4.1. Tyykin Tyyli

Tyykin tyyli

Forssalaista tapaa tukea lasten oppimista, kehitystä ja hyvinvointia eli meidän pedagogian kokonaisuutta kutsutaan Tyykin Tyyliksi. Se määrittelee toimintakulttuuriamme, sitä sovittua tapaa miten varhaiskasvatuksessa toimitaan. Tyykin Tyyli rakentuu lapsiystävällisestä toimintakulttuurista, jossa VoxForssa2017:een kirjatut periaatteet ja valitut toimintatavat sekä varhaiskasvattajien vahva ammatillinen osaaminen raamittavat kaikkea toimintaa. Toimintakulttuurista, jossa aikuisten lasta kunnioittava, kuuntelevainen ja läsnä oleva työote konkretisoituu lapsihavainnointeihin perustuvassa, osallisuutta edistävässä arjessa.

Laadultaan korkeatasoisen varhaiskasvatuksen tavoitteen rinnalla myös tavoite lapsiystävällisestä kaupungista nivoutuu luontaisesti varhaiskasvatuspalveluihin. Jokaisessa päiväkodissa laaditaan vuosittain Vuosisuunnitelma, jossa tarkentuvat ja konkretisoituvat pedagogialle ja varhaiskasvatustoiminnalle asetetut tavoitteet, toiminnan sisällöt ja arvioinnin kokonaisuus oman yksikön toiminnan osalta. Lapsiystävällisyys –tavoitteen eli LastenForssan Palvelulupausten ja Unicefin Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelman sekä Tyykin Tyylin arviointi on suunnitelmallista ja säännöllistä myös palvelualuetasolla.

dia_6_ällää.jpg

Tyykin Tyylissä erityisinä painopisteinä toimintavuonna 2017-2018 on ’kuusi ällää’. Huomionarvoista on että kasvatuksen ja oppimisen jatkumoa kunnioittaen kyseiset kuusi ällää ovat myös perusopetuksen pedagogian painopisteitä.