Oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltosuunnitelma: Kuhalan koulu

Lukuvuosi 2018-2019

Oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltosuunnitelma: Kuhalan koulu

 • opiskeluhuoltolaissa määritelty kirjattavat asiat;
 • yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttamistavat
 • miten opiskeluhuollon palvelut ja monialaisen asiantuntijaryhmän yksilökohtainen tuki järjestetään
 • opiskeluhuollon yhteistyö, osallisuus sekä opiskeluhuollon toteutus ja käytänteet

Kuvaus Kuhalan koulusta, alueesta ja erityisistä haasteista

Kuhalan koulu vuosiluokkien 1-9 yhtenäiskoulu, joka sijaistee Viksbergin kaupunginosassa

Tilastokeskuksen tiettyjen indikaattorien perusteella koulu on saanut muutamana vuonna OPH.n koulutuksellisen tasa-arvon hankerahoitusta. Hankerahoituksella palkattiin silloin koululle sosiaalikasvattaja. Nyt sosiaalikasvattaja on palkattu kaupungin talousarvion mukaisesti koululle..

Hankerahoitusta on nyt viime vuosina haettu tehostetun ja erityisen tuen lapsien opiskelun tukemiseen palkkaamalla henkilökuntaa. Nyt tällä rahoituksella on palkattu yhden erityisopettaja lisää.

Olemme kehittäneet samanaikaisopetusta ja siten mahdollistaneet tehostetun ja osittain myös erityisen tuen antamisen yleisopetuksen ryhmissä. Toimintamalli on koettu erittäin toimivaksi ja sen käyttöä ja kehittämistä halutaan jatkaa.

Koulun toiminta-aluetta kuvaavat hakuasiakirjoissa mainitut indikaattorit ilmaisevat todella suuren tarpeen ylimääräiselle resurssille, sillä kaikki indikaattorit ylittävät reilusti kansallisen keskiarvon.

 • 30-40 vuotiaiden vain perusasteen suorittaneiden osuus ikäluokasta 26,7 (koko Suomi 12,5)
 • työttömyysaste 33,6 (koko Suomi 14,4)
 • vieraskielisten osuus 11,4 (koko Suomi 5,7)

Myös tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden määrä on suuri; lukuvuoden 2018-2019 alussa yläkoulussa (yht. 202 oppilasta) on 31 oppilasta, joille on tehty oppimissuunnitelma (tehostettu tuki) ja erityistä tukea koskeva kirjallinen päätös on tehty 12 oppilaalle. 4:llä oppilaalla on 11-vuotinen oppivelvollisuus. Alakoulussa (yht.109 oppilasta) vastaavasti on 19 oppilasta tehostetun ja 3 erityisen tuen piirissä.

Lisäksi koulussamme on valmistavan opetuksen oppilaita yläkoulussa 1 ja alakoulussa 3. Lisää valmistavan oppilaita on tulossa syksyn aikana. Koko koulun oppilasmäärä oli lukuvuoden 2018-2019 alkaessa 310.

Tavoitteemme on jatkaa ja kehittää erityisopetusta samanaikaisopetuksen muodossa. Joissakin tapauksissa erityisen tuen oppilaiden yksilölliset opetussuunnitelmat ovat niin paljon helpotettuja verrattuna yleisopetuksen opetussuunnitelman mukaan eteneviin, että osa opetuksesta annetaan erikseen pienryhmissä (englanti, ruotsi, matematiikka).

Vuosiluokkiin sitomattomassa opetuksessa opiskelee lukuvuoden alkaessa 2 oppilasta.

Lisäksi varsinkin alakoulun puolella luokissa on paljon maahanmuuttajataustaisia oppilaita.

Käytettävissä olevat resurssit

Koulupsykologi 12 h/vko

Koulukuraattori 23 h/vko

Kouluterveydenhoitaja 36 h/vko (1pv/viikko muualla)

Sosiaalikasvattaja 38,25 h/ vko

Erityisopetus alakoulussa 25 h/vko sekä yläkoulussa 78  h/vko (josta hankerahoilla 12,5 h)

Resurssien kohdentaminen

Resurssien käyttöä pyritään enenevässä määrin kohdentamaan ennaltaehkäisevään ja yhteisölliseen työhön.

