5. luokka 2018-2019

Luokassamme tänä lukuvuonna 2018-2019

Äidinkielessä harjoittelemme tänä lukuvuonna muun muassa oikeinkirjoitusta, opiskelutaitoja sekä tutustumme erilaisiin teksteihin, esimerkiksi runoihin, kertomuksiin ja tietoteksteihin. Harjoittelemme erilaisia ilmaisukeinoja, esimerkiksi draaman toimintamuotoja hyödyntäen, sekä esiintymistä luokkatilanteessa. Harjoittelemme tekstien elävöittämistä, luetun- ja kuullun ymmärtämistä, kirjoitetun ja puhutun kielen eroja sekä lauserakenteen syventämistä. Tutkimme lauseenjäseniä ja luokkittelemme sanoja. Kertaamme sanaluokat, pää- ja sivulauseet sekä vuoropuhelua. Harjoittelemme väittelytaitoja, viestintää ja vaikuttamista sekä median roolia oppilaan arjessa. Oppilaan tason mukaan luemme 4 - 6 kirjaa lukuvuodessa ja teemme niistä erilaisia kirjaesitelmiä ja tehtäviä.

Matematiikassa harjoittelemme muun muassa loogista ajattelua vaativia toimintoja, esimerkiksi luokittelua, vertailua, järjestämistä, mittaamista, rakentamista sekä mallintamista. Etsimme sääntöjä ja riippuvuuksia sekä esitämme niitä. Tutustumme erilaisiin ongelmanratkaisutapoihin piirroksia ja erilaisia välineitä käyttäen. Varmennamme kymmenjärjestelmää lukualueella 0 - 100 000 000, harjoittelemme 60-järjestelmää (ajan yksikkömuunnokset) ja jaollisuutta. Kertaamme murtolukuja sekä niiden laventamista, supistamista, kertomista ja jakamista luonnollisella luvulla. Harjoittelemme desimaaliluvun kertomista ja jakamista luonnollisella luvulla, prosenttiluvun käsitettä sekä yhteyttä murto- ja desimaalilukuun. Geometriassa harjoittelemme muun muassa yhdenmuotoisuutta ja piirroksen mittakaavaa, ympyrän piirtämistä harpilla, kulmien mittaamista, suorakulmion pinta-alan laskemista sekä mittaustulosten arviointia. Etsimme tietoa tekstistä, kuvista, taulukoista ja diagrammeista sekä piirrämme ja tulkitsemme niitä. Harjoittelemme käyttämään koordinaatistoa.

Ympäristöopissa tutustumme muun muassa erilaisiin eliöihin ja elinympäristöihin sekä tutkimme ympäristön ilmiöitä. Tutustumme ihmisen rakenteeseen, elintoimintoihin, kasvuun, kehitykseen ja terveyteen. Tutkimme Eurooppaa osana maailmaa.

Historiassa tutustumme muun muassa esihistorialliseen aikaan ja sivilisaation syntyyn, vanhaan aikaan sekä antiikin perintöön.

Unohtuneet läksyt tehdään kotona ja tarkistetaan opettajalla viimeistään seuraavan viikon maanantaina. Tuolloin ne tehdään koulun jälkeen, jos on vielä tekemättä.

Varmistattehan kotona, että oppilaalla on kouluun tullessaan tarvittavat työvälineet, etenkin kynä ja pyyhekumi. Matematiikan tunneilla on käytössä oltava myös viivain.

Oppilas jää korvaamaan myöhästymisensä koulun jälkeen, kun niitä tulee täyteen 60 minuuttia.