3.3 Toimintakulttuuri

Paikalliset kirjaukset

Kaikki paikalliset lisäykset tähän osioon on lisätty alla olevaan tekstiin.
Haapajärven lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusuunnitelma on liitteessä.

3.3 Toimintakulttuuri

Toimintakulttuuri on käytännön tulkinta lukion opetus- ja kasvatustehtävästä. Se tulee näkyväksi yhteisön kaikessa toiminnassa ja sen jäsenten tavassa kohdata toinen toisensa. Lukio on oma koulutusmuotonsa, ja jokaisella lukiolla on omanlaisensa toimintakulttuuri. Opetussuunnitelman eri osat konkretisoituvat toimintakulttuurissa. Toimintakulttuuri sisältää sekä tiedostettuja että tiedostamattomia tekijöitä, jotka heijastuvat oppilaitoksen toimintaan.

Opetussuunnitelman perusteet korostavat toimintakulttuuria, joka edistää kestävää hyvinvointia ja osallisuutta sekä on avoin monimuotoiselle vuorovaikutukselle ja maailmassa tapahtuville muutoksille. Toimintakulttuuria kehitetään yhdessä lukion koko henkilöstön, opiskelijoiden, huoltajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Toimintakulttuurin kehittämisen ja arvioinnin periaatteet sekä mahdolliset paikalliset painotukset kuvataan opetussuunnitelmassa.

Opetussuunnitelman perusteiden lähtökohtana ovat seuraavat toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat teemat.

Oppiva yhteisö

Oppilaitos on oppiva yhteisö, joka edistää kaikkien jäsentensä oppimista ja haastaa tavoitteelliseen työskentelyyn. Sen rakentuminen edellyttää dialogisuutta ja pedagogista johtajuutta. Yhteisöllistä ja yksilöllistä oppimista vahvistavia käytäntöjä kehitetään suunnitelmallisesti. Jaksojen temaattinen toteutus voi luoda edellytyksiä opetuksen eheyttämiselle. Toiminta on opiskelijalähtöistä, ja se vahvistaa opiskelijoiden omaa toimijuutta, kehitystä ja oppimista. Myönteinen asenne oppimiseen luo perustaa tulevaisuuden taidoille ja elinikäiselle oppimiselle. Oppiva yhteisö luo toimintatapoja vuorovaikutukselle niin oppilaitoksen sisällä kuin ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Tämä edellyttää yhteistyötä kotien, muiden oppilaitosten ja koulutusasteiden sekä työ- ja yrityselämän kanssa. Digitalisaatio tuo mahdollisuuksia yhteisölliseen oppimiseen ja tiedon luomiseen sekä erilaisten opiskelu- ja tietoympäristöjen hyödyntämiseen. Opiskelijoita ohjataan toimimaan myös verkostoituneessa ja globalisoituneessa maailmassa.

Haapajärven lukion toiminta perustuu oppivan yhteisön periaatteeseen. Opettaja vastaa kurssien tavoitteiden toteutumisesta, mutta päämäärään edetään opiskelijoiden näkemykset huomioon ottaen. Oppiaineiden välisellä yhteistoiminnalla ja yhteistyöllä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa rikomme perinteisiä oppiainerajoja ja tavoittelemme kokonaisvaltaista oppimiskulttuuria.

Osallisuus ja yhteisöllisyys

Osallisuus ja demokraattinen toiminta luovat perustaa opiskelijoiden kasvulle aktiiviseen kansalaisuuteen. Koulutuksen järjestäjä edistää kaikkien opiskelijoiden osallisuutta ja luo heille monipuolisia mahdollisuuksia osallistua oppilaitoksen päätöksentekoon ja toimintatapojen kehittämiseen. Heitä rohkaistaan ilmaisemaan mielipiteensä, osallistumaan yhteisistä asioista päättämiseen sekä toimimaan vastuullisesti yhteisöissä ja yhteiskunnassa. Opiskelijoita kannustetaan aktiivisuuteen ja osallistumiseen muun muassa opiskelijakunnan ja tutortoiminnan kautta. Osallisuutta ja yhteisöllisyyttä rakentavia menettelytapoja kehitetään suunnitelmallisesti yhteisön ja yhteistyökumppaneiden välisessä vuorovaikutuksessa. Opetuksessa hyödynnetään yhteistoiminnallisuutta ja tuetaan ryhmän sosiaalisten suhteiden muotoutumista. Yhteisöllisten toimintatapojen ja ryhmänohjauksen merkitys korostuvat lukio-opintojen aloitusvaiheessa.

Haapajärven lukiossa kannustetaan opiskelijoita toimimaan ja vaikuttamaan yhdessä. Toimintamuotoina ovat opiskelijakunnan, tutoreiden ja kestävän kehityksen ryhmien toiminta. Lisäksi opiskelijat ovat tärkeässä roolissa lukion vuotuisessa markkinoinnissa yläkoulun opiskelijoille. Opiskelijat osallistetaan kehittämään koulun toimintaa, ja he pääsevät vaikuttamaan asioihin jo valmisteluvaiheessa. Opiskelijajäsen osallistuu myös lukion opiskeluhuoltoryhmän toimintaan. Tutor-opiskelijoiden suunnittelema ja ohjaama uusien opiskelijoiden ryhmäyttäminen on tärkeää etenkin opintojen alkuvaiheessa. Pidämme yhteyttä myös valmistuneisiin opiskelijoihin; entisiä lukion opiskelijoita vierailee joka vuosi kertomassa opiskeluistaan uusissa jatko-opintopaikoissa.

