Yhteisöllinen oppilashuolto

Yhteisöllinen oppilashuolto

Yhteisöllisellä oppilashuollolla tarkoitetaan toimintakulttuuria ja toimia, joilla koko oppilaitosyhteistyössä edistetään opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisutta ja esteettömyyttä.

Kuhalan koulussa yhteisöllisen oppilashuollon ryhmä kokoontuu kerran viikossa ja noin kerran kuussa torstaisin klo 9-10 mukana ovat opettajien, huoltajien ja oppilaiden edustajat.

Ryhmän puheenjohtajana toimii rehtori ja sihteerinä vuorollaan jokainen ryhmän jäsenistä.

Lukuvuonna 2019-2020 ryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt

Flankkumäki Laura, sosiaalikasvattaja
Hakala Katja, erityisopettaja
Joronen Kirsi, oppilanohjaaja
Kolis Atte, vs. rehtori
Leppäkoski Elina, koulukuraattori
Pääjärvi Mona, koulupsykologi
Sjöman Kirsi, erityisopettaja
Stenberg Anu, kouluterveydenhoitaja
Timonen Sirpa, opettajaedustaja
Vaha Salla, erityisopettaja
Vähä-Herttua Pirjo, erityisopettaja
Vanhempaintoimikunnan ja oppilaiden edustajat

Yhteisöllinen oppilashuolto 3.10.2019

Yhteisöllinen oppilashuolto 3.10.2019

Läsnä: Atte Kolis, Elina Leppäkoski, Katja Hakala, Pirjo Vähä-Herttua, Kirsi Sjöman, Mona Pääjärvi, Anu Stenberg, Sirpa Timonen ja Laura Flankkumäki, Milla Lehtomaa, Heidi Sippo

 1. Kokouksen sihteeriksi valittiin Katja Hakala
 2. Lukuvuoden 2019-2020 koulukohtaisen opiskeluhuoltosuunnitelman tarkastaminen ja loppuun saattaminen: Koulukohtainen opiskeluhuoltosuunnitelma on valmis. Suunnitelma löytyy ja on kaikkien luettavissa koulumme peda.net-sivuilta.
 3. Yhteisöllisen oppilashuollon tavoitteiden tarkistaminen ja toimenpiteiden suunnittelun aloittaminen: Koko koulun yhteinen tavoite on itsestä huolehtiminen ja arjen taidot. Keskustelua käytiin myös pelilainaamosta, pingismailojen säännöistä, kännykät veks - päivästä, oppilaiden nukkumisesta ja ruokailusta sekä koulussa mahdollisesti tarjottavasta välipalasta. Oppilashuollon tavoitteet on kirjattu oppilashuoltosuunnitelmaan, joka on kaikkien luettavissa koulumme peda.net-sivuilla.
 4. Ryhmän jäsenten esiin ottamat asiat: Kouluterveyskyselyn tuloksia kaipailtiin. Koulukohtaiset tulokset tulevat koululle marraskuussa.
 5. Seuraava yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän kokous to 7.11.2019 klo 9

Yhteisöllinen oppilashuolto 5.9.2029 klo 9.00-9.45 Kuraattorin huone

1. Kokouksen sihteeriksi valittiin aakkosjärjestyksen mukaan Laura Flankkumäki.

2. Yhteisöllisen oppilashuollon oppilasjäsenet ja vanhempien edustajat
Kokouksessa päätettiin, että yhteisöllinen oppilashuolto kokoontuu kuukauden ensimmäisenä torstaina klo 9-9.45.
Yhteisöllisen oppilashuollon oppilasedustus tulee oppilaskunnan hallituksen yläkoulun jäsenistä.
Yhteisöllisen oppilashuollon vanhempien edustajina toimivat vanhempaintoimikunnan jäsenet. Seuraavassa yhteisöllisessä oppilashuollossa 3.10.2019 vanhempien edustajana toimii Heidi Sippo.

3. Yhteisöllisen oppilashuollon työsuunnitelma
Työsuunnitelmaa koottiin kahdessa työryhmässä. Päätavoitteiksi asetettiin itsestä huolehtiminen, sekä oppitunnin rakenne ja strukturointi.

4. Seuraava yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän kokous pidetään 3.10.2019 klo 9-9.45 kuraattorin huoneessa.

Yhteisöllinen oppilashuolto 15.8.2019

Yhteisöllinen oppilashuolto 15.8.2019

Läsnä: Marja-Leena Tirri, Kirsi Joronen, Atte Kolis, Elina Leppäkoski, Salla Vaha, Katja Hakala, Pirjo Vähä-Herttua, Kirsi Sjöman, Anu Stenberg, Sirpa Timonen ja Laura Flankkumäki

 1. Kokouksen sihteeriksi valittiin Atte 
 2. Keskusteltiin kokoontumisajoista: yhteisöllinen oppilashuolto kokoontuu kerran kuussa. Kokoontumisajan tulisi olla sellainen, että oppilasedustaja(t) ja huoltajien edustaja(t) pääsisivät paikalle. Ensin pitää selvittää, ketkä ovat mahdolliset edustajat em. tehtäviin. Laura menee vanhempain toimikunnan kokoukseen selvittämään huoltajaedustajaa. Ehdotettiin kokoontumisajaksi viime vuoden tapaan torstaita (aamu) ja vaihtoehdoksi tarjottiin keskiviikkoa (iltapäivä). Kokoontumiskerrat päätetään tarkemmin, kun tiedetään ryhmän kokoonpano.
 3. Koululle tulee tehdä koulukohtainen suunnitelma yhteisöllisen oppilashuollon toiminnasta, mikä lisätään lukuvuosisuunnitelmaan. Marja-Leena päivittää suunnitelman alkuosan. Seuraavassa kokouksessa on tarkoitus kirjata suunnitelma valmiiksi. 
 4. Tavoitteiden asettaminen ryhmälle lukuvuodelle 2019 - 2020: itsestä huolehtiminen L3: poissaolot ja niihin puuttuminen, nukkuminen ja syöminen, konsoli- ja tietokonepelaaminen, polttaminen ja nuuskaaminen. Oppitunnin rakenne ja strukturointi: kaikille tehdään yhteiset kuvakortit. Tehtävä annettaneen harjoittelijalle ja Laura ohjaa korttien tekemistä. Ala- ja yläkoululle tehdään omat kortit ikäluokan mukaan. Liikennevalojen käyttö luokassa, alakoulussa menetelmä on osalla käytössä. Toimenpiteet tarkennetaan seuraavassa kokouksessa.
 5. Rahatilanne: tilaisuuksien ja vierailijat kustannetaan koulun kautta, erillistä rahaa ei ole. Tukee voidaan pyytää Lions Clubilta tai muilta vastaavilta tahoilta.
 6. Seuraava yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän kokous to 5.9.2019 klo 8 - suunnitelman kirjaaminen valmiiksi

Yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän kokous 16.5.2019

Yhteisöllinen oppilashuolto 16.5.2019

Läsnä: Katja Hakala, Nicolas Jokinen, Suvi Kettunen, Pirjo Vähä-Herttua, Anu Stenberg, Sirpa Timonen, Marja-Leena Tirri, Jatta Valkeasalo, Moona Murekas, Karolina Lesyk, Elina Leppäkoski, Sini Lilja ja Kirsi Sjöman

Sihteeriksi valittiin Elina Leppäkoski
 • Lukuvuoden 2018-2019 Kuhalan koulun oppilaitoskohtaisen opiskeluhuoltosuunnitelman toteutumisen arviointi
 • Luokkien ryhmäytymisen onnistuminen
  • Seitsemänsien luokkien muodostamiseen käytettiin aikaa ja monialaista yhteistyötä
  • FRIENDS-tunnit pidettiin kaikilla seitsemänsillä luokilla
  • Leirikoulupäivät pidettiin kaikilla seitsemänsillä luokilla
  • Alakoulussa on ollut kummitoimintaa
  • Luokanvalvojan vartit ovat pyörineet kunkin luokanvalvojan parhaaksi näkemällään tavalla
  • Ryhmäyttäminen pyrittiin saamaan osaksi arjen jokapäiväistä toimintaa oppitunneilla
   • Ryhmien, parien ja istumapaikkojen opettajajohtoisesta valinnasta muistuteltiin opettajia säännöllisesti
   • Toiminnallisuutta lisätty mahdollisuuksien mukaan
  • Liikkuva koulu-toimintaa on vakiinnutettu osaksi koulun toimintakulttuuria
   • Tiimi jatkoi aktiivista toimintaansa
   • Liikunnallisuutta lisätty erilaisin tempauksin ja välituntitoimin
  • Tukioppilaiden roolin vahvistamista on aloitettu
  • Henkilökunnan ryhmäytys -koulutusta ei pidetty
  • Pohdittu erilaisia uusia toimintatapoja erityisesti pois sulkemisen ja yksin jättämisen estämiseen, konkreettisia toimintaohjeita tai suunnitelmia ei tehty
 • Tupakkatuotteiden käytön ennaltaehkäiseminen ja vähentäminen
  • Terveystarkastuksissa kysytty tupakkatuotteiden käytöstä ja annettu ohjausta tarpeen mukaan
  • Oppiaineissa käsitelty tupakkatuotteiden haittavaikutuksia
  • Kevään aikana järjestetään ehkäisevän päihdetyön tunteja oppilaille, vanhempainiltaa tai henkilökunnan koulutusta ei ole järjestetty
  • Koulun WC-tiloissa on tupakkatuotteiden käytön valvontaa tehostettu
  • Tupakkatuotteita on takavarikoitu
  • Nuuskan käytön ennaltaehkäisemiseen on tehty töitä eri oppitunneilla ja koulutettu oppilaista nuuska-agentteja
 • Oppituntien ja muun toiminnan strukturointi
  • Keskustelua struktuurista ja sen merkityksestä on pidetty yllä ja sitä on toteutettu
  • Koulun muun toiminnan selkiyttämiseksi ja tiedotuksen parantamiseksi työtä jatketaan
 • Kuhalan Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman toteuttaminen
  • Loukkaavaan, härskiin, seksuaaliseen, vartaloon kohdistuvaan puheeseen on puututtu ja tästä on keskusteltu
  • Kouluvierailu Setasta ei toteutunut
 • Lukuvuoden 2019-2020 kokoontumisajat
 • Klo yhdeksän aika tuottaa vanhemmille haasteita saada edustajaa paikalle
 • Katsotaan sopivampaa ajankohtaa ja sovitaan lukuvuoden kokoontumisajat syksyn ensimmäisessä tapaamisessa
 • Seuraavan tapaamisen sopiminen
 • Seuraava tapaaminen to 15.8. klo 9.

