4.3. Työ ja tavat

Työ ja tavat

lasten_forssa_logo.PNG

Tyykin Tyylissä valitut työtavat perustuvat vahvasti lapsihavainnointiin ja dokumentointiin, joiden katsotaan olevan merkittävä osa toiminnan suunnittelua ja varhaiskasvattajan perustehtävää.

4.3.1. Havainnointi suunnittelun osana

lastenforssa.PNG


päivittäinen_havainnointi.jpg
  • Lapsen vahvuudet
  • Kasvun, kehityksen ja oppimisen seuranta
  • Kaverisuhteet (yksin – yhdessä)
  • Lapsen tekemiset
  • Lapsen kiinnostukset, ideat, toiveet

Ryhmän aikuiset kirjaavat havaintojaan päivittäin. Lähiaikuinen tuo lapsen asiat tiimipalaveriin, jossa valmistaudutaan pedagogisen suunnitelman laatimiseen. Lapsen vasuun tehdään tarvittaessa tarkennuksia vanhempien myötävaikutuksella.

kasvunkansiot.jpg

  • Lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen ”kohokohtia”
  • Dokumentit pedagogisesta toiminnasta
  • Lapsihaastattelut
  • Sadutukset, runot, piirrokset

Kasvunkansio on merkittävä välinen lapsen ajattelun ja oppimisen näkyväksi tekemisessä. Varhaiskasvattaja ja lapsi kokoavat kasvunkansiota yhdessä. Keskustelut ja kertaaminen vahvistavat lapsen myönteistä käsitystä itsestään oppijana. Digitaaliset kasvunkansiot mahdollistavat perheen tietoisuuden ja osallisuuden lapsen varhaiskasvatuksessa kokemiin asioihin.

4.3.2 Lapsen osallisuus lähtökohtana

lastenforssa.PNG

Forssassa varhaiskasvattajan työn perustana on tietoisuus lapsen osallisuudesta oman elämänsä asiantuntijana ja lapsen kuuleminen ikätasonsa mukaisesti itseään koskevissa asioissa. Lasta kuuntelevaiset työtavat ovat merkittävässä osassa arjessa, esim. haastattelut, sadutukset ja lapsen suora osallistuminen toiminnan suunnitteluun ja arviointiin.