Leivontakurssi

Tavoitteet

Kotitalouden opiskelun tarkoituksena kehittää kodin arjen hallinnan sekä kestävän ja hyvinvointia edistävän elämäntavan edellyttämiä tietoja, taitoja, asenteita ja toimintavalmiuksia. Pyrkimyksenä on tukea nuoren kypsymistä vastuulliseksi yhteisön ja yhteiskunnan jäseneksi.

Tavoitteena on kehittää kädentaitoja, luovuutta ja oppilaan kykyä oivaltaa kodin merkitys yhteiskunnassa sekä kehittää kotitaloudellista ajattelua. Kotitalouden toiminnassa kiinnitetään huomiota turvallisuuteen, taloudellisuuteen, ympäristöystävällisyyteen, terveellisyyteen, ajankäyttöön, arjen suunnitteluun, esteettisyyteen ja yhteisöllisyyteen sekä ongelmanratkaisukykyyn eri tilanteissa.

Sisällöt

Kahdeksannen ja yhdeksännen luokan kotitalousopiskelussa kerrataan, syvennetään ja laajennetaan kotitalouden perusopiskelussa hankittuja tietoja ja taitoja kaikilla kotitalouden osa-alueilla. Kädentaitojen kehittäminen ruoanvalmistus-, leivonta- ja kodinhoitotehtävissä on opiskelussa keskeistä. Työtehtävissä pyritään löytämään tekemisen ilo ja saavuttamaan kyky tiedostaa ja ymmärtää tehtävän suorittamiseen vaikuttavia taustatekijöitä.

Opiskelu jaksottuu osin isoiksi kokonaisuuksiksi kuten esim. oman ravitsemuksen arviointi ja erityisruokavaliot, suomalainen ruokaperinne sekä kansainvälinen ruokakulttuuri. Ajankohtaiset kuluttaja-asiat ja kotitaloutta sivuavat ympäristöasiat sekä elintarviketuntemuksen laajentaminen kuuluvat oppisisältöön. Opiskelussa paneudutaan myös nuoren ja kodin juhlien järjestämiseen sekä osallistutaan koulun teemapäivien ja tapahtumien toteuttamiseen. Leivontakurssilla keskitytään valmistamaan joka kerta suolaisia ja makeista leivonnaisia.

Pari- ja ryhmätyöskentelyä käytetään aterioiden ja tuntikokonaisuuksien suunnittelussa ja toteuttamisessa. Opiskelussa hyödynnetään niin luokkayhteisöä, koulutiloja ja kouluympäristöä kuin digitaalisia ympäristöjä ja paikallisia yhteistyöverkostoja.

Oppilaan itsenäinen vastuun ottaminen opiskelusta ja oppikertojen suunnittelusta lisääntyy asteittain ja korostuu yhdeksännellä luokalla.

9. LUOKAN SISÄLLÖT:
 • yhdessä eläminen ja ihmissuhdetaidot
 • kauneuden ja hyvien tapojen vaaliminen
 • ympäristö- ja kestävä kehitys
 • harkitseva kuluttaminen
 • tiedonhankinta- ja hallintataidot
 • tavoitteellinen ja sujuva työskentely
 • kodin ruokaostokset
 • terveelliset ja taloudelliset ruoanvalmistustavat 
 • satokausi- ja kausituotteet
 • perinteiset ja uudemmat kotiruoat ja leivonnaiset
 • erityis- ja vaihtoehtoiset ruokavaliot
 • kodin juhlien suunnittelu ja toteuttaminen

Arviointi

Numeroarviointi. Kotitalouden käytännön työtaitojen kehittymisen seuraaminen on keskeisintä arvioinnissa. Itsenäiset kirjalliset tehtävät, pari- ja ryhmätöiden tuotokset sekä pienet kirjalliset kertaukset tukevat arviointia.