1.1. Järkivihreys ja lapsiystävällisyys

1.1. Järkivihreys ja Lapsiystävällisyys

lasten_forssa_logo.PNG
Kaupunkistrategiassa määriteltyjen arvojen lisäksi forssalaisen varhaiskasvatuksen arvoperusta konkretisoituu myös kahden kaupunkiohjelman keskeisissä päämäärissä ja sisällöissä: järkivihreydessä ja lapsiystävällisyydessä. Järkivihreä Forssa tavoittelee kestävän elämäntavan edistämistä ja kestävän kehityksen neljän tulokulman – sosiaalisen, ekologisen, taloudellisen ja kulttuurisen - toteutumista. Lapsiystävällisyys ja lapsiystävällisen kaupungin tavoite puolestaan asettaa tarkastelun keskiöön varhaiskasvattajan, joka haluaa olla lapselle turvallinen aikuinen ja suojata lapsuutta. Kaupunkiohjelmat tukevat erinomaisesti varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin muodostumista ja ammatillisen osaamisen laadukasta toteuttamista.

1.1.1. LastenForssa ja palvelulupaukset

Sivistystoimialalla aloitettu ja sittemmin koko kaupunkikonsernin tavoittelema päämäärä lapsiystävällisestä kaupungista laajennut työ alkoi vuonna 2009-2012 forssalaisen lapsiystävällisyyden määrittelyllä.
LastenForssa -kokonaisuus (v1)tik.jpgLastenForssa –kokonaisuus muodostuu ytimestä, jossa tahdolla, asenteella, yhteistoiminnalla ja osaamisella luodaan pohja lapsipalveluille turvallisessa ja viihtyisässä elinympäristössä. Laadukkaille palveluille, joiden järjestämisen periaatteet on mietitty lasta ja lapsuutta kunnioittaen. Palveluille, joita järjestettäessä aikuisten vahvan ammatillisuuden taustalla on aitoa välittämistä ja arvon antamista lasten ja nuorten hyvinvoinnista.
Lapsiystävällisyyspolitiikka on laadittu Lapsiystävällisyyttä tavoittelevan toimintakulttuurin ja palvelujen järjestämisen tueksi. Tekoina ja toimintatapoina konkretisoituvan lapsiystävällisen toiminnan askelmerkit on kirjattu seitsemään palvelulupaukseen ja niiden palvelukohtaisiin konkretisointeihin.

  :center  
     
  1. "Meillä lapsia kuullaan ja he saavat ikätasonsa mukaisesti olla osallisia itseään koskevissa asioissa."  
     
  2. "Meillä aikuiset kunnioittavat lapsia, tiedostavat heidän yksilöllisyytensä sekä kohtelevat heitä reilusti ja tasapuolisesti."  
     
  3. "Meillä aikuiset pyrkivät toiminnassaan lasten ja nuorten kanssa läsnäolevaan ja kiireettömään kohtaamiseen ja turvallisen ilmapiirin luomiseen ja ylläpitämiseen."  
     
  4. "Meillä aikuiset toimijat sitoutuvat kehittämään ammatillista osaamistaan ja toimimaan yhteistyössä."  
     
  5. "Meillä on tavoitteena yhteisöllisyyden edistäminen."  
     
  6. "Meille moninaisuus on arvokasta."  
     
  7. "Meillä aikuinen on hyvänä esimerkkinä."  

Palvelulupaukset ovat lapsiystävällisyyden toteutumisen arvioinnin pääkohde yhdessä Unicefin Lapsiystävällinen kunta –kokonaisuuden toimintasuunnitelmaan kirjattujen toimenpiteiden kanssa.