 

 

Yhteisöllinen oppilashuolto 11.4.2019

Läsnä: Nicolas Jokinen, Suvi Kettunen, Karolina Lesyk, Sini Lilja, Moona Murekas, Anu Stenberg, Kirsi Sjöman, Sirpa Timonen, ja Pirjo Vähä-Herttua.

1. Sihteeriksi valittiin Sini Lilja.


2. Ehkäisevä päihdetyö
Pohdimme tarvetta ehkäisevälle päihdetyölle VTV (vapaus tuo vastuuta)-hankkeen muodossa. Myllyhoito ry:n VTV-hanke on ehkäisevään työhön, riippuvuuksiin ja elämänhallintaan kohdennettu tiedotushanke nuorille. Hankkeen nimissä tehdään teemaan liittyviä kouluvierailuja, jotka maksavat 25€/luokka. Oppitunnit ovat pituudeltaan 45-75 minuuttia.
Totesimme, että kyseiselle hankkeelle on varmasti tarvetta ja Nicolas yrittää järjestää vielä kevään aikana sopivat ajankohdat (esim. 20.-21.5.) ehkäisevän päihdetyön oppitunneille yläkouluikäisille.

3. Kiusaamistilanne
Koulumme oppilaat ovat täyttäneet sähköisen KiVa-kyselyn, jonka tulokset tulevat ensi lukuvuonna. KiVA-tiimi on selvittänyt lukuvuoden aikana joitakin kiusaamistapauksia ja yleisen käsityksen mukaan tapaukset on saatu hyvin selvitettyä. Tänä vuonna ei teetetty koulun omaa paperista kyselyä, mutta ryhmä totesi, että ensi vuonna kysely jälleen teetetään. Oppilaat pitivät koulun omaa kyselyä hyvänä.

---- ryhmän jäsenten esiin ottamat asiat:

4. Yläkouluikäisen klo 10 aamu ensi lukuvuonna
Luimme tällä viikolla Forssan Lehdestä, että yläkoululaisille on tulossa ensi lukuvuonna viikkoon yksi päivä, joka alkaa vasta klo 10. Pohdimme tämän vaikutusta esimerkiksi koulupäivän pitenemiseen iltapäivästä, sillä tämä käytännössä tarkoittaa klo 15-16 oppitunnin ilmestymistä joidenkin luokkien lukujärjestyksiin. Näitä myöhäisiä iltapäivätunteja ei ole Kuhalassa ollut pitkään aikaan.

5. Pakollinen ulkovälkkä yläkoululaisille
Oppilasedustajat halusivat keskustella siitä, onko yläkouluikäisille kaavailtu pakollinen ulkovälkkä tulossa. Opettajakunta oli päätynyt sellaiseen lopputulokseen, että ulkovälituntia koikeillaan pääsiäisen jälkeen koko loppukevään ajan. Täten yläkoululaiset saavat viettää muut välkät sisällä, paitsi klo 13-13:15 välituntia, joka täytyy viettää ulkona. Oppilasedustajat olivat sitä mieltä, että ulos olisi siinä tapauksessa kiva saada jotain tekemistä.

6. Läksykerho
Tulevien seiskaluokkalaisten kouluvierailulla oli noussut esiin läksykerhon tarpeellisuus, jonka hyödystä yläkoululaisten kanssa on käyty koulussamme muutenkin keskustelua. Totesimme, että oppilashuollon suunnittelupäivässä pyritään kehittämään tähän malli, joka toimi enemmänkin tukitoimena rangaistuksen sijaan. Läksykerho olisi sovittavissa esimerkiksi oppilaan itsensä tai huoltajien kanssa ja sinne voisi tulla tekemään läksyjä tai tehtäviä, jotka tuottavat hankaluuksia. Tämän tarkempi suunnittelu jää kuitenkin loppukevääseen.

7. Seuraava tapaaminen to 16.5 klo 9.00

Yhteisöllinen oppilashuolto 14.2.2019

Läsnä: Nicolas Jokinen, Suvi Kettunen, Karolina Lesyk, Sini Lilja, Moona Murekas, Anu Stenberg, Kirsi Sjöman, Sirpa Timonen, Marja-Leena Tirri, Jatta Valkeasalo ja Pirjo Vähä-Herttua.

1. Sihteeriksi valittiin Sirpa Timonen.
2. Kysely luokanvalvojan välkistä on suoritettu ja tulokset on esitelty opekokouksessa 7.2.2019. Kyselyn perusteella enemmistö oppilaista toivoo, että välkkiä järjestettäisiin kerran viikossa. He haluavat, että näillä välkillä jutellaan kaikenlaisista koulunkäyntiin liittyvistä asioista ja kerrotaan ajankohtaisista tapahtumista ja hoidettavista asioista. Osa vastaajista toivoi, että välkällä voisi luokanvalvojan lisäksi olla myös joku muu aikuinen, esim. kuraattori, sosiaalikasvattaja tai opo. Hyvänä ajatuksena pidettiin sitä, että esim. opo voisi vierailla 9. luokkien välkillä.
Rehtori tekee luokanvalvojille kyselyn, jossa selvitetään, kuinka usein ja milloin lv-välkkiä pidetään ja miten ne ovat sujuneet.
3.Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan liittyvä kysely teetettiin opettajilla ja heinkilökunnalla. Tasa-arvovastaava tiedottaa henkilökuntaa tuloksista Wilman kautta.
Tulosten perusteella opettajat ja ohjaajat tiedostavat hyvin tai aina, että eivät korosta jakoa tyttöihin ja poikiin eivätkä vahvista erilaisia stereotypioita. Jonkin verran parannettavaa on siinä, että erilaisissa esimerkeissä voisi käyttää muita kuin suomalaisia nimiä.
Loukkaavan puheen kitkeminen on nostettu tavoitteeksi tänä lukuvuonna. Opettajien ja ohjaajien pitäisi siihen aina puuttua. Tasa-arvoa pystymme edistämään toimimalla itse esimerkkeinä. Tarkoituksellista jakoa tyttöihin ja poikiin tulisi välttää, ja esim. liikuntatunneilla voisi mahdollisuuksien mukaan olla sekaryhmiä. Kaiken kaikkiaan oppilaiden kanssa tulee käydä keskustelua tasa-arvosta. Yhdenvertaisuutta edistetään reiluudella, avoimuudella ja oikeudenmukaisuudella ja jakamalla enemmän tietoa koulun aikuisille.
Rehtori selvittää, voiko Wilman ryhmäjaon perusteista poistaa tyttö-poika-järjestyksen.
4. Keskusteltiin ensi vuoden erityisopetusjärjestelyistä. Erilaisia vaihtoehtoja nousi esille, mutta sovittiin, että erityisopet kokoontuvat keskenään pohtimaan niitä.
5. Ryhmän jäsenten esiin ottamat asiat
- Yläkoululaisilla voisi olla yksi ulkovälkkä, esim. klo 13. Kenties keväämmällä?
- Kuraattoria kaivataan. Olisi mukavaa, jos uusi kuraattori pistäytyisi joskus opettajainhuoneessa kahvilla ja tutustumassa talon väkeen.
6. Seuraava tapaaminen to 14.3.2019 klo 9.00Yhteisöllinen oppilashuolto 10.1.2019

Läsnä: Kuraattori Marja Virkkula, erityisopettajat Katja Hakala, Sini Lilja, Kirsi Sjöman ja Pirjo Vähä-Herttua, opettaja Sirpa Timonen, opo Suvi Kettunen, sosiaalikasvattaja Nicolas Jokinen, rehtori Marja-Leena Tirri, terveydenhoitaja Anu Stenberg, oppilasedustajat Sabie Pietilä ja Venla Niemelä, koulupsykologi Mona Pääjärvi.

