Koulupäivän liikunnallistaminen

Valtionavustuksen hakeminen, toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma

Kohdan kolme mukaista valtionavustusta haetaan kouluviihtyvyyttä lisäävään oppilasprojektin hankintoihin. Oppilasprojektin tavoiteena on tukea kouluyhteisön hyvinvointia ja kehittää koulun toimintakulttuuria liikkumista suosivammaksi.

Nykytilanne

Hyttikallion koululla on toiminut jo useamman vuoden oppilaskunta ja oppilaskunnan hallitus, jota on ohjannut opettajakunnan joukosta valittu opettaja. Oppilaskunta on osallistunut koko koulun liittyvien tapahtumien ja hankintojen suunnitteluun. Lukuvuonna 2013-2014 oppilaat ovat suunnitelleet koulun pihalle pihamaalauksia. Pihamaalaukset maalattiin keväällä 2014 yhteistyössä oppilaiden, koulun henkilökunnan, huoltajien ja koulun johtokunnan kanssa.


Tavoitteet

Projektin tavoitteena on

  • luoda aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä
  • oppilaiden osallisuuden lisääminen
  • yhdessä tekeminen ja toimiminen
  • oppilaiden vastuullisuuden ja pitkäjänteisyyden lisääminen
  • oppimisen edistäminen
  • koulun toimintakulttuurin kehittäminen liikkuvammaksi

Resurssit

Koululla on oppilaskunta ja oppilaskunnan hallitus. Projektin tarkemman suunnitelman tekemisestä vastaa oppilaskunnan hallitus yhdessä oppilaskunnan ja koulun henkilökunnan kanssa.

Hyttikallion koululla toimii aktiivinen omaa opetustaan ja koulun toimintakulttuuria innokkaasti kehittävä henkilöstö.

Koululle on hankittu pikkuhiljaa toiminnallisia välineitä matematiikkaan ja äidinkieleen. Välineiden säilytys ja lainaussysteemi on tarkoin suunniteltu. Välineiden avulla opettajien on mahdollista toteuttaa toiminnallisempia työtapoja opetuksessaan.


Toimenpiteet

Keväällä 2014 aloitettua koulun pihan muokkaamista liikuntaan kannustavammaksi jatketaan, suunnittelua laajennetaan myös koulun sisätiloihin (oppilaat osallistuvat suunnitteluun ja iseointiin). Pihalle rakennetaan 6. luokkien oppilaiden yhteistyönä teknisen käsityön tunneilla oppilaiden toivoma liikuteltava sählykaukalo. Luokille hankitaan oma välituntikori, joka sisältää erilaisia liikuntavälineitä esim. palloja, hyppynaruja jne. Välituntikorin sisällön suunnittelevat ja ideoivat oppilaat.


Oppilaskunta suunnittelee ja toteuttaa koko koulun yhteisen liikuntapäivän lukuvuoden 2015-2016 aikana. Päivän toteutukseen voidaan pyytää urheiluseurojen ja Haapaveden Opiston nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja opiskelijoiden apua. Oppilaskunta suunnittelee ja toteuttaa keväällä 2016 yhteistyössä Mäkirinteen koulun oppilaskunnan kanssa yhteisen liikuntatapahtuman.


Oppilaiden välituntiliikuttaja toimintaa aloitellaan koululla. Välituntiliikuttajat suunnittelevat ja toteuttavat koulun välituntiliikuntatoimintaa. Välituntiliikuttajat ohjaajat leikkivälitunnin yhtenä tai parina päivänä viikossa. Välituntiliikuttajien avuksi ja tueksi valitaan pari koulunkäynninohjaajaa. Koulunkäynninohjaajapari ohjaa myös leikkivälitunnin yhtenä tai parina päivänä viikossa.


Koko koulu tai yksittäiset luokat osallistuvat johonkin vuosittain valtakunnallisesti järjestettävään koululaisia liikuttavaan tapahtumaaan.


Opettajat tauottavat koulupäivien aikaista istumista mahdollisuuksien mukaan käyttämällä monipuolisia toiminnallisia opetusmenetelmiä. Koulupäivää voidaan tauottaa myös luokissa järjestettävillä taukojumpilla. Myös oppilaat voivat itse keksiä ja ohjata jumppia. Luokan järjestäjien tehtäviin voisi kuulua jumpan järjestäminen muutaman kerran viikossa.


Tulokset

Viihtyisämpiä koulupäiviä syntyy tekemällä yhdessä ja ottamalla oppilaat mukaan suunnitteluun, päätöksentekoon ja toimintaan. Vuorovaikutus ja yhteistoiminnallisuus parantavat usein koulun ilmapiiriä, millä on myös vaikutusta koulun työrauhaan, oppilaiden sosiaalisiin taitoihin ja oppimiseen.

Projektin tavoitteena on lisätä koulupäivän aikana liikettä ja vähentää istumista. Oppilaiden osallisuus lisääntyy projektin toimenpiteiden myötä. Liikunnan positiiviset vaikutukset koulunkäyntiin alkavat myös näkymään. Oppilaat pääsevät ideoimaan, suunnittelemaan ja toteuttamaan erilaisia toimenpiteitä koululla. Tämä lisää oppilaiden vastuullisuutta ja pitkäjänteisyyttä. Opettajat, koulun henkilökunta ja oppilaat oppivat uusia tapoja tehdä asioita.