4.5. Oppimisen alueet

Oppimisen alueet

lastenforssa.PNG

osaamisnapit.jpg
 • Kielelliset taidot ja valmiudet
 • Kielelliset identiteetit
 • Musiikillinen
 • Kuvallinen
 • Sanallinen
 • Kehollinen
 • Eettinen ajattelu
 • Katsomuskasvatus
 • Lähiyhteisön menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus
 • Mediakasvatus
 • Matemaattinen ajattelu
 • Ympäristökasvatus
 • Teknologiakasvatus
 • Liikkuminen
 • Ruokakasvatus
 • Terveys ja turvallisuusosaamisnappi1.jpg
VARHAISKASVATUKSEN TEHTÄVÄ ON:
• Vahvistaa lasten kielellisten taitojen ja valmiuksien sekä kielellisten identiteettien kehittymistä.
• Vahvistaa uteliaisuutta ja kiinnostusta kieliin, teksteihin ja kulttuureihin.

AIHETTA LÄHESTYTÄÄN SEURAAVISTA NÄKÖKULMISTA.
• Huomioidaan lasten erilaiset kielelliset ympäristöt.
• Tiedostetaan eri vaiheet kielen kehityksen eri osa-alueilla riippumatta lasten iästä.
• Lapset saavat uusia vaikuttamisen keinoja, mahdollisuuksia osallisuuteen ja aktiiviseen toimijuuteen.
• Yhteistyö huoltajien kanssa
• Kannustava ja johdonmukainen palaute kielenkäyttö- ja vuorovaikutustaidoista
• Ohjataan ja tuetaan kielen kehityksen keskeisillä osa-alueilla.

osaamisnappi2.jpg VARHAISKASVATUKSEN TEHTÄVÄ ON:
• Tukea tavoitteellisesti lasten musiikillisen, kuvallisen sekä sanallisen ja kehollisen ilmaisun kehittymistä sekä tutustuttaa heitä eri taiteenaloihin ja kulttuuriperintöön.

AIHETTA LÄHESTYTÄÄN SEURAAVISTA NÄKÖKULMISTA
• Musiikillinen ilmaisu
• Kuvallinen ilmaisu
• Sanallinen ilmaisu
• Kehollinen ilmaisu


osaamisnappi3.jpg
LÄHTÖKOHTIA:
• Lasten laajeneva elinpiiri
• Yhteiskunnan monimuotoisuus ja siinä toimiminen
VARHAISKASVATUKSEN TEHTÄVÄ ON:
• Kehittää lasten valmiuksia ymmärtää lähiyhteisön monimuotoisuutta ja harjoitella siinä toimimista.
AIHETTA LÄHESTYTÄÄN SEURAAVISTA NÄKÖKULMISTA:
• Eettinen ajattelu
• Katsomukset
• Lähiyhteisön menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus
• Media

osaamisnappi4.jpg VARHAISKASVATUKSEN TEHTÄVÄ ON:
• Varhaiskasvatuksen tehtävä on antaa lapsille valmiuksia havainnoida, jäsentää ja ymmärtää ympäristöään.

AIHETTA LÄHESTYTÄÄN SEURAAVISTA NÄKÖKULMISTA:
• Matemaattinen ajattelu
• Ympäristökasvatus
• Teknologiakasvatus

osaamisnappi5.jpg VARHAISKASVATUKSEN TEHTÄVÄ ON:
• Luoda pohja lasten terveyttä ja hyvinvointia arvostavalle sekä fyysistä aktiivisuutta edistävälle elämäntavalle yhdessä huoltajien kanssa
• Tämä oppimisen alue tukee erityisesti itsestä huolehtimisen ja arjen taitoihin liittyvää laaja-alaista osaamista.
AIHETTA LÄHESTYTÄÄN SEURAAVISTA NÄKÖKULMISTA.
• Liikkuminen
• Ruokakasvatus
• Terveys ja turvallisuus