 1. Sihteeriksi valitaan Mona Pääjärvi, puheenjohtajana Marja-Leena Tirri.
 2.  Koululle tarjottu Hyvivointiprofiili -ohjelmaa, jossa oppilaille suunnattu kysely. Sivistystoimi kuitenkin hankkimassa tällä hetkellä toista ohjelmaa ”School day”, johon mahdollista liittää hyvinvointi-palkki. Koulussa käytössä myös muita kyselyitä (kiusaamiskysely, tasa-arvokysely jne.). Oppilaiden mielestä kyselyyn vastaamisen kiinnostus vaihtelee, esim, paperikyselyt vähemmän mielekkäitä. Päätetään, että Hyvinvointiprofiili-ohjelmaa ei toistaiseksi hankita.
 3. Kysely luokanvalvojan välitunnista sovittu tehtäväksi tammikuussa. Toteutetaan 25.1. aamunavauksen yhteydessä sosiaalikasvattaja Nicolas Jokisen toimesta. Tulokset käsitellään 7.2. pidettävässä opettajainkokouksessa. Luokavalvojan vartista keskustellaan, onko se kännykätön/ läppäritön? Keskustelua myös kännykättömästä päivästä, jota jatketaan keskiviikkoisin.
 4. Oppituntien strukturoinnista ollut kieltenopettajien kesken palaveri syksyllä, yhteinen malli otettu heillä käyttöön. Oppilaiden kokemus on, että yleisellä tasolla asia näkyy vielä varsin vähän oppitunneilla. Koko lukuvuoden suunnittelu ja läpi käyminen kauden alussa tärkeää. Tavoite on, että taululta pystyisi seuraamaan tunnin kulkua, tiedossa myös mikä on tunnin aihe ja tavoite. Seuraavassa opekokouksessa kysytään miten suunnitelmat edenneet.
 5.  Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa on kirjoitettu osa-alueittain, koulukohtainen suunnitelma vielä vähän kesken. Eo Lilja kertoo, että painopistealueeksi on nostettu loukkaavan ja ruman puheen kitkeminen. Lilja on tehnyt opettajille kyselyn liittyen tämän hetken tilanteeseen ja siihen miten loukkaavaan kielenkäyttöön voidaan puuttua. Kyselyn tulosten analysointi on vielä kesken. On lisäksi mietitty lyhyttä keskusteluhetkeä oppilaiden kanssa aiheesta, heidän toiveistaan yms. Ei ole vielä päätetty millä kokoonpanolla keskustelua käydään. Seuraavassa kokouksessa voidaan käsitellä kyselyn tuloksia.
 6. Seuraava tapaaminen on torstaina 14.2.2019 klo 9.00

Yhteisöllinen oppilashuolto 13.12.2018

Yhteisöllinen oppilashuolto 13.12.2018

Läsnä: Sini Lilja, Mona Pääjärvi, Nicolas Jokinen, Anu Stenberg, Pirjo Vähä-Herttua, Suvi Kettunen, Kirsi Sjöman ja Marja-Leena Tirri (puheenjohtaja ja sihteeri)

1. Kysely luokanvalvojan välkästä on valmis, se teetetään oppilailla tammikuussa.

2. CiCo-toiminnasta Sini ja Kirsi kertovat seuraavassa opettajainkokouksessa.

3. Seuraava kokous 10.1.2019.

Kokous oli lyhyt ajanpuutteen vuoksi

Yhteisöllinen oppilashuolto 8.11.2018

Läsnä: Suvi Kettunen, Sini Lilja, Marja-Leena Tirri, Elina Leppäkoski, Kirsi Sjöman, Mona Pääjärvi, Nicolas Jokinen, Sirpa Timonen, Katja Hakala, Heidi Sippo, Sabie Pietilä ja Venla Niemelä.

Puheenjohtaja: M-L Tirri

Asialista

1) Sihteerin valinta

Sihteeriksi valittiin Suvi Kettunen.

2) Ryhmän jäseneten esiinnostamat asiat

Rikos- ja riita-asiain sovittelu

 • Lisätään yhteistyötä koulun, kodin ja Forssan rikos- ja riita-asian sovittelun kanssa. Sovittelutoimistosta ollaan valmiita tulemaan koululle puhumaan asiasta.
 • Palvelu tarjoaa ilmaista, puolueetonta ja koulun ulkopuolista sovittelutoimintaa. Käy hyvin oppilaiden välisiin monimutkaisiin riitatilanteisiin, joihin liittyy paljon myös koulun ulkopuolisia seikkoja. Voidaan konsultoida ensin koulun KiVa-tiimiä, jonka jälkeen asia viedään sovitteluun. KiVa-tiimi hoitaa edelleen varsinaiset kiusaamistapaukset.
 • Opettajille aiheesta tulossa lisää opettajainkokouksessa. Koteihin asia tiedotetaan ensisijaisesti Wilman kautta. Sen jälkeen vanhempainilloissa.
 • Oppilaille tietoa aiheesta koulussa (7.12.).
 • Syksylle 2019 kaavaillaan vanhempainiltaa, johon tulisi edustajia Ankkuri-tiimistä ja sovittelusta. Lisäksi tulisi asiaa KiVa-tiimistä, friends-tunneista ja ylipäätään koulukiusaamisen ennaltaehkäisystä.

3) Tarkistetaan viime kokouksessa sovittujen toimenpiteiden toteutuksen tilanne

 • Edellisessä kokouksessa sovitut toimenpiteet ovat toteutuneet pääosin hyvin.
 • Tukioppilastoimintaa varten koulun kotisivut vaativat edelleen päivittämistä. Se tehdään pikimmiten.
 • Luokanvalvojien vartit halutaan käyttöön. Ensin oppilaille pakollisina, sitten vapaa-ehtoisina. Tarkoitus on, että vartit ovat rentoa oleskelua, jossa opettajalla on mahdollisuus ylläpitää sidettään oppilaisiin "avoimet ovet" -tyyppisesti. Luokanvalvojien vartista toteutetaan kysely oppilaille koulussa, jossa kartoitetaan tarvetta ja toiveita varttien suhteen.
 • Nuuskan käyttöä pyritään ehkäisemään ilmiantolaatikolla, mihin oppilas voi kirjoittaa epäilyn käyttäjän tai myyjän nimen anonyymisti. Myös päivänavauksia on tehty. Poikien ja tyttöjen wc-tiloihin on laitettu nuuskasta varoittavia julisteita. Reppuratsioita tehdään jatkossakin, mikäli saadaan epäilyyn aihetta.

4) Muut esille tuodut asiat

 • Koulun kalentereita myyty vielä vähän. Toive olisi, että kodit ostaisivat niitä vielä enemmän.

 

Muistio 11.10.2018

Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä 11.10.2018

 

Läsnä: Suvi Kettunen, Katja Hakala, Sirpa Timonen, Sini Lilja, Anu Stenberg, Jatta Valkeasalo, Venla Niemelä, Sabie Pietilä ja Kirsi Sjöman

1. Puheenjohtajaksi valittiin Suvi Kettunen

2. Sihteeriksi valittiin Kirsi Sjöman

3. Oppilashuoltosuunnitelman mukaisten toimien kehittäminen ja täytääntöönpano 
1) Luokanvalvojan välitunti

 • oppilailta tullut toive, että kaikilla olisi lukujärjestyksessä luokanvalvojan välitunti
 • välitunti olisi vapaata seurustelua ja yhdessä tekemistä
 • laaditaan kysely asiasta oppilaille ja luokanvalvojille

2) Tukioppilaiden roolin vahvistaminen

 • tukaritunnit tulossa: 2h opossa ja 2h äidinkielessä
 • tukarit mukaan luokanvalvojien välitunneille
 • Suvi tekee tukioppilaiden sivun Pedanettiin

3) Tukitoimia oppilaiden poissulkemisen ja yksin jättämisen ehkäisemiseksi

 • tukioppilaat välituntiseuraksi
 • sosiaalikasvattaja
 • luokanvalvojan tapaamiset
 • aineenopettajille muistutus istumajärjestyksen laatimisesta ja ryhmien tekemisestä

4) Nuuskan käytön vähentäminen

 • opettajat valppaaksi, mahdollisuus reppuratsioihin
 • valistusjulisteet vessoihin, terveydenhoitaja hankkii
 • ilmiantolaatikko terveydenhoitajan odotustilassa
 • oppilaiden pitämä aamunavaus aiheesta pe 12.10.2018

 

4. Seuraava tapaaminen to 8.11.2018

Yhteisöllinen oppilashuolto 13.9.2018

Yhteisöllinen oppilashuolto 13.9.2018

Läsnä: Elina Leppäkoski, Sini Lilja, Katja Hakala, Kirsi Sjöman, Suvi Kettunen, Anu Stenberg, Mona, Pääjärvi, Pirjo Vähä-Herttua, Sirpa Timonen ja Marja-Leena Tirri (puh. joht. ja sihteeri)

1. Arvioitiin viime lukuvuoden oppilaitoskohtaista opiskelusuunnitelman toteutumista, koska kevään viimeinen tapaaminen peruttiin ja arviointi jäi tekemättä. (Arviointi tallennettu yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän alle Pedanetiin).

2. Aloitettiin lukuvuoden 2018-2019 oppilaitoskohtaisen lukuvuosisuunnitelman laatiminen.

3. Seuraava tapaaminen 11.10.2018.

Yhteisöllinen oppilashuolto 15.3.2018


Läsnä: Marja-Leena Tirri (puh.joht.), Sini Lilja, Pirjo Vähä-Herttua, Sirpa Timonen, Elina Leppäkoski, Anu Stenberg, Nicolas Jokinen ja Kirsi Sjöman (siht.)

