3.2 Opiskeluympäristöt ja -menetelmät

Paikalliset kirjaukset

Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään Haapajärven lukiossa monipuolisesti ja luonnollisena osana monipuolisia opiskelumenetelmiä (Selänteen alueen oppilaitosten TVT-strategia liiteenä). Vierailijat, vierailut ja yhteistyö koulun ulkopuolisiin toimijoihin on aktiivista ja jatkuvaa toimintaa. Pyrimme suhtautumaan ulkopuolisten tahojen yhteistyöpyyntöihin myönteisesti koulun jaksoittaisen toiminnan rajoissa. Lukion työsuunnitelmassa määritellään vuosittain tärkeimmät yhteistyökohteet ja lukuvuosittaiset painopistealueet.

Haapajärven lukio kuuluu Pohjois-Pohjanmaan etälukioverkostoon. Verkoston kautta tarjotaan lukiokursseja etäopintoina. Opiskelija voi opiskella verkoston kautta joustavasti lukion pakollisia tai syventäviä kursseja, joiden lähiopetukseen hän ei pysty omassa lukiossa osallistumaan tai opiskelija voi laajentaa opintojaan muun muassa etälukion kielitarjottimen tarjonnasta. Lisäksi kursseja voidaan tarjota monimuoto-opetuksena yhteistyössä Reisjärven lukion kanssa.

3.2 Opiskeluympäristöt ja -menetelmät

Lukion opiskeluympäristöjä ja -menetelmiä koskevien ratkaisujen lähtökohtana ovat oppimiskäsitys sekä opetukselle asetetut tavoitteet. Opiskeluympäristöjen ja -menetelmien valinnan ja kehittämisen perustana ovat myös opiskelijoiden edellytykset, kiinnostuksen kohteet, näkemykset ja yksilölliset tarpeet.

Koska oppiminen on monimuotoista ja sidoksissa aiemmin hankittuun osaamiseen, käytetään lukiossa monipuolisia opetus-, ohjaus- ja opiskelumenetelmiä. Menetelmien valinnassa otetaan huomioon eri oppiaineissa edellytetty käsitteellinen ja menetelmällinen osaaminen. Tutkimiseen, kokeilemiseen ja ongelmanratkaisuun perustuvat opiskelumenetelmät edistävät oppimaan oppimista ja kehittävät kriittistä ja luovaa ajattelua. Menetelmällisillä ratkaisuilla voidaan rakentaa kokonaisuuksien hallintaa ja oppiainerajat ylittävää osaamista.

Lukion opetus- ja opiskelumenetelmien tarkoituksena on edistää opiskelijoiden aktiivista työskentelyä ja yhteistyötaitojen kehittymistä. Opiskelijoita ohjataan suunnittelemaan opiskeluaan, arvioimaan toiminta- ja työskentelytaitojaan sekä ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan. Heitä ohjataan myös käyttämään monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologiaa. Lisäksi opiskelumenetelmien valinnassa ja työskentelyn ohjauksessa kiinnitetään huomiota sukupuolittuneiden asenteiden ja käytänteiden tunnistamiseen ja muuttamiseen.

Merkitykselliset oppimiskokemukset sitouttavat ja innostavat opiskeluun. Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuuksia työskentelyyn, joka kytkee opiskeltavat tiedot ja taidot sekä heidän kokemuksiinsa että ympäristössä ja yhteiskunnassa esiintyviin ilmiöihin. Opiskelijoita rohkaistaan ratkomaan avoimia ja riittävän haastavia tehtäviä, havaitsemaan ongelmia sekä esittämään kysymyksiä ja etsimään vastauksia.

Lukiossa opiskelijat toimivat turvallisissa ja terveellisissä opiskeluympäristöissä. Tavoitteena on, että opiskeluympäristöt ovat monipuolisia ja että ne rikastuttavat opiskeluun liittyviä kokemuksia ja edistävät opiskelumotivaatiota. Opiskeluympäristöjen kehittämisellä tuetaan vuorovaikutusta ja yhdessä oppimista itsenäisen työskentelyn ohella. Opiskeluympäristöjä koskevissa ratkaisuissa otetaan huomioon, että oppimista tapahtuu mitä moninaisimmissa tilanteissa ja paikoissa. Rakennettuja tiloja ja luontoa hyödynnetään opiskelussa siten, että luova ajattelu ja tutkimiseen perustuva opiskelu on mahdollista. Opiskeluympäristöjä laajennetaan oppilaitoksen ulkopuolelle myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen. Yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja muiden oppilaitosten, kirjastojen, liikunta- ja luontokeskusten, taide- ja kulttuurilaitosten, työelämän ja yritysten sekä muiden tahojen tarjoamia opiskeluympäristöjä hyödynnetään monin tavoin.

Opiskelijoita ohjataan hyödyntämään digitaalisia opiskeluympäristöjä, oppimateriaaleja ja työvälineitä eri muodossa esitetyn informaation hankintaan ja arviointiin sekä uuden tiedon tuottamiseen ja jakamiseen. Opiskelijat vastaavat itse henkilökohtaiseen opiskelukäyttöön tarkoitettujen työvälineiden, laitteiden ja materiaalien hankinnasta, ellei koulutuksen järjestäjä niitä tarjoa.

Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään Haapajärven lukiossa monipuolisesti ja luonnollisena osana monipuolisia opiskelumenetelmiä (Selänteen alueen oppilaitosten TVT-strategia liitteenä). Vierailijat, vierailut ja yhteistyö koulun ulkopuolisiin toimijoihin on aktiivista ja jatkuvaa toimintaa. Pyrimme suhtautumaan ulkopuolisten tahojen yhteistyöpyyntöihin myönteisesti koulun jaksoittaisen toiminnan rajoissa. Lukion työsuunnitelmassa määritellään vuosittain tärkeimmät yhteistyökohteet ja lukuvuosittaiset painopistealueet.

Opiskelijoiden yksilöllistä etenemistä, henkilökohtaisia oppimispolkuja ja verkko-opiskelutaitojen kehittymistä tuetaan tarjoamalla opiskelijoille mahdollisuuksia suorittaa opintoja myös etäopiskeluna. Etäopiskeluna suoritettu kurssi koostuu opettajan ohjaamasta itsenäisestä opiskelusta, ja siinä käytetään monipuolisesti tietoverkkoja sekä muuta tieto- ja viestintäteknologiaa. Etäopiskelussa pyritään käyttämään myös yhteisöllisiä työtapoja. Lukiokurssi voidaan järjestää myös monimuoto-opetuksena, jolloin verkossa tapahtuvan etäopetuksen ja -opiskelun lisäksi kurssi sisältää myös lähiopetusta ja -ohjausta.

Itsenäistä opiskelua järjestettäessä otetaan huomion opiskelijan edellytykset suorittaa opintoja opetukseen osallistumatta sekä hänen ohjauksen ja tuen tarpeensa.

Haapajärven lukio kuuluu Pohjois-Pohjanmaan etälukioverkostoon. Verkoston kautta tarjotaan lukiokursseja etäopintoina. Opiskelija voi opiskella verkoston kautta joustavasti lukion pakollisia tai syventäviä kursseja, joiden lähiopetukseen hän ei pysty omassa lukiossa osallistumaan tai opiskelija voi laajentaa opintojaan muun muassa etälukion kielitarjottimen tarjonnasta. Lisäksi kursseja voidaan tarjota monimuoto-opetuksena yhteistyössä Reisjärven lukion kanssa.