5.24 Koulukohtaiset soveltavat kurssit

Haapajärven lukion koulukohtaiset soveltavat kurssit

1. Vanhustyön kurssi (Vat1)

Kurssilla perehdytään ikääntyvien elämään ja ikääntymisen mukanaan tuomiin fyysisiin, psyykkisiin ja sosiaalisiin muutoksiin ja niiden vaikutuksiin toimintakyvyssä. Kurssi järjestetään yhteistyössä paikallisten asiantuntijoiden ja hoitotyössä työskentelevien tahojen, kuten seurakunnan ja Selänteen hoivakotien ja kotihoidon, kanssa. Luentojen lisäksi opiskelijat työskentelevät ikääntyneiden kanssa. Kurssilla pidetään päiväkirjaa ja kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että oppilas

 • ymmärtää ikääntymiseen liittyviä fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia muutoksia sekä niiden yhteys toimintakykyyn
 • huomaa elämänvalintojen ja elintapojen yhteyksiä ikääntymiseen ja ikääntymisen haittojen preventioon
 • oivaltaa ikääntymisen monimuotoisuuden ja yksilöllisyyden
 • saa tietoa vanhuspalvelujen rakenteesta ja historiasta

Sisältö

 • Vanhuspalveluiden rakenne ja historia Suomessa ja Haapajärvellä
 • Ikääntymiseen liittyvät fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset muutokset
 • Toimintakyvyn muutokset ja ylläpitäminen
 • Vanhuuden sairauksia, kuten muistisairaudet ja niiden mahdollinen ennaltaehkäisy sekä hoito
 • Vanhuuden hengellisyys
 • Mahdollisuuksien mukaan ulkoiluystäväkoulutus
 • Yhteistyö opiskelijan valitseman ikääntyneen kanssa

2. Bryssel-projekti (Brys)

Haapajärven lukio tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden osallistua Brysselin opintomatkalle. Opintomatkaprojektissa yhdistyvät usean oppiaineen, erityisesti yhteiskuntaopin, yrittäjyyskasvatuksen ja kielten, opinnot. Opintomatkalla tutustutaan Brysselin kaupunkiin ja vieraillaan mm. Euroopan unionin instituutioissa ja NATO:ssa. Opintomatkaa varten järjestetään monipuolisia varainkeruumahdollisuuksia. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

3. Ilmaisutaidon peruskurssi (ILM1)

Ilmaisutaidon peruskurssilla tehdään perusharjoituksia, joiden tavoitteena on etsiä omia ilmaisuvaroja, kasvattaa esiintymisrohkeutta sekä vahvistaa kykyä toimia ryhmässä, ottaa kontaktia ja reagoida toisten antamiin impulsseihin. Ilmaisutaidon perusharjoitusten avulla tutustutaan sanalliseen ja sanattomaan viestintään sekä kokonaisilmaisuun (rentoutus-, hengitys- ja äänenkäyttöharjoituksia, keskittymis- ja kontaktiharjoituksia, improvisaatioita). Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

4. Ilmaisutaidon jatkokurssi (ILM2)

Ilmaisutaidon jatkokurssilla toteutetaan ryhmän ja yksilön resurssein tulkintoja maailmasta. Perinteisen teatterin keinoin kurssilla toteutetaan pienimuotoinen esitys, jonka kaikkiin työvaiheisiin opiskelijat osallistuvat. Kurssilla tutustutaan teatterin tekemiseen eri puoliin käytännön työskentelyn kautta. Kurssilla toteutettava esitys tarjotaan mahdollisuuksien mukaan myös koulun ulkopuoliselle yleisölle, esimerkiksi päiväkodin lapsille. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

5. Tietotekniikan perusteet, 0,5 kurssia (MatTi)

Ensimmäisen vuoden syksyllä järjestetään tietotekniikan perusteet-kurssin puolen kurssin kokonaisuuteena (19 h). Kurssilla harjoitellaan lukio-opinnoissa tarvittavia tvt-taitoja ja ohjelmia. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.