1. Sihteeriksi valittiin Kirsi Sjöman

2. Käytiin läpi kouluterveyskyselyn (vuosi 2017) tuloksia luokilla 4 ja 5. Kysely on ensimmäinen , joka järjestettiin alakoulun puolella.

Koulumme osalta esiin nousseet asiat:
 • kouluviihtyvyys on Kuhalassa hyvä
 • nettiriippuvuus on keskimääräistä korkeampi
 • koulukiusaamisen osuus suurempi kuin muualla Suomessa
Toimenpiteet:
 • koulukiusaamisen osalta jatkettava aktiivisia toimia
 • nettiriippuvuuteen ja pelaamiseen ohjeistusta --> EHYT ry:n valistustunnit syksyllä, Nicholas hoitaa
3. Seuraava tapaaminen 19.4.2018
Yhteisöllinen oppilashuolto 7.12.2017

Yhteisöllinen oppilashuolto to.7.12.2017 klo 8.45-9.45

Läsnä: Marja-Leena Tirri (puh.joht.), Sirpa Timonen, Kirsi Sjöman, Anu Stenberg, Katja Hakala, Suvi Kettunen, Elina Leppäkoski, Sini Lilja, Pirjo Vähä-Herttua, Aaro Ruisvaara ja Kiia Merkkiniemi (oppilasedustajat), Jutta Valkeasalo ja Niina Mikkola (vanhempien edustajat).

Asioita:

 1. Sihteeriksi valittiin Pirjo Vähä-Herttua.
 2. Keskusteltiin ohjeistuksen laatimisesta tiedonsiirtoon toiselle asteelle siirryttäessä. Todettiin että työtä ollaan tekemässä Koulunkäynnin ja oppimisen tuen -käsikirjan laatijaryhmän toimesta ensi vuoden puolella.
 3. Poissaoloihin puuttumisen tarkistuslistan valmisteluun päätettiin pyytää Käytänteet-työryhmä mukaan.
 4. Kriisikoulutuksessa esille tulleet asiat; Koulun kriisiryhmä kokoontuu ensi vuoden alussa ja täydentää itseään sekä laatii napakan ohjeistuksen toimista kriisitilanteen sattuessa.
 5. Keskusteltiin 8-lk:n vanhempainillan muodosta ja ajankohdasta - lisää toiminnallisuutta iltaan.
 6. Friends-tuntien lisääminen uusille luokka-asteille käsitellään tapauskohtaisesti. 2-luokalle päätettiin pitää Friends-tunnit.
 7. Keskusteltiin tupakkatuotteidenkäytön ennaltaehkäisemisesta ja vähentämisestä. Keskustelu viedään opekokoukseen ja sitä jatketaan seuraavassa yhteisöllisen oppilashuollon tapaamisessa.
 8. Sovittiin kevään kokousajat;1.2., 15.3., 19.4. ja 31.5.

Yhteisöllinen oppilashuolto 2.11.2017

Yhteisöllinen oppilashuolto

Muistio 2.11.2017

Paikalla:

Marja-Leena Tirri (puh.joht.), Jatta Valkeasalo, Pirjo Vähä-Herttua, Mona Pääjärvi, Kirsi Sjöman, Katja Hakala, Elina Leppäkoski, Anu Stenberg, Laura Flankkumäki, Kia Merkkiniemi, Aaro Ruisvaara ja Sirpa Timonen (siht.)

1. Läksykerhon järjestäminen

Keskusteltiin läksykerhon järjestämisestä. Sovittiin, että jokainen opettaja jättää oppitunnin jälkeen tai jollain muulla välitunnilla oppilaan tekemään unohtuneita kotitehtäviä, tai jollain muulla tavalla hoitaa tekemättömien läksyjen teettämisen. Tätä kokeillaan seuraavaan opettajainkokoukseen asti ja asiaan palataan, kun on saatu kokemuksia järjestelmän toimivuudesta. Rehtori kuuluttaa läksyvälkkäkäytänteistä maanantaina 6.11.2017.

2. Sosiaalikasvattajan töiden järjestely loppuvuoden ajan

Sosiaalikasvattaja on jäämässä pois Kuhalasta, mutta hän on luvannut hoitaa sovitut asiat loppuun. Keskusteltiin siitä, miten muut hänen hoitamansa tehtävät järjestetään tästä eteenpäin.

- olkkarivalvonnat harjoittelijoille tai oman koulun opettajille

- alakoulun kummitoiminta osaksi opetusta, ja ko. luokkien opettajat hoitavat kummipäivät aiemmin sovitun aikataulun mukaan

- olkkarin kioskitoiminta harjoittelijalle

- 25.1. järjestettävään muotigaalaan tarvitaan sitä järjestävälle harjoittelijalle joku toinen aikuinen kaveriksi

3. Nivelvaihetyöskentelyn ohjeistus Talsoilan, Tölön ja Kuhalan kuudensille luokille

Työryhmä on valmistellut esityksen siitä, miten yläkouluun siirtymistä käsitellään ennen 6. luokkaa ja 6. luokan aikana. Esityksen mukaan on erityisen tärkeää, että oppilas ja huoltaja ovat tietoisia siitä, mitä nivelvaiheen tietoja siirretään eteenpäin toiselle koululle ja että he ovat tästä tiedonsiirrosta samaa mieltä koulun kanssa. Mahdolliset palaveripyynnöt hoidetaan opon ja kuraattorin kautta. Todettiin, että samanlainen ohjeistus olisi tarpeen myös toisen asteen opintoihin siirtymisestä. Tärkeää on, että oppilas ja huoltajat tietävät, mitä tietoa siirretään seuraavaan opinahjoon.

4. Poissaoloihin puuttuminen

Luovutaan kaavakkeesta, jolla tähän asti on ilmaistu huoli yli 50 tuntia koulusta poissa olleesta oppilaasta. Tärkeää on edelleenkin soittaa huoltajalle ja selvitellä oppilaan kanssa, miten poissaolot vaikuttavat opiskeluun ja millaista koulun tarjoamaa tukea oppilas tarvitsee. Laaditaan tarkistuslista, joka toimii luokanopettajan/-valvojan apuna poissaoloasioiden selvittelyssä. Työryhmä kokoontuu suunnittelemaan tätä opettajan työkalua perjantaina 17.11. klo 12.

5. Alakoulun ryhmäytymistoiminnot

Friends-tunnit ovat käynnistyneet 1. ja 4. luokilla. Erilaista kummitoimintaa on ollut 1. ja 5. sekä 2. ja 6. luokilla, ja kummitoiminta jatkuu sovitun aikataulun mukaan. Yksi luokanopettaja on käynyt Hyvää mieltä yhdessä -koulutuksen.

6. Ryhmän jäsenten esiin ottamat asiat

- tupakka- ja päihdeasioiden käsittely
- aloitetaan yhteisöllisen oppilashuollon kokoukset klo 8.45
- kouluterveyskyselyn koulukohtaisia tuloksia odotellaan.

Seuraava tapaaminen 7.12.2017 klo 8.45 – 9.45.

Yhteisöllinen oppilashuolto 5.10.2017

Yhteisöllinen oppilashuolto

Muistio 5.10.2017

Läsnä: Marja-Lena Tirri (puheenjohtaja), Sini Lilja (sihteeri), Elina Leppäkoski, Suvi Kettunen, Pirjo Vähä-Herttua, Anu Stenberg, Laura Flankkumäki, Katja Hakala, Kirsi Sjöman, Sirpa Timonen, Mona Pääjärvi, Heli Vainio, Jatta Valkeasalo (vanhempainedustus), Kia Merkkiniemi ja Aaro Ruisvaara (oppilasedustus)

 1. Sihteerin valinta
  - Sihteeriksi valittiin Sini Lilja
 2. Läksykerhon järjestäminen Keskustelua käytiin siitä, millainen kerhon tai läksyhetken tulisi olla, jotta se palvelisi mahdollisimman hyvin oppilaita. Keskustelussa pohdittiin esimerkiksi sitä, perustuuko kerho vapaaehtoisuuteen vai pakkoon. Totesimme, että sen tulisi olla mahdollista molemmissa tapauksissa; sekä vapaaehtoisena oppimisen tukena että pakollisena tukitoimena, joka on vanhempien kanssa sovittu. Keskustelussa päädyimme kahdenlaiseen ratkaisuun:

Läksyvälkät
Opettaja voi määrätä/jäädä oppilaan kanssa tekemään unohtuneita läksyjä välitunnin ajaksi. Välitunnin ei tarvitse olla juuri seuraava välitunti, mikäli on esim. valvonta, vaan se voi olla jokin muukin välitunti.

Läksykerho
Keskiviikkoisin klo 14-15 järjestettävä kerho, jossa mahdollisuus ohjattuun läksyjentekoon (esim. EO/laajaa osaamista hallitseva aineenopetta + Laura ). Läksykerhoon määrätyt oppilaat ilmoitetaan etukäteen läksykerhon ohjaajille, mutta saa tulla myös vapaaehtoisesti, mikäli kaipaa ohjattua apua tehtäviin.

Kokeilu alkaa syysloman jälkeen.

2. Ohjeistuksen laatiminen toiminnanohjauksen heikkoudesta kärsivien oppilaiden opettajille

Todettiin, että opettajan työkalupakista löytyy hyvää ohjeistusta tähän. Kirsi lupasi tulostaa niitä opettajanhuoneeseen lisää. Mona laatii ohjetta itsenäisten tehtävien tekemisen tukemiseksi.

