1.4. Laaja-alainen osaaminen

Laaja-alainen osaminen


lasten_forssa_logo.PNG


Varhaiskasvatuksessa luodaan pohjaa lasten laaja-alaiselle osaamiselle. Laaja-alainen osaaminen muodostuu tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon kokonaisuudesta. Osaaminen tarkoittaa myös kykyä käyttää tietoja ja taitoja sekä toimia tilanteen edellyttämällä tavalla. Laadukas pedagoginen toiminta vahvistaa lasten laaja-alaista osaamista. Oppimisen alueiden tehtävänä on edistää lasten laaja-alaista osaamista.
laaja-alainen_os.jpg
- - - - - -
Ajattelu ja oppiminen
Taito jäsentää, nimetä ja kuvata ympäristöä ja sen ilmiöitä
• tehdään ajattelua ja oppimista näkyväksi pedagogisen dokumentoinnin avulla

Rohkeus kysyä ja kyseenalaistaa
• kuullaan lasten ajatuksia, annetaan tilaa ihmettelylle, oivaltamiselle sekä oppimisen ilolle

Kyky käyttää mielikuvitusta ja luovuutta erilaisten ratkaisujen keksimisessä
• tarjotaan monipuolisia ja merkityksellisiä kokemuksia, mahdollisuuksia leikkeihin ja fyysiseen aktiivisuuteen

Sinnikkyys ponnistella asioiden eteen
• rohkaistaan lapsia olemaan lannistumatta epäonnistumisista, iloitaan onnistumisista ja opetellaan kannustamaan toisia

nappi1.JPG
- - - - - -
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
Taito kuunnella, tunnistaa ja ymmärtää eri näkemyksiä sekä reflektoida omia arvoja ja asenteita
• tutustutaan toisiin ihmisiin, kieliin ja kulttuureihin
• henkilöstö toimii vuorovaikutuksen mallina

Taito olla vuorovaikutuksessa ja ilmaista itseään erilaisissa tilanteissa
• harjoitellaan toisten ihmisten asemaan asettumista sekä ristiriitatilanteiden selvittämistä

Oman ja muiden kulttuurisen ja katsomuksellisen taustan ymmärrystä ja kunnioittamista
• leikeissä, ruokailuhetkissä, juhlissa jne. tarjoutuu mahdollisuuksia jakaa kokemuksia erilaisista perinteistä ja tavoista
nappi2.JPG
- - - - - -
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
Itsenäisyyden asteittainen lisääntyminen
• autetaan lapsia ja kannustetaan heitä pyytämään apua sitä tarvitessaan
• harjoitellaan erilaisia taitoja esim. pukeutumista, ruokailua...

Omien tunteiden tunnistamista ja niiden hallintaa
• autetaan tunteiden ilmaisussa ja itsesäätelyssä
• opetellaan havaitsemaan, tiedostamaan ja nimeämään tunteita

Vastuullisen elämäntavan oppimista, itsestä ja toisista huolehtimista
• ohjataan vastuulliseen ja turvalliseen toimintaan eri ympäristöissä
• ohjataan lapsia kunnioittamaan ja suojelemaan omaa ja toisten kehoa

nappi3.JPG
- - - - - -
Monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
Erilaisten viestien tulkinnan ja tuottamisentaidot, perustana tekstikäsitys
• asioita ja esineitä yhdessä lapsen kanssa
• lapselle opetetaan valmiuksia ymmärtää moninaista tekstimaailmaa, esimerkiksi digitaaliset ympäristöt, mainokset, emojit ja sosiaalinen media

Erilaisia lukutaitoja
• kuvanlukutaito, numeerinen lukutaito, medialukutaito ja peruslukutaito
Liittyy kiinteästi ajattelun ja oppimisen taitoihin
• innostetaan lapsia tutkimaan, käyttämään ja tuottamaan viestejä erilaisissa, myös digitaalisissa ympäristöissä

Tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksien ymmärtämistä ja hyödyntämistä arkielämässä
• tutustutaan erilaisiin tieto- ja viestintäteknologisiin välineisiin, sovelluksiin ja peleihin
• hyödynnetään digitalista dokumentointia leikissä, tutkimisessa, liikkumisessa sekä taiteellisessa kokemisessa ja tuottamisessa

Taitoa tuottaa sisältöjä itse tai yhdessä muiden lasten kanssa käyttäen apuna tieto- ja viestintäteknologiaa
• ohjataan lapsia tieto- ja viestintäteknologian monipuoliseen ja turvalliseen käyttöön.nappi4.JPG
- - - - - -
Osallistuminen ja vaikuttaminen
Oikeutta tulla kuulluksi ja olla osallisena omaan elämäänsä vaikuttavissa asioissa
• henkilöstö huolehtii siitä, että jokaisella lapsella on mahdollisuus tulla kuulluksi ja sekä osallistua että vaikuttaa
• lasten arvostavaa kohtaamista, kuulemista ja aloitteisiin vastaamista

Minäkuvan, itseluottamuksen sekä sosiaalisten taitojen vahvistumista
Yhteisten sääntöjen ja sopimusten ymmärtämistä
• lapset suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat toimintaa henkilöstön kanssa
nappi5.JPG