Johdanto

Johdanto

lasten_forssa_logo.PNG
Elokuun ensimmäisenä päivänä vuonna 2015 voimaan tulleen Varhaiskasvatuslain (580/2015) mukaisesti Opetushallitus määräsi 18.10.2016 uusista varhaiskasvatussuunnitelman perusteista. Valtakunnallisista perusteista tuli ensimmäistä kertaa kansallinen normi, joka ohjaa varhaiskasvatuksen toteuttamista päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja muussa varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet muodostavat sisällöllisen jatkumon esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmiin ja vahvistavat varhaiskasvatuksen asemaa osana suomalaista koulutusjärjestelmää. Ne tukevat ja ohjaavat laadukkaan varhaiskasvatuksen järjestämistä koko maassa.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa konkretisoituvat Varhaiskasvatuslaissa varhaiskasvatustoiminnalle asetetut tavoitteet ja keskeiset sisällöt. Varhaiskasvatuksen tehtävä on tukea lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa. Varhaiskasvatus on tavoitteellisen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuus, jossa painottuu pedagogiikka. Hyvä hoito ja huolenpito sekä pysyvät ihmissuhteet ovat hyvinvoinnin ja oppimisen perusta.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa korostetaan lapsilähtöistä toimintaa, joka tukee lasten luontaista aktiivisuutta ja halua oppia asioita. Lapsilla tulee olla mahdollisuus leikkiä, liikkua, ilmaista itseään eri tavoin sekä olla osallisina vertaisryhmässä. Lasten sosiaalisia suhteita tuetaan ja esimerkiksi kiusaamista ehkäistään ja siihen puututaan. Lapsilla on oikeus oppia uusia asioita sekä saada oppimiseensa ohjausta omien lähtökohtiensa mukaisesti. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa lasten ja huoltajien osallisuuden ja vaikuttamisen mahdollisuuksien edistäminen nähdään tärkeänä. Valtakunnallisten perusteiden tavoitteiden edistämisessä ja saavuttamisessa on toimintakulttuurin suunnitelmallisella kehittämisellä ja arvioinnilla suuri merkitys.

Valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan perustuvat paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat on kunnissa laadittava siten, että ne voidaan ottaa käyttöön 1.8.2017 alkaen.

Varhaiskasvatussuunnitelma kokonaisuus koostuu valtakunnallisten perusteiden ja kunnallisten varhaiskasvatussuunnitelmien lisäksi jokaiselle päiväkodissa tai perhepäivähoidossa olevalle lapselle laadittavasta henkilökohtaisesta varhaiskasvatussuunnitelmasta. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan yhteistyössä lapsen ja huoltajien kanssa.

Forssan paikalliseksi varhaiskasvatussuunnitelmaksi on laadittu VoxForssa2017, johon sisällytetty pedagogian kokonaisuus – Tyykin Tyyli - ohjaa varhaiskasvatustoimintaa Forssan päiväkodeissa, perhepäivähoidossa sekä avoimessa varhaiskasvatuksessa. VoxForssa2017 on laadittu suomenkielellä.

Forssan varhaiskasvatuksen palvelualueella VoxForssa2017 laadittaessa on otettu huomioon varhaiskasvatusta määrittävien lakien ja normien lisäksi seudullinen esiopetuksen opetussuunnitelma, perusopetuksen opetussuunnitelma ja valmisteilla oleva Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, Forssan kulttuurikasvatussuunnitelma ja Forssan seudun Kotoutussuunnitelma. Suunnitelmaa työstettäessä on huomioitu myös Unicefin Lapsiystävällinen kunta –mallin rakentamiseksi laadittua toimintasuunnitelma. Luonnollisesti myös Forssan kaupunkistrategiasta esiin nousevat arvot ja sisällöt – kuten hyvinvointi ja järkivihreys. Sivistys- ja tulevaisuustoimialan toimialaohjelmana LastenForssa-kokonaisuus on raamittanut omalta osaltaan VoxForssa2017 –kokonaisuutta.

VoxForssa2017 laadintaan on osallistunut koko varhaiskasvatuksen henkilöstö. Työskentelyä ovat koordinoineet hankerahoituksen turvin yksi päiväkodin johtajista sekä johtava konsultoiva erityislastentarhanopettaja. Suunnitelman laadinnan projektiryhmäksi on perustettu Vasutiimi, jossa on edustajia kaikista varhaiskasvatuksen toimintayksiköistä. Työtä on tehty tutustumalla yhdessä perusteisiin, keskustellen ja kommentoiden.

Keväällä 2017 järjestetty laaja LastenForssa Arviointikysely lapsille ja nuorille, huoltajille, koulujen ja varhaiskasvatuksen henkilöstölle, päättäjille ja yhteistyötahoille tarjosi laajalle joukolle mahdollisuuden osallistua mielipiteillään toiminnan suunnitteluun ja vasumme painotuksiin. Yhteistyökumppanimme kokoontuivat kanssamme pohtimaan yhteistyön mahdollisuuksia ja muotoja. Forssan ja Tammelan Yhdessä Osallisiksi – hankkeen puitteissa tutustuttiin kuntien luonto-liikuntatoimintaan ja vaihdettiin hyviä käytänteitä. Yhtenä vuorovaikutuskanavana on aloittanut toimintansa varhaiskasvatuksen Asiakasraati. Raatilaiset seuraavat varhaiskasvatuksen ajankohtaisia asioita ja osallistuvat varhaiskasvatuksen arviointiin ja kehittämiseen.

Varhaiskasvatussuunnitelmaa arvioidaan ja kehitetään vuosittain erilaisista arvioinneista ja havainnoista saadun palautteen perusteella. Arvioinnit perustuvat mukaeltuun Varhaiskasvatuksen laadunarviointimalliin (Hujala et al).
VoxForssa2017 julkaistaan ja tallennetaan sähköisessä muodossa Pedanet –alustalle, josta se on vaivattomasti saatavilla kaikille varhaiskasvatuksen toimijoille ja varhaiskasvatuksesta kiinnostuville.

LastenForssa Juhlavuoden kunniaksi on avattu lastenforssa.fi –sivut sekä LastenForssa facebook-sivut. VoxForssa2017 tullaan esittelemään myös edellä mainittujen viestintä- ja vuorovaikutuskanavien kautta.
VoxForssa2017 on kehittyvä, elävä asiakirja, joka täydentyy ja tarkentuu toimintaympäristön muuttuessa ja varhaiskasvatustoimintaa kehitettäessä.


Forssassa 30.5.2017