3. Kuhalan opiskeluhuoltosuunnitelman tavoitteiden toteuttamistapojen suunnitteluaikataulu

Valitsimme tälle päivälle keskustelunaiheeksi luokkien ryhmäytymisen:
- Yläkoulun osalta ryhmäytymisasiat ovat hyvällä mallilla.
- Alakoulu tarvitsee lisäpanostusta ja sitä toteutetaan nyt syksyllä seuraavissa muodoissa:
-Friends-ohjelma: järjestetään 1.-luokkalaisille ja 4.-luokkalaisille
- Kummitoiminta: Joka kuukausi pidettävää kummitoimintaa 1. ja 5. luokan välillä sekä 2. ja 6. luokan välillä
- Välkkäritoiminta: 6.-luokkalaiset pitäneet välituntileikkejä 1.-luokkalaisille

Seuraavia tavoitteita käsittelemme tulevissa kokouksissa: yhteistyön lisääminen oppilaiden ja vanhempien kanssa, tupakkatuotteiden käytön ennaltaehkäiseminen ja vähentäminen sekä uuden opetussuunnitelman mukaisten oppimisympäristöjen luominen

4. Ryhmän jäsenten esiin ottamat asiat

Nivelvaihetyöskentely Nivelvaihetyöhön 6. ja 7. luokkien väliin kaivataan selkeämpiä ohjeita. Elina, Suvi ja Kirsi ovat vapaaehtoisia toteuttamaan kirjalliset ohjeet, jotka jaetaan alueemme 6. luokkien opettajille. Nykyiset seiskat ovat reippaita, joten heitä voisi ottaa ensi vuonna mukaan esittelyihin. Mikäli kysymyksiä yläkoulusta herää jo 5. luokalla, niin on mahdollista olla yhteydessä alakouluun jo tällöin. Pääasiallisesti vierailut järjestetään kuitenkin 6. luokalla. Myös luokkajaoista keskusteltiin.

Kodin ja koulun päivä Huoltajien näkökulmasta päivä oli onnistunut ja tapahtuma mukava. Erityisesti esityksistä pidettiin ja nykykoulun menoa oli kiva seurata. Kahvila oli hyvä, joskin huoltajien mukaan ehkä jopa hieman liian edullinen. Huoltajia oli mukana tapahtumassa kohtalaisen paljon. Itse vanhempaintoimikuntaan kaivataan mukaan lisää aktiivisia vanhempia.

Kodin ja koulun tiimi on kysellyt opettajilta palautetta, mutta sitä on tullut varsin vähän. Suvi totesi, ettei taidepajaan löytänyt kovinkaan moni henkilö. Muuten ihan onnistunut päivä.

Keskustelusta nousi esiin seuraavia ehdotuksia:
- Oppilaat ehdottivat, että vanhemmat saisivat osallistua tunneille niin, että he saisivat laskea ja tehdä tehtäviä
- Elina ehdotti vanhempainiltaan rastityöskentelyä, jossa opiskellaan eri aineita
- Laura ehdotti, että vanhemmat voisivat pitää oppitunteja

- Vanhempaintoimikunnan edustaja ehdotti, että vanhempia voisi osallistaa niin, että he tulisivat kertomaan omasta työstään

5. Seuraava tapaaminen 2.11.2017 klo 9-10

Kuhalan koulun yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä, muistio 7.9.2017

Kuhalan koulun yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä, muistio 7.9.2017

Läsnä: Erityisopettaja Pirjo Vähä-Herttua, erityisopettaja Katja Hakala, sosiaaliohjaaja Laura Flankkumäki, erityisopettaja Kirsi Sjöholm, rehtori Marja-Leena Tirri (puheenjohtaja), vanhempaintoimikunnan edustaja Jatta Valkeasalo, terveydenhoitaja Anu Stenberg, kuraattori Elina Leppäkoski, erityisopettaja Sini Lilja, opettajaedustaja Sirpa Timonen, koulupsykologi Mona Pääjärvi (sihteeri)

 1. Lukuvuosisuunnitelman päivitys Kuhalan koulun osalta. Suunnitelma käsitellään 26.9.2017 lautakunnassa.
 • Yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämisen osalta tiedot on hyvä päivittää. Terveydenhoitaja, koulupsykologi ja kuraattori tarkistavat omat osuutensa.
 • Koulukuljetus-osioon lisätään osio uudesta hankkeesta. Kuhala on teknisen toimen kanssa sovittu yhteistyökoulu. Tavoite on miettiä ratkaisuja kevyen liikenteen toimimiseen vuodelle 2017-2018. Mietinnässä mm. hidasteratkaisu Opintien päähän ohi Feeniksin.
 • Todetaan, että yhteisöllinen oppilashuollon ryhmä kokoontuu Kuhalan koululla noin 1x kk. Kokoonpanoon kuuluvat aiempien edustajien lisäksi nyt myös vanhempaintoimikunnan sekä oppilaiden edustus. Todetaan, että arvioinnin osalta toimintaa on jatkossa hyvä tehostaa ja sille sovitaan ensi lukuvuodelle oma aika. Ajankohdaksi sovitaan huhtikuun viimeinen oppilashuoltoryhmä. Toukokuussa aloitetaan puolestaan seuraavan lukuvuoden suunnitelman tekoa.
 • Yhteisöllisen hyvinvointiryhmän tehtävänä on edistää opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. Käydään läpi viime lukuvuoden osalta valittujen painopistealueiden arviointia. Kuhalan tavoitteiksi viime vuonna valittiin seuraavat kokonaisuudet:

Luokkien ryhmäytymisen onnistuminen

Toteutuneet toimenpiteet:

Friends- toiminta

7-luokkien muodostaminen

Kummitoiminta

Leirikoulut

Class dojo –ohjelma

Luokanvalvojan vartit kerran viikossa

Ryhmäyttäminen osaksi arkea oppitunneilla

Huomioidaan ryhmään tulevat uudet oppilaat

Huomioidaan valinnaisaineissa olevat ryhmät

Opettajat kiinnittävät huomiota istumapaikkoihin, ryhmien ja työparien muodostamiseen oppitunneilla

Toiminnallisten menetelmien huomioiminen opetuksessa

Liikkuva koulu

Välkkäritoiminta

Tukioppilaiden roolin vahvistus

Henkilökunnan ryhmäytyskoulutus – ei ole vielä toteutunut

Yhteistyön lisääminen oppilaiden ja vanhempien kanssa

Toteutuneita toimenpiteitä:

Yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän edustukseen on lisätty oppilasedustus ja vanhempainedustus.

Vanhempaintoimikunnan aktivointi, toimikunta on järjestänyt koululla toimintaa.

Kodin ja koulun yhteistyötiimi miettii kodin aktivoimista koulun kanssa tehtävään yhteistyöhön ja sosiaalisen median käyttöä tiedotuskanavana.

Yhr- muistioita on viety pedanettiin.

Oppilaskunnan toiveiden esiin tuominen – jatkossa tässä vielä tehostamisen varaa.

Tupakkatuotteiden käytön ennalta ehkäiseminen ja vähentäminen

Toteutuneita toimenpiteitä:

Terveystarkastuksessa kysytään käytöstä ja annetaan ohjeistusta.

Oppiaineissa käsitellään tupakkatuotteiden haittavaikutuksia.

Raide ry oli pitämässä koulutusta oppilaille ja opettajille.

WC:n ovet olleet lukittuina, valvojat päästävät tarvittaessa.

WC: hen asennettu palovaroittimet.

Lisäksi todettiin, että pingispöydät ja mielekkään tekemisen lisääntyminen välituntisin on vähentänyt turhaa WC:ssä käymistä.

Tupakkatuotteet on takavarikoitu, jos niitä on löydetty oppilailta. Muutamat huoltajat ovat käyneet koululta hakemassa takavarikoidut tuotteet.

Uuden opetussuunnitelman mukaisten oppimisympäristöjen luominen

Toteutuneita toimenpiteitä:

Uutta tietokoneluokkaa haettu hankerahoituksella uudenlaiseksi oppimisympäristöksi. Suunnitelma on tehty, mutta ei ole vielä toteutunut,

Säkkituoleja ja palleja hankittu hankerahoituksesta.

Leikkiin ja liikkumiseen hankittu kalustoa, vanhaa kalustoa on viety kaatopaikalle.

Oppimisympäristöjä on uudistettu nykyisissä tiloissa ryhmittelemällä huonekaluja uudelleen ja muodostamalla uusien oppimiskäsityksen mukaisia työskentelytiloja, myös luokkahuoneen ulkopuolelle.

 • Suunnitelma koulukiusaamisen havaitsemiseksi ja ehkäisemiseksi.

Lisähuomioina nostetaan esiin seuraavat asiat:

 • Verso- sovittelu on tullut uutena vaihtoehtona ennaltaehkäisyyn.
 • Friends toteutui ainoastaan yläkoulussa ei alakoulussa.
 • Sosiaaliohjaajan palvelut mukana ennaltaehkäisevässä työssä.
 • Kuhalan hyvinvointikonseptin suunnitelman tekeminen jätetään seuraavaan kokoukseen.

Ryhmän jäsenten muut esiin nostamat asiat.