Hyvinvointi ja kestävä tulevaisuus

Oppivassa yhteisössä edistetään kestävää elämäntapaa ja hyvän tulevaisuuden edellytyksiä. Opiskelijoita rohkaistaan toimimaan oikeudenmukaisen ja kestävän tulevaisuuden puolesta. Vastuullinen suhtautuminen ympäristöön heijastuu arjen valintoihin ja toimintatapoihin. Toimintatavat ja käytännöt tukevat opiskelijan ja yhteisön hyvinvointia sekä ilmapiirin kiireettömyyttä ja turvallisuutta. Yhteisön vuorovaikutuksessa korostuvat avoimuus, välittäminen ja keskinäinen arvostus. Nämä näkökulmat ulottuvat kaikkeen oppilaitoksen toimintaan ja ohjaavat jokaisen työskentelyä. Ohjaus ja opiskeluhuolto ovat oppilaitoksessa yhteinen tehtävä. Opiskelijoilla on mahdollisuus saada säännösten mukaista ohjausta ja tukea ottaen huomioon heidän moninaisuutensa ja erityistarpeensa. Toiminnassa edistetään yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Kiusaamista, häirintää, väkivaltaa, rasismia eikä syrjintää hyväksytä vaan niitä ennaltaehkäistään ja niihin puututaan. Opiskelijoita kannustetaan terveyttä, hyvinvointia ja oppimista edistävään sekä liikunnalliseen elämäntapaan. Ruokailu on osa opiskelijoiden hyvinvointia edistävää toimintakulttuuria.

Hyvinvoivat opiskelijat ovat koulun tärkein tavoite. Haapajärven lukiossa pyritään kehittämään hyvinvointiin ja kestävään tulevaisuuteen liittyviä asioita jokapäiväisessä koulun toiminnassa. Opiskelijahuoltoryhmä seuraa toiminnan toteutumista, mutta keskeinen hyvinvointiin liittyvä työ tapahtuu koulupäivien sujuvassa arjessa. Opiskelijoiden erityistarpeet pyritään huomioimaan mm. koejärjestelyissä. Opiskelijoille tarjotaan lisäohjausta ja tukiopetusta tarvittaessa. Kouluruokailun sujuvuutta tarkkaillaan, ja ruokapalvelu tekee säännöllisesti asiakastyytyväisyyskyselyitä. Yhteiset viikoittaiset jumppatuokiot, liikuntatapahtumat ja liikunnan lajikurssit kehittävät fyysistä hyvinvointia. Psyykkiseen hyvinvointiin kiinnitetään mahdollisuuksien mukaan huomiota, ja tarpeen vaatiessa opiskelijaa ohjataan sosiaali- ja terveydenhuollon tukipalveluihin. Jokainen kouluyhteisössä työskentelevä on vastuussa hyvinvointiin ja kestävään tulevaisuuteen liittyvissä asioissa.

Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus

Lukiossa arvostetaan kulttuurista ja kielellistä moninaisuutta. Eri kielet, uskonnot ja katsomukset elävät rinnakkain ja vuorovaikutuksessa keskenään. Yhteisö hyödyntää maan kulttuuriperintöä, kansallis- ja vähemmistökieliä sekä omaa ja ympäristön kulttuurista, kielellistä, uskonnollista ja katsomuksellista moninaisuutta. Yhteisössä ymmärretään kielten keskeinen merkitys oppimisessa ja vuorovaikutuksessa sekä identiteettien rakentumisessa ja yhteiskuntaan sosiaalistumisessa. Jokaisella oppiaineella on tapansa käyttää kieltä, oma käsitteistönsä ja omat tekstikäytäntönsä, jotka avaavat samaan ilmiöön eri näkökulmia. Kielitietoisessa lukiossa kehitetään opiskelijan monikielistä osaamista, joka koostuu tieteenalojen kielistä, äidinkielten, niiden murteiden ja rekistereiden sekä muiden kielten eritasoisesta hallinnasta. Lukiossa jokainen opettaja on myös oppiaineensa kielen opettaja.

Haapajärven lukiossa arvostetaan kielten moninaisuutta. Lukiossa tarjotaan kieliohjelman (liitteessä) mukaan kotimaisten kielten lisäksi englantia, saksaa, ranskaa ja venäjää. Tämän lisäksi opiskelijat voivat täydentää kieliopintojaan Pohjois-Pohjanmaan etälukion verkoston kautta. Näemme vaihto-opiskelijatoiminnan hyvin tärkeänä: otamme mielellämme vastaan opiskelijoita ulkomailta ja kannustamme omia opiskelijoitamme hakeutumaan vaihto-opiskelijoiksi. Haluamme kannustaa opiskelijoitamme kulttuuriseen ja kielelliseen uteliaisuuteen, kokeilemaan uusia asioita ja rohkaisemme heitä lähtemään opintoretkille.