2.3. Lapsen vasu

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

lasten_forssa_logo.PNG
Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman lähtökohtana tulee olla lapsen etu ja tarpeet. Siinä yhdistyvät lapsen huoltajien ja henkilökunnan näkemykset lapsen kehityksen ja oppimisen vaiheista sekä ryhmässä toimimisesta. Vasussa kuvataan lapsen osaaminen, vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet sekä yksilölliset tarpeet, joita selvitetään kyselemällä ja havainnoimalla lasta. Näiden selvittämisen jälkeen kirjataan yhdessä huoltajien ja lapsen kanssa pedagogiseen suunnitelmaan tavoitteet lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia tukevalle pedagogiselle toiminnalle sekä ne toimenpiteet miten tavoitteet saavutetaan. Tavoitteiden toteutumista ja suunnitelmaa arvioidaan vähintään kerran vuodessa. Mikäli lapselle on laadittu tuettu pedagoginen suunnitelma, sitä tarkistetaan monialaisesti yhteistyössä huoltajien kanssa vähintään puolen vuoden kuluttua laatimisesta. Suunnitelmasta tulee ilmetä, jos tuen tarve ja toimenpiteet ovat päättyneet. Lapsen pedagoginen suunnitelma on jatkuva prosessi. Kun lapsen tilanteessa tapahtuu muutoksia, suunnitelman tavoitteita tarkistetaan vastaamaan lapsen tarvetta. Väliaikakirjauksia tehdään huoltajan kanssa.

Tuen tarve arvioidaan aina lapsen aloittaessa esiopetuksen. Varhaiskasvatuksen lastentarhanopettaja laatii pedagogisen arvioinnin tiedonsiirtopalaveriin. Päätös tehostettuun tukeen siirtymisestä tehdään esiopetuksessa monialaisesti syyskuun loppuun mennessä.

vasupolku.jpg
Lapsen vasu on kokonaisuus, joka rakentuu yllä olevan kuvion mukaisista osioista. Palvelusopimus, Tutustumislomake ja Kodin terveiset ovat osia, joissa huoltajat tuovat esiin havaintojaan ja näkemyksiään lapsen kehityksestä ja oppimisesta. Toimiessaan yhdessä lasten kanssa, varhaiskasvattaja havainnoi ja dokumentoi lapsen kehityksen ja oppimisen vaiheita sekä ryhmässä toimimista. Lastentarhanopettaja vastaa lapsen vasun laatimisen kokonaisuudesta, mutta Forssassa sovitusti lastenhoitajat osallistuvat sen laadintaan. Varhaiskasvattajia ohjataan yhdenvertaisuutta vahvistavaan ajattelutapaan käyttämällä kaikille lapsille yhteisiä lomakkeita, joihin liitetään tarvittaessa asiantuntijalausunnot.