 • Nuorten tupakoinnista läheisen talon pihalla on tullut valituksia. Valvontaa koulun suunnalta lisätään erityisesti ke-päivisin.
 • Koululta on ilmoitettu poliisille vaaratilanteista läheisissä risteyksissä. Läheltä piti tilanteita sattuu, erityisesti kun nuoret liikkuvat pyörillä isoissa ryhmissä.
 • Huoli erityisoppilaiden määrän kasvusta seutukunnalla ja heidän saamastaan tuesta.
 • Oppilaiden käyttöön on tullut uusia kaappeja ja penkkejä. Niiden käyttöönottoon ja sijoitteluun liittyvää keskustelua.
 • Vanhempaintoimikunta suunnittelee ensi vuodelle lisäosiota koulun ja kodin päivään. Järjestelyintoa tapahtumiin on, mutta todetaan että ne pitää huolella suunnitella, jotta tapahtumat onnistuvat.

Yhteisöllinen oppilashuolto 18.5.2017

Kuhalan koulu 18.5.2017 klo 9-10
Läsnä: Marja-Leena Tirri, Laura Flankkumäki, Elina Leppäkoski, Sini Lilja, Mona Pääjärvi, Pirjo Vähä-Herttua, Sirpa Timonen, Katja Hakala, Suvi Kettunen, Anu Stenberg ja Kirsi Sjöman

1. Sihteeriksi valittiin Kirsi Sjöman.

2. Keskustelua ensi lukuvuoden yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän kokoontumisajasta. Toiveena on torstai klo 8-10, mutta asia jäi vielä selviteltäväksi.

3. Opo-Suvi on kehitellyt uuden tiedonsiirtokaavakkeen 2. asteen nivelvaiheeseen. Uusi kaavake otetaan käyttöön ensi syksynä ja se täytetään vanhempainvarteissa.

4. Laura ja Suvi kertoivat vanhempaintoimikunnan kuluneen lukuvuoden toiminnasta ja tulevan suunnitelmista. Tulossa on vielä tänä keväänä kanttiini Kuhala-Keskuri pesispeliin 2.6.2017. Lisäksi vanhempaintoimikunta lahjoittaa stipendit 1. - 8. luokille siten, että oppilaat saavat äänestää omasta luokastaan henkilöä, joka on hyväkäytöksinen ja reilu kaveri.
Ensi syksyn ensimmäinen kokoontuminen on 24.8.2017 ja siitä lähetään vielä Wilma-viesti koteihin. Suunnitelmissa on myös kehittää toimintaa Kodin ja koulun päivään 29.9.2017. Lisäksi innostusta riittäisi joulumyyjäisiin osallistumiseen. Vanhempaintoimikunnalta tuli myös kysymyksiä kouluruuasta ja Marja-Leena lupasi toimittaa ne eteenpäin.

5. Syksyn ensimmäisessä veso-päivässä koulupsykologi ja oppimisen tuki -tiimi pitävät puheenvuorot. Aluksi Mona kertoo tarkkaavuuden häiriöistä sekä toiminnanohjauksen ja itsenäisen työskentelyn haasteista. Oppimisen tuki -tiimi käynnistelee aineryhmien opiskelustrategiatyötä.

6. Tulevien seiskojen ja huoltajien vanhempainilta on ma 22.5.2017.

Yhteisöllinen oppilashuolto 19.1.2017

Yhteisöllinen oppilashuolto

Kuhalan koulussa 19.1.2017 klo 8 - 10

Läsnä: Marja-Leena Tirri (pj), Kirsi Sjöman, Pirjo Vähä-Herttua, Elina Leppäkoski, Anu Stenberg, Katja Hakala, Mona Pääjärvi, Suvi Kettunen, Sirpa Timonen

sekä klo 9 eteenpäin oppilaskunnan edustajana Niko Remes ja vanhempaintoimikunnan edustajina Jatta Valkeasalo ja Niina Mikkola

 1. Sihteeriksi valittiin Sirpa.
 2. Vanhempaintoimikunnan ja oppilaskunnan edustajat tulivat mukaan kokoukseen klo 9. Pj selvitti kaikille yhteisöllisen oppilashuollon toimintaperiaatteita.
 3. Koulussa järjestetään kiusaamiskysely kaikilla luokilla 1 - 9. Kysely toteutetaan kaikilla luokilla samana ajankohtana, jota ei ilmoiteta oppilaille etukäteen.
 4. Tulevan ensimmäisen luokan arvioitu oppilasmäärä on tällä hetkellä 12. Seiskaluokille on näillä näkymin tulossa 77 oppilasta. 7. luokkien oppilaat pyritään jakamaan neljään ryhmään.
 5. Koululla on jo aloittanut tai on aloittamassa neljä uutta avustajaharjoittelijaa. Keskusteltiin heidän sijoittamisestaan eri luokille.
 6. Myös nk. lähiaikuinen aloittaa toimintansa koululla viikolla 4. Hän on Kuhalan koululla neljänä päivänä viikossa (ti – pe) 5 h / pv. Hän avustaa varsinkin alakoulun välitunneilla ja siirtymisissä.
 7. Etenkin alakoululaisille suunnatut poliisin oppitunnit ovat suunnitteilla.
 8. Muut asiat:
 • Viihtyvyys: kahviautomaatti? Välipalakioski? Koulu on saanut rahoitusta käytäville sijoitettavien penkkien hankkimiseen.
 • Oppilaskunta osallistuu penkkien valintaan.Turvallisuus: avoimet portaikot? Pihan liikennejärjestelyt?
 • Lasten koulumatkat omin jaloin liikkuen!
 • Miten saataisiin vanhempainillat houkutteleviksi?
9. Seuraava tapaaminen to 16.2. klo 8 – 10 (vanhemmat ja oppilasedustaja klo 9 - 10)

Jos vanhempaintoimikunnalla tai oppilaskunnalla on asioita, jotka he haluavat ottaa esille yhteisöllisessä oppilashuollossa, toivotaan, että asiat ilmoitetaan rehtorille (puheenjohtajalle) hyvissä ajoin ennen kokousta, jotta hän ehtii ottaa ne mukaan esityslistaan.

Yhteisöllinen oppilashuolto 24.11.2016

Yhteisöllinen oppilashuolto Kuhala 24.11.2016

Läsnä: Marja-Leena (PJ), Suvi, Pirjo, Sirpa, Katja, Elina, Kirsi, Mona ja Anu.

 1. Sihteerin valinta – Mona, Suvi jatkaa kun Mona poistuu klo 9.
 2. Keskustellaan tämän hetken tilanteesta vanhempaintoimikunnassa, joka on aloitellut toimintaansa. 4-5 henkeä mukana viimeksi kokouksessa. Kaikki ovat alakoululaisten vanhempia. Joulumyyjäisten järjestely ollut aiheena (Kartanokeskuksessa). Vanhempaintoimikunnasta kutsutaan mukaan PJ (jos jo valittu), jos estynyt, valitsevat keskuudestaan jonkun toisen. Mukana olevat opettajat hoitavat kutsun.
 3. Oppilaiden mukaan tulosta myös keskustelua. Oppilaskunnan PJ? Marja-Leena hoitaa asiaa.
 4. Maailman suurin vanhempainilta Opetushallitus on tiedottanut kouluja valtakunnallisesta tapahtumasta tammikuussa 18.1.2017, johon toivotaan osallistuvan kaikkien koulujen yhtä aikaa. Tavoitteena on sitouttaa vanhemmat mukaan koulumaailman muutokseen. Marraskuussa tulossa asiasta opetushallitukselta tarkempaa tietoa (ei vielä ilmestynyt). Forssan koulujen osallistuminen tähän on vielä avoinna, kaupungin toimesta tehdään päätös. Kuhalan koulun toive on, että ilta järjestettäisiin yhteisesti kaikkien koulujen kesken kaupungin toimesta. Marja-Leena vie toiveen eteenpäin päättävälle taholle.
 5. Naapuruussovittelukeskus Varsinainen oikeusministeriön rahoittama naapurussovittelu on päättynyt. Sovittelukeskus on kuitenkin lupautunut tekemään sovittelua Kuhalassa edelleen, liittyen turvapaikanhakijoiden ja muiden maahanmuuttajataustaisten oppilaiden välisiin suhteisiin koulussa.
 6. Poliisin oppitunnit ala-koulun luokille Marja-Leena lähettänyt viestiä asiasta, asia on järjestymässä. Viime viikolla Sirkku Nurmi ja Päivi Kotiniemi kävivät pitämässä keskustelua osalle 5-luokan oppilaista. Vanhemmat olivat mukana.
 7. Integrointiajatuksia Joulun jälkeen valmistavan opetuksen oppilaita pitäisi integroida enemmän muihin luokkiin. 7B luokkaan integraatiota on jo tehty. 9D ja 9C luokka ovat myös mahdollisia.
 8. Huolikaavion käsittely 15.12., mitä muita asioita pitäisi jakaa Huolikaavion käsittely siirretään heti kokouksen aluksi. Poissaoloihin puuttuminen (50h raja) ja poissaolokäytäntö kerrataan. Oppimisen ja koulunkäynnin tuen käsikirja on ilmestynyt, käsikirjan lyhyt esittely. Palaverikäytänteet (esim. seurannasta sopiminen).
 9. Muut asiat
 10. -15.12 mennessä vastaaminen Seudullinen ops- oppilashuolto kunnittain – kyselyyn.
 11. - Keskusteltu oppimaan oppimisen strategioista ja niiden yhteisestä luomisesta Kuhalassa (liittyen opettajien veso-päivässä pidettyyn koulutukseen).
 12. -3-luokka, paljon riitoja. Vuodenvaihteen jälkeen alkamassa sosiaalipedagoginen koiratoiminta Karoliina Kärkkäisen toimesta (poikien ryhmä).
 13. -Friends-koulutukseen osallistumishalukkaita kartoitetaan seuraavassa opettajainkokouksessa.
 14. -Työrauha-asiat luokissa ajankohtaisia. Työrauhamallin käyttö.
 15. Kevään tapaamisajat (YHR klo 8-10, muut klo 8-9, jonka jälkeen akuuttiaika klo 9-10).

