Koulun kehittäminen 2019-2020

Laatukäsikirjasta nostetut kehittämiskohteet lukuvuodelle 2019-2020

Osallisuus ja vaikuttaminen:
 • oppilaskunta
 • välkkäriliikuttajat 6.luokka
 • luokan ja koulun yhteiset säännöt
 • oppilaiden suunnittelemat toimintapäivät
 • järjestäjien osallistaminen
 • oppilaiden omasta ympäristöstään huolehtiminen
 • vuorovaikutteiset oppimismenetelmät
 • ryhmässä toimimisen taidot
 • toimiva oppimisympäristö


Toimintakulttuuri


Katso OPS luku 4.2.

Tavoitteena on luoda toimintakulttuuria, joka edistää oppimista, osallisuutta, hyvinvointia ja kestävää elämäntapaa.

 • oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä
 • hyvinvointi ja turvallinen arki
 • vuorovaikutus ja monipuolinen työskentely
 • kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus
 • osallisuus ja demokraattinen toiminta

Työtapojen valinnan painotuksetKatso OPS 4.3.

Työtapojen valinnan lähtökohtana ovat opetukselle ja oppimiselle asetetut tavoitteet sekä oppilaiden tarpeet, edellytykset ja kiinnostuksen kohteet.

Monipuoliset työtavat tuovat oppimiseen iloa ja onnistumisen kokemuksia sekä tukevat eri ikäkausille ominaisen luovaa toimintaa.

Työtapojen valinnassa otetaan huomioon eri oppiaineiden ominaispiirteet sekä laaja-alaisen osaamisen kehittäminen.

Opetuksen eriyttäminen ohjaa työtapojen valintaa. Eriyttäminen perustuu oppilaantuntemukseen ja on kaiken opetuksen pedagoginen lähtökohta.

Opettaja valitsee työtavat vuorovaikutuksessa oppilaiden kanssa ja ohjaa oppilaita erityisesti uusien työtapojen käytössä itseohjautuvuutta vahvistaen. Oppimaan oppimisen taidot kehittyvät parhaiten silloin, kun opettaja ohjaa oppilaita myös suunnittelemaan ja arvioimaan työskentelytapojaan.