3.5. Oppimisympäristöt toimintakulttuurissa

Oppimisympäristöt toimintakulttuurissa

lastenforssa.PNG


Fyysinen oppimisympäristö

Päiväkodin tilat, perhepäivähoidon tilat

- turvallinen, ergonominen, hyvin valaistu, hyvä akustiikka, esteetön, hyvä sisäilma, siisti
- esteettinen
- muokattavissa lasten toiminnan tarpeen mukaan
- lasten ideat, leikit ja työt näkyvät
- rakennetaan yhdessä lasten kanssa
- selkeä struktuuri, järjestys
- kierrättäminen huomioitu

Liikuntasalit

- käyttö mahdollisuuksien mukaan

Välineistö

- lasten saatavissa
- pedagogiaa tukevaa
- joidenkin välineiden on perusteltua olla aina esillä, toisia vaihdellaan
- lapsen kiinnostukset ja mielenkiinnon- kohteet
- ehjää ja esteettistä
- tieto- ja viestintätekniikka
- kestävä kehitys huomioitu

Kaupunki/ kyläympäristö

- pihat, puistot, jäät, ladut, pulkkamäet
- museot, kirjasto, teatteri, vanhempien työpaikat
- lähitilat (Koijärvi)

Luonto

- metsät
- villiintyneet puistot ja puutarhat
-luontoretkikohteet lähiseudulla
Psyykkinen oppimisympäristö

Henkilökunnan ammattitaito

- lapsen kehityksen yleisten piirteiden tuntemus
- havainnointi- ja dokumentointitaidot
- sensitiivisyys

Kiireettömyys - annetaan aikaa

Leikki- ja työrauha

Yhteisvastuullisuus

Yhteisesti sovitut säännöt

- sovitaan toimintakauden alussa lasten kanssa

Turvallinen ja kannustava ilmapiiri

- rohkaistaan kysymään
- rohkaistaaan ja sallitaan tunteiden ilmaisu
- toista kunnioittavan käytöksen suunnitelma:
tunnistetaan ja osataan puuttua loukkaavaan käytökseen sekä ohjata positiiviseen

Yhdenvertaisuus

- jokaisella mahdollisuus osallistua toimintaan ja vuorovaikutukseen

Sukupuolten välinen tasa-arvo

- perinteisten sukupuolistereotypioiden rikkominen
Emotionaalinen oppimisympäristö

Aito välittäminen

Hellyys, syli

Ilo ja hassuttelu

Lapsi tulee kuulluksi ja ymmärretyksi

Aikuisen malli ja maltillinen ohjaus

- itsesäätelyn taidot
- tunnetaidot:
tunteiden ilmaisu,
tunteiden tunnistaminen, tulkinta ja sanoitus

Lasta ei jätetä yksin selviytymään haastavista tunteista

Hyvän huomaaminen

Erilaisuuden hyväksyminen

Suvaitsevaisuus
Sosiaalinen oppimisympäristö

Oppiva yhteisö

- yhdessä oppiminen

Lasten vertaisvuorovaikutus- suhteiden tukeminen

- Erilaiset yhteisöt - pienryhmät, koko ryhmä, perhepäivähoitoryhmä, päiväkoti

Lämmin, vastavuoroinen ja toista kunnioittava vuorovaikutus

Rento ilmapiiri

Kulttuurinen moninaisuus näkyy

Yhteistyö huoltajien kanssa

- huoltajilla mahdollisuus osallistua ympäristöjen suunnitteluun

Joustavuus

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Kasvattajayhteistyö
Kognitiivinen oppimisympäristö

Lapsen osallisuus

- Lapsen vasu
- lasten ideat
- yhteinen suunnittelu
- arviointi
- tekemisten valitseminen

Varhaiskasvattajien pedagoginen osaaminen

- laaja-alainen osaaminen ja yhdessä oppimisen taito
- perehtynyt vasuihin (perusteet, paikallinen- ja lapsen vasu)
- lapsen tunteminen havaintoihin ja vasuun perustuen
- tarjotaan suunnitellusti vaihtoehtoja ja ulottuvuuksia yhteiseen suunnitteluun ja toteutukseen huomioiden em kohdat ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteet, monipuoliset työtavat sekä oppimisen alueet
- suunnittelun ja toteutumisen arviointi

Oppimisen ilo

Oppimisympäristö tukee lasten kielellistä kehitystä ja kielitietoisuutta.

Digitaaliset oppimisympäristöt