5.1. Ala-koulun luokat
12.1. 9-luokat
19.1. YHR
26.1. 8-luokat
2.2. 7-luokat
9.2.ala-koulu
16.2. YHR
23.2. 9-luokat
9.3. 8-luokat
16.3. 7-luokat
23.3. YHR
30.3. alakoulu
6.4. 9-luokat
13.4. 8-luokat
20.4. YHR
27.4. 7-luokat
4.5. alakolu
11.5. 9-luokat
18.5. YHR
1.6. yleinen

12. Seuraava tapaaminen to 15.12. klo 8-10

Yhteisöllinen oppilashuolto 22.9.2016

Kuhalan koulu yhteisöllinen oppilashuolto to 22.9. 2016

Läsnä: Marja-Leena Tirri, rehtori, Elina Leppäkoski kuraattori, Sirpa Timonen kielten englannin opettaja, Suvi Kettunen opinto-ohjaaja, Mona Pääjärvi psykologi, Kirsi Sjöman erityisopettaja, Katja Hakala erityisopettaja, Anu Stenberg terveydenhoitaja

Marja-Leena Tirri toimi puheenjohtajana

Pirjo Vähä-Herttua sihteerinä

 1. Karoliina Kärkkäinen esitteli sosiaalista koirapedagogiikkaa. Keskusteltiin ja suunniteltiin sosiaalisen koirapedagogiikan aloittamisesta Kuhalan koulussa oppilaiden ryhmäytymisen ja sosiaalisuuden avuksi. Pienryhmätoimintaa, jossa oppilaat ja koira ohjaajineen opettelevat toimimaan yhteisöllisesti.
 2. Käsiteltiin, keskusteltiin ja täsmennettiin ”Kun huoli herää” -tukikaaviota, oppilaan koulussa olemisen ja opiskelun tukemisessa.
 3. Keskusteltiin yläluokkalaisille suunnatun olkkaritoiminnan tämän hetkisistä aukioloajoista.
 4. Suunniteltiin Forssan kaupungin etsivän nuorisotyön työntekijän tehtäväkuvaa Kuhalan koulussa.

Yhteisöllinen oppilashuolto 26.5.2016

Muistio 26.5.2016

Läsnä:
Katja Hakala, Pirjo Vähä-Herttua, Elina Leppäkoski, Suvi Kettunen, Sirpa Timonen, Kirsi Sjöman, Sini Lilja, Karoliina Kärkkäinen, Anu Stenberg, Mona Pääjärvi ja psykologiharjoittelija Kerttu.

1. Puheenjohtajaksi valittiin Elina Leppäkoski ja sihteeriksi Sirpa Timonen.

2. Opiskeluhuoltosuunnitelman laatiminen
- Opetussuunnitelman yhteyteen on laadittava koulukohtainen opiskeluhuoltosuunnitelma, koska koulujen tarpeet ovat erilaisia.
- Rehtori, koulupsykologi, kuraattori ja sosiaalikasvattaja toimittavat tarvittavat taustatiedot omalta osaltaan.

3. Suunnitelman painopisteet
- ryhmäyttäminen
- päihdevalistus ja toiminta päihteettömyyden hyväksi
- liikkuva koulu
- uuden ops:n mukaiset uudet oppimisympäristöt
- kodin ja koulun välisen yhteistyön lisääminen, osallistaminen

4. Ryhmäyttäminen:
- leirikoulu, seiskamix, Friends-tunnit, classmojo, kaikenlainen yhteinen tekeminen ja toiminta luokan oppilaiden kesken, opettajan valitsemat ryhmät ja työparit, tukioppilaiden toiminta varsinkin lukuvuoden alkaessa
- Ryhmäyttämiseen tähtäävän toiminnan on jatkuttava 7. luokan jälkeenkin, koska leirikoulu 7. luokan alussa ja Friends-tunnit yksinään eivät näytä riittävän.
- Friends-tunnit ja eri luokkien väliset kummitunnit sovitaan ja ilmoitetaan heti syksyllä.

5. Päihdevalistus
- Syksyllä on tulossa sähkötupakkavalistusta niin oppilaille, huoltajille kuin henkilökunnallekin.

6. Liikkuva koulu
- Perustetaan tiimi jatkamaan liikkuva koulu -toimintaa. Nyt mukana olleet 7. ja 8. luokkien oppilaat ovat luvanneet jatkaa ensi vuonnakin.

7. Uudet oppimisympäristöt
- Rehtori selvittää mahdollisuuksia hankerahoitukseen.

8. Kodin ja koulun yhteistyö; osallistaminen
- julkiset muistiot, oppilaskunnan toiminta, oppilasedustus opiskeluhuoltoryhmien kokouksissa, erilaiset sosiaalikasvattajan projektit, joiden suunnittelussa ja toteutuksessa oppilaat ovat mukana, tukioppilaiden toiminta
- Miten saadaan vanhempien edustus mukaan?

Yhteisöllinen oppilashuolto 19.5.2016

Muistio 19.5.2016

Läsnä: Marja-Lena Tirri (puheenjohtaja), Sini Lilja (sihteeri), Elina Leppäkoski, Suvi Kettunen, Karoliina Kärkkäinen, Pirjo Vähä-Herttua ja Anu Stenberg

1. Kokouksen sihteeriksi valittiin Sini Lilja

2. Opiskeluhuoltosuunnitelman laadinta

 • tarkoituksena tehdä suunnitelma, joka vastaa paremmin nimenomaan Kuhalan koulun tarpeita
 • suunnitelman kantavia aiheita: ryhmäyttäminen, sähkötupakointiin puuttuminen, liikkuva koulu, KiVa- koulu, olkkaritoiminta, kodin ja koulun yhteistyön lisääminen sekä uuden opetussuunnitelman mukaisten oppimisympäristöjen huomioiminen
 • tavoitteena saada suunnitelma valmiiksi kesäkuun alun aikana

3. Seuraava tapaaminen poikkeuksellisesti ke 25.5.2016


Sini Lilja
sihteeri

Yhteisöllinen oppilashuolto 28.4.2016

Muistio 28.4.2016

Kokoontuminen klo 8-10 kuraattorin huoneessa

Läsnä: Sirpa Timonen, Sini Lilja, Elina Leppäkoski, Pirjo Vähä-Herttua (puheenjohtaja), Karoliina Kärkkäinen, Suvi Kettunen (sihteeri), Kirsi Sjöman, Anu Stenberg, ja Katja Hakala

 1. Kokouksen sihteeriksi valittiin Suvi Kettunen ja puheenjohtajaksi Pirjo Vähä-Herttua.
 2. Ensi lukuvuoden oppilashuoltoryhmän ajanvaraus lukujärjestykseen: Ajankohta pysyy samana.

3.Sähkötupakkavalistuksen järjestäminen seiskoille (toive tullut huoltajilta)

 • EHYT ry tulee pitämään syksyllä, viikolla 37 päihdevalistustunteja 7.-8.-luokkalaisille.
 • Samalla pidetään henkilökunnalle koulutus, sekä vanhempainilta aiheeseen liittyen.
 • Uusien 7.-luokkalaisten vanhempainilta pidetään samassa yhteydessä, 13.9.


4. Keskusteltu 8A:n tilanteesta.

 • Keskusteltu toimenpiteistä luokkailmapiirin parantamiseksi.

5. Keskusteltu 7A:n tilanteesta

6. Kokemukset 7D:n ryhmäytymisharjoituksista

 • Ryhmäytymistä tulee olemaan enemmän etenkin 7-luokalla.
7. Seuraavat tapaamiset to 19.5. klo 8-10, to 26.5. klo 8-10, ke 1.6 noin klo 14 alkaen ja ti 7.6. klo 10
alkaen.

Suvi Kettunen
Sihteeri

Yhteisöllinen oppilashuolto 31.3.2016

Muistio 31.3.2016

Läsnä: Sirpa Timonen, Sini Lilja, Elina Leppäkoski, Mona Pääjärvi, Pirjo Vähä-Herttua, Karoliina Kärkkäinen, Suvi Kettunen, Kirsi Sjömän, Anu Stenberg, Marja -Leena Tirri (puheenjohtaja) ja Katja Hakala (sihteeri)


1. Kokouksen sihteeriksi valittiin Katja Hakala

2. Luokanopettajien ja luokanvalvojien ohjeistus oppilashuollolisten asioiden hoidossa

 • Ohjeistuksen valmistelua jatketaan.
 • Tavoitteena on ohjeistuksen valmistuminen syyslukukauden alkuun mennessä.3. Oppilas- ja opiskelijahuoltolainsäädännön soveltamisohjeet

 • Opiskeluhuoltosuunnitelma laaditaan Kuhalan koulun tarpeisiin ja haasteisiin työkaluksi opettajille ja henkilökunnalle.
 • Oppilashuoltotyöryhmä laatii suunnitelman opettajille ohjausryhmältä saadun ohjeen mukaan.