Yhteisöllisen opiskeluhuollon tavoitteet ja toteuttamistavat lukuvuodelle 2018-2019

Luokkien ryhmäytymisen onnistuminen

 • seitsemänsien luokkien muodostaminen
 • FRIENDS-tunnit pidetään kaikille seitsemänsille luokille
 • leirikoulupäivät pidetään kaikille seitsemänsille luokille
 • alakoulussa kummitoiminta on säännöllistä (kummitunnit kuukausittain)
 • luokanvalvojan vartit pidetään kerran viikossa
 • ryhmäyttäminen pyritään saamaan osaksi arjen jokapäiväistä toimintaa oppitunneilla
  • muistetaan, että luokan lisäksi on erilaisia ryhmiä esimerkiksi valinnaisaineissa
  • muistetaan huomioida ryhmään tulevat uudet oppilaat
  • opettajat huolehtivat oppilaiden istumapaikoista, pareista ja ryhmistä, kaikki opettelevat tekemään töitä kaikkien kanssa
  • toiminnallisuutta ujutetaan oppitunneille ja arkeen
 • Liikkuva koulu – toiminnan vakiinnuttaminen osaksi koulun toimintakulttuuria
  • tiimi jatkaa aktiivista toimintaansa
  • välkkäritoiminta, höntsävälkät
 • tukioppilaiden roolin vahvistaminen
 • henkilökunnan ryhmäytys-koulutus
 • pohditaan uusia toimintatapoja erityisesti pois sulkemisen ja yksin jättämisen estämiseen

Tällä kaikella pyrimme osallisuuden lisäämiseen (osallisuus = osallistumista ja mukana olemista, kokemusta aidosta vaikuttamisen mahdollisuudesta, kokemusta kuulluksi tulemisesta, yhdessä tekemistä)

Tupakkatuotteiden käytön ennaltaehkäiseminen ja vähentäminen

 • Terveystarkastuksissa kysytään tupakkatuotteiden käytöstä ja annetaan ohjausta tarpeen mukaan.
 • Oppiaineissa käsitellään tupakkatuotteiden haittavaikutuksia.
 • Koulussa järjestetään ennaltaehkäisevän päihdetyön tunteja ja mahdollisuuksien mukaan vanhempainilta. Myös henkilökunnalle järjestetään aiheesta koulutusta.
 • Koulun WC-tiloissa tupakkatuotteiden käyttöä valvotaan tehostetusti.
 • Jos oppilaalla epäillään olevan hallussaan tupakkatuotteita, opettajalla tutkii ohjeistuksen mukaisesti oppilaan hallussa olevat tavarat ja takavarikoi tuotteet. Tupakkatuotteita ei luovuteta takaisin alaikäiselle. Huoltajalle ilmoitetaan ja hän voi halutessaan tulla noutamaan ne koululta.
 • Koska tupakan ja sähkötupakan käyttö on vähentynyt, panostetaan nuuskan käytön vähentämiseen. Nuorten nuuskaaminen on valtakunnallisesti noussut puheenaiheeksi; kehittelemme uusia keinoja nuuskaamisen vähentämiseksi ja selvittelemme muualla käytettyjä keinoja.

Oppituntien ja muun toiminnan strukturointi

 • Koska on tutkitusti selvää, että oppituntien selkeä ja oppilaille tiedotettu struktuuri helpottaa oppimista ja asiaan keskittymistä ei vain erilaisista oppimisvaikeuksista kärsivillä oppilailla, vaan aivan kaikille, olemme panostaneet siihen.
 • Opettajia ohjeistettiin lukukauden alussa vesopäivinä asiasta ja erityisopettajat vievät vielä käytännön tietoa luokkiin toimiessaan samanaikaisopettajina.
 • Myös koulun muu toiminta järjestellään selkeäksi ja toimitaan suunnitellusti.
 • Tiedottamista tehostetaan.

 Kuhalan Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuuunnitelman toteuttaminen

 • Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman suunnittelu lähti liikkeelle viime keväänä, jolloin suoritettiin kysely asiaan liittyvistä teemoista.
 • Huoltajia sekä oppilaita osallistetaan yhä enemmän tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioiden suunnitteluun.
 • Kyselyn perusteella tämän lukuvuoden pääteemaksi valittiin loukkaavan, härskin, seksuaalisen, vartaloon kohdistuvan puheen kitkeminen.
 • Asiaa tuodaan esiin jokapäiväisessä koulutyössä esimerkiksi aamunavauksissa, puuttumalla epäasiallisen käytökseen sekä keskustelemalla asiasta oppitunneilla.
 • Asiaan korostetaan myös teemapäivinä (esim. kansainvälinen suvaitsevaisuuden päivä).
 • Pohditaan, miten seksuaalivähemmistöjä sekä muita vähemmistöjä huomioitaisiin paremmin.
 • Pyritään saamaan kouluvierailu Setasta