3. Kehittyvä toimintakulttuuri

Kehittyvä toimintakulttuuri

Toimintakulttuuri elää ja muokkautuu jatkuvasti. Toimintakulttuurin kehittämiseksi ja kehittymiseksi on sen vaikutuksia pohdittava. On myös löydettävä toimintakulttuurin ei-toivotut piirteet ja tavat, jotta niitä pystytään korjaamaan. Kasvattajien itsetuntemus on erittäin merkittävä tässä prosessissa, sillä jokaisen varhaiskasvattajan taustalla vaikuttaa hänen omat arvonsa, tietonsa ja uskomuksensa. Varhaiskasvatuksessa toimitaan aina sille asetettujen normien mukaisesti. Kehittämisessä on tärkeää toisia arvostava, koko yhteisöä osallistava ja luottamusta rakentava dialogi. Lapsen etu on kaiken kehittämisen lähtökohta. Keskustelua on käytävä jatkuvasti. Päiväkodin johtaja luo rakenteita ja edistää osallistavaa toimintakulttuuria yhteisössä mahdollistaen sen kehittymisen oppivaksi yhteisöksi jossa osaamista kehitetään ja jaetaan. Yhteisen toiminta-ajatuksen ja toiminnan tavoitteiden tulee näkyä käytännöissä. Niitä tehdään tietoisesti näkyväksi ja niitä havainnoidaan ja arvioidaan säännöllisesti. Lapset ja huoltajat ovat mukana toimintakulttuurin kehittämisessä ja arvioinnissa.
vaka-lapsiaurinko.jpg
Forssalaisen varhaiskasvatuksen pedagogian kokonaisuus eli Tyykin Tyyli rakentuu lapsiystävällisestä toimintakulttuurista, jossa VoxForssa 2017:ään kirjatut periaatteet ja valitut toimintatavat sekä varhaiskasvattajien vahva ammatillinen osaaminen raamittavat kaikkea toimintaa. Toimintakulttuurista, jossa aikuisten lasta kunnioittava, kuuntelevainen ja läsnä oleva työote konkretisoituu lapsihavainnointeihin perustuvassa, osallisuutta edistävässä arjessa.