2.2. Arvoperusta

Paikalliset kirjaukset

Haapajärven lukiossa tuemme opiskelijoiden myönteistä kasvua vastuuntuntoisiksi ja velvollisuuksistaan huolehtiviksi kansalaisiksi. Lukiossa opitaan arvostamaan, vaalimaan ja uudistamaan paikallista kulttuuriperintöä. Tämän lisäksi opiskelijaa kannustetaan kehittämään moniarvoista, suvaitsevaa yhteiskuntaa.

Haapajärven lukio on yksi Suomen Unesco ASPnet -kouluista. Arvoperustamme tukipylväitä ovat ihmisoikeuksien demokratian periaatteiden ja kulttuurien välisen kanssakäymisen kunnioittaminen. Näemme tärkeinä asioina kestävän elämäntavan, ekososiaalisen sivistyksen, kansainvälisen yhteistyön ja maailmankansalaisuuden.

Toteutamme lukion arvoperustaa toimintakulttuurissamme ja arkipäivän kanssakäymisessä. Opiskelijoiden hyvinvointi, toisten ihmisten arvostaminen, tukeminen ja motivoiminen sekä aktiivisena jäsenenä toimiminen ovat kaiken toiminnan perusta.

Haapajärven lukion seinälle on maalattu lukion yhteiset arvot, tärkeät sanat, jotka ohjaavat toimintaamme:

Arvostan, innostan, kannustan, toimin – voin hyvin.

2.2. Arvoperusta

Lukion opetussuunnitelman perusteiden arvoperusta rakentuu suomalaiselle sivistysperinteelle, jonka mukaan opiskelu ja oppiminen uudistavat yhteiskuntaa ja kulttuuria. Sivistys on yksilöiden ja yhteisöjen taitoa tehdä ratkaisuja eettisen pohdinnan, toisen asemaan asettumisen ja tietoon perustuvan harkinnan avulla. Sivistykseen kuuluu taito ja tahto käsitellä inhimillisten pyrkimysten ja vallitsevan todellisuuden välisiä ristiriitoja eettisesti, myötätuntoisesti ja ratkaisuja etsimällä. Sivistys ilmenee huolenpitona, avarakatseisuutena, laaja-alaisena todellisuuden hahmottamisena ja sitoutumisena toimintaan myönteisten muutosten puolesta. Lukion sivistysihanteena on pyrkimys totuuteen, inhimillisyyteen ja oikeudenmukaisuuteen. Lukio-opetus kehittää arvo-osaamista käsittelemällä julkilausuttujen arvojen ja todellisuuden välisiä jännitteitä.

Lukio-opetuksen perustana on elämän ja ihmisoikeuksien kunnioitus sekä ihmisarvon loukkaamattomuus. Opiskelija muodostaa lukioaikanaan jäsentyneen käsityksen perus- ja ihmisoikeuksien taustalla olevista arvoista, keskeisistä perus- ja ihmisoikeusnormeista sekä näitä oikeuksia edistävistä toimintatavoista. Lukio-opetus pohjautuu keskeisiin ihmisoikeussopimuksiin, kuten Lapsen oikeuksien sopimukseen.

Lukio-opetus edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä hyvinvointia ja demokratiaa. Lukio-opetus on opiskelijoita uskonnollisesti, katsomuksellisesti ja puoluepoliittisesti sitouttamatonta, eikä sitä saa käyttää kaupallisen vaikuttamisen välineenä. Lukio-opetus kannustaa pohtimaan suomalaisen yhteiskunnan ja kansainvälisen kehityksen mahdollisuuksia, vaihtoehtoja ja epäkohtia. Osallisuus, toimijuus ja yhteisöllisyys korostuvat kaikessa lukion toiminnassa.

Lukio-opetuksessa ymmärretään kestävän elämäntavan ja ekososiaalisen sivistyksen välttämättömyys sekä rakennetaan osaamisperustaa ympäristön ja kansalaisten hyvinvointia edistävälle taloudelle. Opiskelija ymmärtää oman toimintansa ja globaalin vastuun merkityksen luonnonvarojen kestävässä käytössä, ilmastonmuutoksen hillinnässä ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä. Lukio-opetus kannustaa kansainväliseen yhteistyöhön ja maailmankansalaisuuteen YK:n kehitystavoitteiden suunnassa.

Jokainen lukio on yhteisö, jossa monista kieli-, katsomus- ja uskontotaustoista tulevilla ihmisillä on mahdollisuus tunnistaa yhteisiä hyvän elämän arvoja ja periaatteita sekä harjaantua yhteistyöhön. Lukiossa kannustetaan keskinäiseen välittämiseen ja huolenpitoon. Luovuutta, aloitteellisuutta, rehellisyyttä ja sisua arvostetaan. Inhimillinen ja kulttuurinen moninaisuus nähdään rikkautena ja luovuuden lähteenä. Kulttuuriperintöjä vahvistetaan välittämällä, arvioimalla ja uudistamalla niihin liittyvää tietoa ja osaamista.

Haapajärven lukiossa tuemme opiskelijoiden myönteistä kasvua vastuuntuntoisiksi ja velvollisuuksistaan huolehtiviksi kansalaisiksi. Lukiossa opitaan arvostamaan, vaalimaan ja uudistamaan paikallista kulttuuriperintöä. Tämän lisäksi opiskelijaa kannustetaan kehittämään moniarvoista, suvaitsevaa yhteiskuntaa.

Haapajärven lukio on yksi Suomen Unesco ASPnet -kouluista. Arvoperustamme tukipylväitä ovat ihmisoikeuksien demokratian periaatteiden ja kulttuurien välisen kanssakäymisen kunnioittaminen. Näemme tärkeinä asioina kestävän elämäntavan, ekososiaalisen sivistyksen, kansainvälisen yhteistyön ja maailmankansalaisuuden.

Toteutamme lukion arvoperustaa toimintakulttuurissamme ja arkipäivän kanssakäymisessä. Opiskelijoiden hyvinvointi, toisten ihmisten arvostaminen, tukeminen ja motivoiminen sekä aktiivisena jäsenenä toimiminen ovat kaiken toiminnan perusta.

Haapajärven lukion seinälle on maalattu lukion yhteiset arvot, tärkeät sanat, jotka ohjaavat toimintaamme:

Arvostan, innostan, kannustan, toimin – voin hyvin.