4. Kiusaamiskysely
 • Keskusteltiin kiusaamiskyselyn tilanteesta.

5. Ilmiöoppiminen
 • Ilmiöoppimiskokeilu on käynnissä yhdessä yläkoulun luokassa. Kokeilun teemana on empatia. Tämä pitää sisällään muun muassa toisen tunteiden tuntemista ja tulkintaa.

6. Rangaistuskäytänteet

 • kasvatuskeskustelu, Kelmis ja jälki-istunto
 • Käytänteet-ryhmä tekee seuraavaan opettajakokoukseen toimintamalliehdotuksen

7. Seuraava tapaaminen 28.4.2016

Katja Hakala
sihteeri


Yhteisöllinen oppilashuolto 18.2.2016

Muistio 18.2.2016

Läsnä: Elina Leppäkoski (pj.), Sini Lilja, Katja Hakala, Pirjo Vähä-Herttua, Sirpa Timonen, Suvi Kettunen, Karoliina Kärkkäinen ja Kirsi Sjöman (siht.)

1. Puheenjohtajaksi valittiin Elina Leppäkoski ja sihteeriksi Kirsi Sjöman.

2. Luokanopettajille ja -valvojille on luvattu ohjeistusta oppilashuollollisten asioiden hoidossa.

Elina laatii rungon, jota muu oppilashuollon henkilöstö miettii ja täydentää 15.3.2016.

3. Oppilas- ja opiskelijahuoltolainsäädännön soveltamisohjetta selvennettiin edellisessä yhteisöllisessä palaverissa.

 • Luvassa vielä täydennystä ohjeisiin Elinan kouluttautumisen jälkeen.

 • Opiskeluhuoltorekisterin pohjan laatiminen on aloitettu.

 • Oppilaskunnalle on lähetetty kysely.

4. Kiusaamiskysely

 • Sosiaalikasvattaja on tehnyt luokkakohtaiset yhteenvedot.

 • Toimintaohjeet on jaettu luokanvalvojille.

 • Oppilailta tulleet toiveet herättivät keskustelua ja niitä viedään eteenpäin sekä oppilaskuntaan että opettajien kokoukseen.

5. Ilmiöoppimiskokeilu toteutetaan luokalla 7d.

6. Ensimmäisen ja viidennen luokan kummituntien ajat tänä keväänä ovat seuraavat:

to 18.2.

ma 14.3.

ma 11.4.

ke 11.5.

Kirsi Sjöman

sihteeri

Muistio 28.1.2016

Läsnä: Marja-Leena Tirri (puheenjohtaja), Sini Lilja, Katja Hakala, Pirjo Vähä-Herttua, Sirpa Timonen, Karoliina Kärkkäinen (poistui kesken), Suvi Kettunen ja Elina Leppäkoski (siht.)

 1. Käytiin läpi vuoden 2015 lopulla ilmestynyttä Oppilas- ja opiskelijahuoltolainsäädännön soveltamisohjetta
 • Ryhmälle heräsi kysymys miten erotetaan pedagoginen ja oppilashuollollinen asia toisistaan? Tätä pyritään selvittelemään jatkossa (Elina Leppäkoski).
 • Keskusteltiin vanhempien ja oppilaiden osallisuuden lisäämisestä Kuhalan koulun oppilashuoltotyössä
  • yhteistyön lisääminen oppilaskunnan kanssa
   • sieltä edustus yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään?
   • kierrätetään ohr-asioita oppilaskunnan kokousten kautta?
  • luokkien tilannetta mietittäessä oppilasedustus ko. luokalta mukana?
  • vanhempainyhdistyksen tai –toimikunnan perustamista pyritään tukemaan
   • Karoliina Kärkkäinen alkaa selvitellä asiaa
   • vanhempien osallisuuden lisääminen tätä kautta -> sieltä edustus esim. yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään?
 • Jäämme odottamaan seutukunnallisen oppilashuollon ohjausryhmän ohjeita

Muistio 3.12.2015

Yhteisöllinen oppilashuolto 3.12.2015 Kuhalan koulu, Forssa

Paikalla: Elina Leppäkoski, Pirjo Vähä-Herttua, Katja Hakala, Sirpa Timonen, Kirsi Sjöman, Karoliina Kärkkäinen, Marja-Leena, Tirri (puh. joht.), Mona Pääjärvi, Sini Lilja

 1. Kokouksen sihteerin valinta

- Valittiin Sini Lilja

2. Keskusteltiin tukea tarvitsevan oppilaan ohjaamisesta

- Mikäli koulukuraattorille/koulupsykologille tulee kodin puolelta pyyntöä oppimisen vaikeuksien selvittämiseksi, pyytää hän huoltajilta luvan keskustella luokanvalvojan sekä erityisopettajan kanssa.

- Mikäli oppimisen huoli nousee koululta (aineenopettaja, luokanvalvoja/-opettaja), niin keskustellaan asiasta sekä luokanvalvojan, että erityisopettajan kanssa. Erityisopettaja katsoo ensin, mitä asialle voidaan tehdä ja tekee mahdollisen konsultaatiopyynnön koulukuraattorille/-psykologille yhdessä luokanvalvojan kanssa.

- Luokanvalvoja/-opettaja on pääasiallinen asianomistaja, jolla on hallussaan kaikki asian kannalta tarpeellinen tieto. Hänellä on siis oltava jonkilainen tieto oppilaan eri tukitoimista, jotta päällekkäisyyksiltä vältytään. Luokanvalvoja/-opettaja kirjaa tuet ja tehdyt toimet itselleen ylös.

3. Kevään 2016 kokousten ajankohta

- to 28.1., to 18.2., to 31.3., to 28.4. ja to 26.5.

4. Valmistava opetus

- Koulussamme on 7 valmistavan luokan oppilasta: 4 tyttöä ja 3 poikaa

5. Raide ry:n vierailu

- Raide ry:n ennaltaehkäisevän päihdetyön päihdeparkkityöskentely järjestetään viikolla 5.

- Päihdeparkkivierailu on tarkoitettu 6.-8.-luokkalaisille ja työskentely kestää tunnin per ryhmä.
6. Poissaolot

- Oppilaan poissaoloja koskien muokataan uusi entistä informatiivisempi kaavake kotiin lähetettäväksi, kun poissaoloja on yli 50h/lukukausi

7. Kriisisuunnitelman parantaminen

- Erilaisia kriisejä varten on mietittävä parannuksia kriisisuunnitelmaan: esim. kriisiryhmään kuuluvat jäsenet, kriisiryhmän kokoontumisaika kriisin jälkeen sekä jälkipuinti.
8. 7.-luokkalaisten kilpailu

- Kävimme läpi kilpailun tuloksia. Täpärän tilanteen takia kilpailua jatkettiin muutama päivä.
Tulokset julkaistaan vasta viikolla 50.

Sini Lilja
sihteeri

Muistio 5.11.2015

Aika 5.11.2015

Läsnä Marja-Leena Tirri (puheenjohtaja), Sirpa Timonen, Pirjo Vähä-Herttua, Karolina Kärkkäinen, Kirsi Sjöman, Mona Pääjärvi (poistui kesken), Katja Hakala, Anu Stenberg, ja Suvi Kettunen (sihteeri).

1. Oppilashuoltorekisteri

Tarkoituksena on nopealla aikataululla siirtää yhteisöllisen oppilashuollon muistiot Peda.net:iin. Näin on toimittu myös muissa kouluissa.

2. Moniammatilliset tiimit

Keskusteltiin moniammatillisen tiimin käytännöistä ja siitä, kuinka yhteisiä ja konkreettisia pelisääntöjä kaivattaisiin ylemmältä tasolta.

3. Oppilashuollon selvitys

Tarkoituksena vastata oppilashuoltoa koskevaan, koulukohtaiseen kyselyyn seuraavan viikon aikana. Kysely koskee sitä, millä toimintamalleilla esimerkiksi kiusaamiseen ja oppilasta koskevaan huoleen vastataan.

4. Gåtur

Sosiaalikasvattaja Karolina Kärkkäisen johdolla toteutettu kierros koulun tiloissa ala- ja yläkoululaisille on tuottanut tuloksia siitä, millä tavoin kouluympäristöä saataisiin viihtyisämmäksi. Esimerkiksi kouluympäristön liikunnallistaminen nousi esille. Tuloksia tullaan esittelemään vielä opettajistolle.

5. Olkkarin toiminta

Olkkarin toimintaa tullaan mainostamaan välituntien avulla niin, että yläkoululaiset saavat tutustua siihen välituntien aikana, yhden päivän ajan luokka-aste kerrallaan.

6. Valmistavan opetuksen tilanne

Jos vastaanottokeskuksen asuntoja tulee Forssaan, myös valmistavaa opetusta tullaan tarjoamaan turvapaikanhakijoille. Kuhalan kouluun tulisi tällöin 7-8 yläkoululaista valmistavaan opetukseen. Opettajien haku on alkanut, vaikkei varmaa päätöstä ole vielä esitetty.

Suvi Kettunen
sihteeri