouluterveydenhuollon kanssa. He voivat käydä koululla pitämässä myös oppitunteja oppilaille.

Koulumme järjestyssääännöt on laaditu yhteityössä Haapaveden alakoulujen kanssa ja ne ovat liitteenä suunnitelman lopussa. Niiden tarkoituksena on tehdä koulustamme turvallinen ja viihtyisä yhteisö.

Poissaolot

Koulu seuraa oppilaiden poissaoloja. Huoltajien tulee aina ilmoittaa koululle oppilaan poissaolosta joko puhelimitse viestillä tai soitolla tai sitten Wilman välityksellä.Ennalta tiedossaoleviin poissaoloihn tulee anoa poissaololupa joka luokanopettajalta (3 päivää) tai rehtorilta ( yli 3 päivän poissaolo).

Tapaturmat ja turvallisuus

Tapaturmien ehkäisemisestä sekä ensiavun järjestämisestä ja hoitoonohjauksesta on määrätty Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisssa. Tapaturman sattuessa oppilaalle annetaan välitön ensiapu. Tapaturmasta tiedotetaan huoltajalla ja oppilas ohjataan tarvittessa jatkohoitoon. Koulun pelastussuunnitelmassa määritellään toimintaohjeet erilaisissa onnettomuus-, tapaturma-, vaara- ja vahinkotilanteissa. Koululla huolehditaan, että ensiapukaapissa on tarvittavat ensiaputarvikkeet.

Tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden käytön ehkäisemisesta ja käyttöön puuttumisesta määritetään laissa. Lain mukaan tupakkatuotteiden hallussapito on kielletty alle 18 vuotiailta. Koulumme on täysin savuton alue. Tupakointikieltoa osoittavat opasteet ovat näkyvillä koulun ovien läheisyydessä ja ohjeistavat näin myös koulutilojen iltakäyttäjiä. Kiellettyjen aineiden hallussapito on määritelty koulun järjestyssäännöissä ja siellä on myös toimintaohjeet henkilökunnalle ko tilanteen sattuessa.

Koulukuljetuksia koskeva ohjeistus löytyy peruskoululaista- ja asetuksesta. Koulullamme koulukuljetuksista vastaa Haapaveden taksipalvelu.

Perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan kyyditysoppilaille , joilla on ns. odotustunteja on oltava ohjattua toimintaa koulun tiloissa. Koulullamme odotustuntilaisten valvonnasta vastaavat koulunkäynninohjaajat.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa ja arviointisuunnitelmassa on ohjeet oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Tärkeää on, että oppilaalla on rohkeutta tulla kertomaan aikuiselle kiusaamisesta. Kiusaamiseen on puututtava välittömästi. Koulumme järjestyssäännöt kieltävät kaikenlaisen kiusaamisen. Tapaukset pyritään käsittelemään välittömästi asianomaisten kanssa. Koulullamme pyritään ennaltaehkäisemään kiusaamista esim. kummioppilastoiminnalla, oppilaskunnan toiminnalla ja luokkien yhteishengen luonnilla. Oppilaille tehdään myös kyselyjä, joissa käsitellään kiusaamista. Yhteistoiminnan tärkeyttä ja erilaisuuden hyväksymistä käsitellään luokkien kanssa ympäri vuoden. Välitunneilla koulullamme on aina kaksi aikuista valvomasssa toimintaa. Kotien kanssa tehdään tarvittaessa yhteistyötä.

Se, joka tietää kiusaamisesta on velvollinen puuttumaan asiaan, on hän sitten vanhempi tai joku koulun henkilökunnasta. Myös oppilaiden tulee kertoa asiasta aina aikuiselle. Kiusaamistilanteet käsitellään koululla opettajan tai rehtorin johdolla. On hyvä kuulla molempia osapuolia ja sen pohjalta pyrkiä sovintoon asianomaisten kanssa. Alakouluilla keskustelu, asian sopiminen ja anteeksi pyytäminen ovat ensisijaiset käsittelymallit. Jos tilanne toistuu, niin sitten pidetään kasvatuskeskustelu, jossa voi olla myös vanhemmat mukana. Tilannetta seurataan aina myös asian käsittelyn jälkeenkin. Kasvatuskeskustelut kirjataan. Jatkoseuraamuksena voi olla esim. jälki-istunto tai muu rangaistus. ( määritelty koulun järjestyssääntöjen liitteessä)4. Yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen

Yksilökohtaisen oppilashuollon tavoitteena on seurata ja edistää oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä, terveyttä, hyvinvointia ja oppimista. Tärkeää on myös varhaisen tuen turvaaminen ja ongelmien ennaltaehkäisy.

Yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämisessä korostuu erityisesti luokanopettajan rooli, sillä hän tuntee oppilaan kokonaisvaltaisesti. Hän seuraa sekä luokan että oppilaan opintojen edistymistä ja kehittymistä. Yksittäisen oppilaan tai tietysti oppilasryhmän tuen tarpeen selvittämiseen ja opiskeluhuollon palvelujen järjestämieseen liittyvien asioiden käsittelemistä varten kootaan tapauskohtainen monialainen asiantuntijaryhmä. Tämä ryhmä voi pyytää myös esim konsultaatio apua ulkopuoliselta asiantuntijalta.

Opiskelijan omat toivomukset on otettava huomioon häntä koskevissa toimenpiteisä ja ratkaisuissa hänen ikänsä, kehitystasonsa, ja muiden henkilökohtaisten ominaisuuksiensa mukaisesti.

Kouluterveydenhoitaja ja lääkäri arvioivat yhdessä oppilaan terveyden ja hyvinvoinnin. Myös koulun henkilökunnalla on oltava tiedossa, jos oppilaalla on jokin pitkäaikaissairaus tai allergia, joka voi vaikuttaa oppilaan työskentelyyn koulussa tai joka vaativat lääkehoitoa koulupäivän aikana. Jos oppilas tarvitsee koulupäivän aikana esim. insuliipistosta työnantajan on huolehdittava, että koulusssa pistoksista vastaava henkilö saa tarvittavan koulutuksen tehtävään. Ruoka-aineallergiat kysytään erillisellä lomakkeella joka lukuvuoden alussa.

Oppilaan erityisestä tuesta, joustavasta perusopetukesta ja sairaalaopetuksesta sovitaan aina yksilökohtaisesti. Palaverissa voi olla mukana kuraattori, erityisopettaja, huoltajat, luokanopettaja ja tarvittaessa muita asiantuntijoita.

Oppilaiden koulunkäyntiä tuetaan kolmiportaisen mallin mukaan. Jos oppilaalla ilmenee ongelmia koulun käynnissä hänelle tehdään ensin pedagoginen arvio ja mahdollisesti oppimissuunnitelma. Jo tässä vaiheesa on hyvä, että myös vanhemmat ovat mukana keskusteluissa ja suunnitelmien teossa.

Jos oppilaalla ilmenee syvempiä ongelmia oppimisessa, seuraavaksi tehdään pedagoginen selvitys, jonka pohjalta voidaan miettia jonkin oppiaineen tai opetusmenetelmien yksilöllistämistä. Tällöin oppilas siirtyy erityisen tuen piiriin, jota vanhemmat anovat erillisellä lomakkeella sivisysjohtajalta. Tarvittavien tukimuotojen suunnittelu ja toteutus pyritään aina tekemään yhteistyössä vanhempien kanssa.

Kuitenkin tehostettuun ja erityiseen tukeen liittyvien asiakirjojen käsittelyyn ja laadintaan monialaisessa yhteistyössä oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa ei tarvita oppilaan tai hänen huoltajansa suostumusta. Monialainen pedagoginen ryhmä käsittelee ja tekee päätökset tehostetusta tuesta sekä antaa oman lausuntonsa erityisestä tuesta.

Oppilashuoltokertomukset laaditaan sähköiseen oppilasrekisteriin, jossa ne myös säilytetään. Paperiversiot säilytetään koulun lukitussa arkistossa.

Yhteistyö lastensuojelun kanssa pohjautuu lastensuojeluilmoituksen tekoon. Lastensuojelussa on määritetty ilmoitusvelvollisuus lapsesta, joka voi huonosti. Lastensuojeluilmoitus on tehtävä silloin kun lapsen hoidon, huolenpidon, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai lapsen oma käyttäytyminen edellyttävät lastensuojelutarpeen selvittämistä. Lastensuojeluilmoituksen tekee henkilö, jolla herää huoli lapsen hyvinvoinnista.5. Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen oppilaiden ja heidän huoltajien kanssa

Kodin ja koulun välinen yhteistyö on todella tärkeää oppilaan onnistuneen koulunkäynnin kannalta. Huoltajille on tarjottava mahdollisuus osallistua lapsensa opiskelun suunnitteluun ja heille on tiedotettava oppilaan edistymisestä opinnoissaan. On hyvä, että kodin ja koulun roolit selkeytetään molemmille.

Oppilashuollon toimintaperiaatteita käydään läpi huoltajien kanssa koulun vanhempainilloissa ja tarvittaessa mukana voi olla myös kuraattori, erityisopettaja tai muita asiantuntijoita.

Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö korostuuu, kun oppilas tarvitsee oppilashuollollista tukea. Kaikkien oppilasta koskevien asiakirjojen osalta tehdään yhteistyötä huoltajien kanssa. Huoltajia on kuultava ennen erityistä tukea koskevan päätöksen tekemistä, jos oppilaan opiskelu järjestetään erityisin opetusjärjestelyin ja jos oppilasta ollaan jättämässä vuosiluokalle oppilaan yleisen koulumenestyksen vuoksi.6. Oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuranta

Opetuksen ja koulutuksen järjestäjäkohtaisesta opiskeluhuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista vastaa monialaisen opiskeluhuollon ohjausryhmä.

Koulun opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista vastaa oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmä. Vastuu ryhmien toiminnasta on rehtoreilla, jotka kokoavat ryhmien toiminnasta palautetta oppilailta, opettajilta, huoltajilta sekä oppilashuollon eri toimijoilta. Arviointi suoritetaan lukuvuoden päättyessä.ALAKOULUJEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

1.) Kouluun tulee saapua ajoissa. Sisälle saa tulla vasta kellon soitua. Poikkeuksista sisätiloihin tulemisesta ilmoitetaan erikseen.

2.) Päällysvaatteet ja ulkokengät järjestetään niille kuuluville paikoille ennen luokkaan siirtymistä.

3.) Koulussa työskennellään toisia häiritsemättä. Häiritsevä oppilas voidaan poistaa opetustilasta.

4.) Koulun tiloissa liikutaan rauhallisesti kävellen ja melua aiheuttamatta.

5.) Välitunnit vietetään koulun piha-alueella. Kellon soitua siirrytään reippaasti luokkaan omalle paikalle.

6.) Koulussa ja koulumatkalla noudatetaan hyviä tapoja kaikissa tilanteissa. Koulu tiedottaa tapahtuneista häiriöistä kotiin.

7.) Kouluun voi jäädä oppituntien jälkeen vain, jos on mukana ohjatussa toiminnassa.

8.) Kaikkien velvollisuutena on huolehtia koulun ja piha-alueen siisteydestä. Oppilaalla on velvollisuus siivota aiheuttamansa sotku.

9.) Koulun ja toisten omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Aiheutetut vahingot on korvattava vahingonkorvauslain mukaan.

10.) Teknisiä laitteita kuten koneita, AV-välineitä yms. oppilas ei saa käyttää/käsitellä ilman lupaa.

11.) Oppilas ei saa tuoda kouluun eikä työpäivän aikana pitää hallussa kouluun kuulumattomia esineitä tai aineita.

12.) Rehtorilla tai opettajalla on oikeus pyytää oppilasta antamaan pois kielletty tai vaarallisena pidetty sekä opetuksen häiritsemiseen käytetty esine tai aine.

13.) Jos oppilas kieltäytyy luovuttamasta pyydettyä esinettä tai ainetta, opettaja tai rehtori saavat ottaa sen haltuunsa oppilaalta.

14.)Kaikkia koulun henkilökuntaan kuuluvien antamia ohjeita on noudatettava.

15.)Näiden sääntöjen tarkoituksena on tehdä koulustamme kaikille viihtyisä ja turvallinen oppimisympäristö.


Liite 1

Kasvatuskeskustelu

Kasvatuskeskustelu on ensisijainen puuttumiskeino.
Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita oppilaita tai koulun henkilökuntaa epäkunnioittavasti tai heidän ihmisarvoaan loukkaavasti, voidaan ensisijaisesti määrätä osallistumaan yhteensä enintään kaksi tuntia kestävään kasvatuskeskusteluun. Kasvatuskeskustelusta ei ole säädetty kurinpitosäädösten alla, vaan se on kirjattu omaksi erilliseksi puuttumiskeinoksi.

Kasvatuskeskustelu voidaan järjestää kerralla tai useammassa osassa koulupäivän aikana tai sen ulkopuolella. Keskustelu on pyrittävä järjestämään mahdollisimman pian tapahtuneen jälkeen.

Kasvatuskeskustelussa yksilöidään siihen johtanut teko tai laiminlyönti yhdessä oppilaan kanssa ja tarvittaessa selvitetään laajemmin käyttäytymisen syyt ja seuraukset sekä keinot, joilla käyttäytymistä ja oppilaan hyvinvointia voidaan koulussa parantaa. Tavoitteena on saada oppilas jatkossa toimimaan toisin.

