Pöytäkirja 15.10.2014

Pöytäkirja 15.10.2014

VANHEMPAINYHDISTYKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 1 / 2014-2015

Aika Keskiviikko 15.10.2014 klo 19.00

Paikka Martinmäen koulu, opettajainhuone

Osallistujat Jari Saaranen, Petteri Arovainio, Outi Kaisto, Miia Kalliokoski, Pia Isokoski,

Jaana Pietikäinen, Anne Junnila, Ulla Savola, Veikko Murtomäki, Kari Mattila

ja Johanna Törmälä

1. Avaus: Petteri Arovainio avasi kokouksen

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus: Kokous todettiin lailliseksi ja

päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien, sekä

ääntenlaskijoiden valinta: Puheenjohtajaksi valittiin Petteri Arovainio,

varapuheenjohtajaksi Outi Kaisto, sihteeriksi Miia Kalliokoski,

pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Anne Junnila ja Jaana Pietikäinen.

4. Työjärjestys sekä kokous- ja pöytäkirjakäytännöt:

Esityslistat lähetetään viikko ennen kokousta sähköpostitse kaikille

johtokunnan jäsenille. Pöytäkirja lähetetään sähköisesti kaikille johtokunnan

jäsenille sekä Katja Tiitolle, joka vastaa pöytäkirjan laittamisesta nettisivuille.

Jari Saaranen vastaa kopion laittamisesta vanhempainyhdistyksen

ilmoitustaululle. Seuraava kokous päätetään edellisen kokouksen lopussa.

5. Rahastonhoitajan valinta: Rahastonhoitajaksi valittiin Anne Junnila. Hänen

lisäkseen tilinkäyttöoikeus myönnettiin pj Petteri Arovainiolle ja varapj Outi

Kaistolle. Tilinkäyttöoikeus poistetaan muilta henkilöiltä.

6. Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus: Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on

puheenjohtajalla (Petteri Arovainiolla) ja varapuheenjohtajalla (Outi

Kaistolla) yhdessä tai jommallakummalla yksin rahastonhoitajan (Anne

Junnila) kanssa. Nimenkirjoitusoikeus poistetaan muilta henkilöiltä.

7. Toiminnantarkastajien valinta: Toiminnantarkastajiksi valittiin Henna

Järvenpää ja Sanna Autio paikallisosuuspankista (POP).

8. Rehtorin Jari Saarasen koulun esittely:

* Jari Saaranen esitteli Martinmäen koulua ja sen toimintaa. Koululla on tällä

hetkellä 434 oppilasta ja 60 henkilökuntaan kuuluvaa työntekijää, joista

opettajia on 30. Oppilaita on 35 vähemmän kuin lukuvuonna 2013-2014.

Oppilasmäärän on syntyvyyden perusteella ennustettu vähenevän kymmenellä

seuraavan kuuden vuoden aikana.

* Martinmäen koululla järjestetään 496h opetusta/viikko.

* Koululla järjestetään aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä kerhotoimintaa.

Kerhotoiminnasta hyvänä esimerkkinä on mm. sählykerho, missä on oppilaita

ekaluokkalaisista lähtien.

* Vanhempainyhdistys kerää yhdessä luokkien ja vanhempien kanssa varoja

luokkaretkirahastoon.

* Koulun ja kodin yhteistyötä tehostetaan mm. vanhempainvarttien, wilman ja

vanhempainiltojen kautta.

* Martienmäen koululle on suunnitteilla vuosikello, mihin kootaan vuoden

tärkeimpiä tapahtumia jokaisen kuukauden osalta. Tämän avulla vanhemmat

saavat enemmän tietoa koulussa tapahtuvista asioista.

9. Yhteydenotto kyläkoulujen lakkauttamisasiassa:

Vanhempainyhdistys keskusteli asiasta.

10. Tablettihankinnat:

Keväällä 2014 koululle on hankittu 12kpl uusia tabletteja. Nyt on tilattu vielä

7kpl lisää ja tarkoitus olisi vielä löytää samaa mallia 1 kpl lisää, jolloin

tabletteja olisi yht. 20kpl. Näin tabletteja olisi riittävä määrä aina yhdelle

luokalle kerrallaan.

Hintaa yhdelle tabletille tulee n. 398e Näistä vanhempainyhdistys maksaa 3kpl

sekä jättää varauksen vielä puuttuvalle 1kpl. Tabletit tulevat maksamaan

n. 1592e (4kpl).

11. Muuta asiat:

Vanhempainyhdistys kannattaa uintiopetuksen järjestämistä sekä

esikoululaisille että ykkös- ja kakkosluokkalaisille. Esikoululaisten

vanhemmilla on hyviä kokemuksia viime vuodelta varojen keräämisestä

uintiopetuksen järjestämiseksi esim. Pilkkoset sukkien myynnistä saaduilla

tuloilla. Toki tämä vaatii oppilaiden vanhemmilta aktiivisuutta sekä

osallistumista. Ulla Savola ottaa asian esille työyhteisökokouksessa. Jatketaan

tämän jälkeen asian selvittelyä.

Pia Isokoski nosti esille koululaisten kymmensormijärjestelmän, liittyen

tablettihankintoihin. Todettiin, että myös ala-asteella olisi hyvä

kymmensormijärjestelmää harjoitella. Selvitellään kymmensormijärjestelmän

opetusmahdollisuuksia ja Ulla Savola ottaa asian esille seuraavassa

työyhteisökokouksessa.

12. Seuraava kokous: Seuraava kokous pidetään 12.11.2014 klo 19.00.

13. Kokouksen päättäminen: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.20.