Tavoitteena on:

· saada oppilas miettimään rikkomuksiaan tarkemmin

· saada oppilas ymmärtämään tekojensa seuraukset

· saada oppilas itse kertomaan vanhemmilleen rehellisesti rikkeestään

· saada oppilas noudattamaan koulun sääntöjä paremmin

· saada jälki-istunnot jatkossa vähentymään

· saada vanhemmat tiiviimmin mukaan koulun arkeen.

Kasvatuskeskusteluun määrää koulun opettaja tai rehtori. Keskusteluun voivat kuitenkin osallistua myös muut oppilaan opetukseen tai oppilashuoltoon osallistuvat henkilöt. Keskustelu tulee kirjata, ja siitä on ilmoitettava oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus osallistua kasvatuskeskusteluun tai osaan siitä, jos se katsotaan tarpeelliseksi esimerkiksi oppilaan käyttäytymisen ja sen syiden selvittämiseksi sekä asian korjaamiseen liittyvien oikeiden keinojen löytämiseksi.

Mikäli oppilas jatkaa epäasiallista käyttäytymistä kasvatuskeskustelun jälkeen, hänet voidaan

määrätä uudelleen kasvatuskeskusteluun tai jälki-istuntoon, jos sitä pidetään perusteltuna. Myös kurinpitorangaistuksia (kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen) voidaan käyttää, kun niiden edellytykset täyttyvät.

Kasvatuskeskustelu voidaan käydä mm. seuraavissa tapauksissa:

· luvaton koulun alueelta poistuminen

· jatkuva myöhästely

· jatkuva koulutehtävien laiminlyönti

· lintsaaminen

· toistuva oppituntien häirintä

· luokasta poistaminen

· tappelut

· väkivaltainen käytös

· toistuva koulun sääntöjen rikkominen esim. lumipallojen heittely koulun pihalla

· jatkuva välituntilusmuilu koulun sisällä

· epäasiallinen kielenkäyttö

· ilkivalta koulurakennusta, koulun irtaimistoa, opettajan tai oppilastoverin omaisuutta kohtaan
Liite 2

Vaaralliset esineet

Oppilas ei saa tuoda kouluun eikä työpäivän aikana pitää hallussa sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on laissa kielletty. Alaikäisiltä kiellettyjä ovat muun muassa alkoholilain sekä tupakkalain mukaiset tuotteet. Kaikilta on kielletty muun muassa toisen vahingoittamiseen soveltuvat esineet tai aineet. Kielto koskee myös kaikkia muita sellaisia esineitä ja aineita, joilla voidaan vaarantaa turvallisuutta tai jotka erityisesti soveltuvat omaisuuden vahingoittamiseen.

Tarkastusoikeuden sekä poisotto-oikeuden perusteet

Poisottaminen, tarkastaminen ja voimakeinojen käyttö ovat poikkeuksellisia keinoja. Toteutus on tehtävä mahdollisimman turvallisesti ja hienotunteisesti. Jos opettaja tai rehtori turvautuu poisottamisessa voimakeinoihin, hänen tulee antaa kirjallinen selvitys opetuksen järjestäjälle. Oppilaan tarkastaminen ja esineiden ja aineiden haltuun ottaminen tulee aina kirjata ja ilmoittaa huoltajalle.

Opettajan ja rehtorin oikeudet ja velvollisuudet tarkastuksissa ja poisottamisissa

Opetuksen tai muun koulun toiminnan aikana rehtorilla tai opettajalla on oikeus pyytää oppilasta antamaan pois kielletty, turvallisuutta vaarantava tai vaarallisena pidetty esine tai aine. Ellei hän suostu, opettaja ja rehtori saavat yksin tai yhdessä ottaa sen haltuunsa oppilaalta. Opettaja ja rehtori voivat käyttää voimakeinoja, jos oppilas tekee vastarintaa.Voimakeinojen on oltava oikeassa suhteessa oppilaan ikään ja tilanteen uhkaavuuteen.

Poisottamisessa voidaan käyttää oppilaan kiinni pitämistä. Mikäli vastarinta on voimakasta, on suositeltavaa pyytää poliisi paikalle turvallisuuden vuoksi. Lisäksi oppilaalta saa pyytää ja ottaa pois välttämättömiä voimakeinoja käyttäen myös esineitä ja aineita, joita käytetään oppimisen tai opetuksen häiritsemiseen. Häirinnän on oltava tosiasiallista. Niitä ei saa ottaa sillä perusteella, että niitä mahdollisesti voidaan käyttää häirintään.

Oikeus tarkastaa oppilaan tavarat

Jos oppilas kieltäytyy luovuttamasta pyydettyjä, turvallisuutta vaarantavia, kiellettyjä aineita ja esineitä, joiden hallussapito on ilmeistä, opettajalla ja rehtorilla on oikeus opetuksessa tai muussa koulun toiminnassa tarkastaa oppilaan tavarat, hänen hallinnassaan olevat koulun säilytystilat ja päällisin puolin hänen vaatteensa. Tarkastamisessa ei saa käyttää voimakeinoja. Oppilaalle on ennen tarkastusta ilmoitettava tarkastuksen syy. Luotettava tieto voi olla toisen rehtorin, opettajan, oppilaan tai koulun henkilökuntaan kuuluvan näköhavainto tai oppilaan omaisen tai toisen viranomaisen ilmoitus. Tarkastajan on oltava oppilaan kanssa samaa sukupuolta. Tarkastuksessa tulee olla tarkastajan lisäksi läsnä myös toinen täysi-ikäinen koulun henkilökuntaan kuuluva. Tämän saa oppilas pyynnöstään valita, jos tämä henkilö on mahdollista saada paikalle. Näistä tarkastuksen suorittamistavoista voidaan poiketa, mikäli asian kiireellinen luonne ja turvallisuus ehdottoman välttämättömästi sitä vaativat. Tarkastaminen suositellaan toteutettavaksi rehtorin huoneessa tai käytävällä, kun muut oppilaat tai opiskelijat ovat jo menneet luokkiin. Laukkua tutkittaessa sen sisältöä ei pidä paljastaa muille oppilaille. Tarkastusta tehtäessä on syytä muistaa, että oikeutta esineen tai aineen pois ottamiseen oppilaan vaatetuksen ja ihon väliseltä alueelta ei ole. Tällöin poisottaminen kuuluu aina poliisille. Samoin poliisille kuuluu aina vaatteiden päällisin puolin tunnustelu erogeeniseksi luokiteltavien alueiden kohdalta. Tarkastusta tehtäessä on oltava erityisen varovainen.Kiellettyjen ja vaarallisten esineiden ja aineiden luovuttaminen ja hävittäminen

Haltuun otetut kielletyt tai vaaralliset esineet tai aineet luovutetaan oppilaalle tai hänen huoltajalleen mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kyseisen työpäivän päätteeksi. Vain huoltajalle voidaan luovuttaa esimerkiksi alaikäiseltä pois otetut tupakkatuotteet ja alkoholi sekä tuotteet, joiden alaikäiselle luovuttamisen ei arvioida olevan turvallista niiden käyttötarkoitus huomioon ottaen. Luovutus oppilaan ja huoltajan sijaan tulee tehdä poliisille välittömästi aina silloin, kun on kyse huumausaineista, ampuma-aseista, aseen osista tai muusta vastaavasta. Luovutukseen asti esine tai aine tulee säilyttää huolellisesti. Jos huoltaja ei kolmen kuukauden kuluessa esineen tai aineen huostaanottoa koskevasta ilmoituksesta nouda sitä, se voidaan todisteellisesti hävittää. Esineiden ja aineiden luovuttaminen ja hävittäminen tulee aina kirjata.

Peruskoulussa häirintään käytetyn esineen tai aineen luovuttaminen

Peruskoulussa pois otettu häirintään käytetty esine tai aine tulee luovuttaa oppilaalle oppitunnin tai koulun tilaisuuden päättymisen jälkeen. Vain jos on todennäköistä, että häirintä oppitunnin jälkeen jatkuu, esine tai aine voidaan luovuttaa oppilaalle viimeistään työpäivän päättyessä.LIITE 3

Seuraamukset ja rangaistukset

Läksynsä laiminlyönyt oppilas voidaan jättää tekemään niitä koulupäivän jälkeen enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena.

Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muutoin rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita oppilaita tai koulun henkilökuntaa epäkunnioittavasti tai heidän ihmisarvoaan loukkaavasti, voidaan ensisijaisena toimenpiteenä määrätä osallistumaan yhteensä enintään kaksi tuntia kestävään kasvatuskeskusteluun.

Jos oppilas ei noudata koulun järjestyssääntöjä tai käyttäytyy muuten epäasiallisesti, opettaja voi nuhdella oppilasta, poistaa hänet luokasta tai määrätä enintään kaksi tuntia jälki-istuntoa. Oppilaan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi. Jos rikkomus on vakava tai jos oppilas jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä jälki-istunnon tai kirjallisen varoituksen saatuaan, oppilas voidaan erottaa enintään kolmeksi kuukaudeksi.