Keskuskoulu

Keskuskoulun lukuvuosisuunnitelma lukuvuodelle 2018-2019

Tukitoimet, oppilashuoltoryhmä, oppilaan ohjaus sekä työelämäjaksot

PÄIVITETTY 14.09.2018/ JMA

KOULUN TUKITOIMET

Oppimiseen liittyvissä vaikeuksissa kannattaa ensiksi ottaa yhteys kyseisen aineen opettajaan. Oppilaan oman opiskelun tehostamisen lisäksi tukiopetus on ensimmäinen keino helpottaa tilannetta. Tukiopetusta voi antaa kuka tahansa ko. ainetta opettava opettaja. Syksyllä kouluvuoden alettua laaditaan tukiopetuskalenteri, josta näkee eri aineenopettajien mahdolliset tukiopetusajat. Tämä kalenteri löytyy myös koulun nettisivuilta. Sovittaessa myös muut ajat ovat mahdollisia.

Jos tukiopetus tai muut yleiset tukimuodot eivät auta, on syytä harkita tehostettua tukea.
Tällöin oppilaalle tehdään yhteisesti pedagoginen arvio ja tehostetun tuen oppimissuunnitelma, jossa sovitaan käytettävistä tukitoimista. Tehostettu tuki on yleensä pitkäaikaista ja määrätietoista ja sitä voi antaa aineen- tai erityisopettajat. Viimeisenä vaiheena on erityinen tuki, jolloin oppilaalle laaditaan HOJKS, eli henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, jossa opetusta yksilöllistetään. Erityiseen tukeen siirroista päättää erityiskoulun rehtori tehdyn pedagogisen selvityksen perusteella.

Koulussamme toimii myös kiinteämpiä pienryhmiä niille oppilaille, jotka tarvitsevat keskitetympää tukea opinnoista selvitäkseen. Nämä pienryhmät on suunnattu 8-9 luokkien oppilaille ja niitä opettaa pienryhmäopettaja useimmissa oppiaineissa.

Opiskeluun liittyvissä asioissa voi tietysti olla yhteydessä myös opinto-ohjaajaan, koulukuraattoriin tai terveydenhoitajaan tapauksesta riippuen.


OPPILASHUOLTORYHMÄ

Oppilashuoltoryhmä (OHR) osallistuu koulun perustehtävään, kasvatus- ja opetustyöhön. OHR pyrkii tukemaan kaikkien koulussa työskentelevien hyvinvointia ja luomaan kouluun positiivisen oppimisen ilmapiirin. Oppilaasta huolehtiminen kuuluu kaikille koulussa työskenteleville. Oppilashuoltoryhmään voi ottaa yhteyttä kuka tahansa oppilaasta huolissaan oleva henkilö. Kodin ja koulun välinen yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää. OHR kokoontuu rehtorin johdolla säännöllisesti viikoittain. Ryhmään kuuluvat rehtorin lisäksi vararahtori, klinikkaopettaja, terveydenhoitaja, koulukuraattori ja opinto-ohjaaja sekä mahdollisuuksien mukaan pienryhmien opettajat. Tarvittaessa ryhmään voidaan kutsua muitakin asiantuntijoita, esim. koululääkäri, koulupsykologi tai seurakunnan edustaja. OHR tekee yhteistyötä koulun ulkopuolella olevien lasten ja perheiden palveluiden tarjoajien kanssa.

OHR koordinoi ja kehittää koulun toimintatapoja oppilaiden hyvinvoinnin lisäämiseksi, erityistarpeiden huomioimiseksi ja koulunkäynnin järjestämiseksi. Toimintatapojen kehittämisen tarkoituksena on ennaltaehkäistä ongelmia, sekä niiden ilmetessä puuttua niihin mahdollisimman varhain.

OHR:n tehtävänä on ongelmatilanteissa tarvittavien tukitoimien suunnittelu, toteutuksen järjestely ja seuranta. Ongelmatilanteet voivat liittyä oppimiseen, käyttäytymiseen, sosiaalisiin suhteisiin tai tunne-elämään. Käytännön tukitoimien suunnittelu ja toteuttaminen tehdään oppilaan huoltajien kanssa yhteistyössä. Oppilashuoltoryhmässä noudatetaan eri ammattiryhmiä koskevia sekä muita tietojensaantia ja salassapitoa koskevia säädöksiä.

Oppilas saa kääntyä koulun muunkin henkilökunnan puoleen kaikissa tarpeelliseksi kokemissaan asioissa. Hänellä on siis oikeus jakaa huolensa ja toiveensa valitsemansa aikuisen kanssa. Kaikki koulun aikuiset ovat em. vaitiolovelvollisuuden piirissä, asian jakaminen eteenpäin tapahtuu oppilaan luvalla.


OPINTO-OHJAUS KESKUSKOULUSSA

Oppilaanohjauksen tehtävänä on oppilaan kasvun ja kehityksen tukeminen. Oppilaanohjaus auttaa oppilasta tekemään omiin kykyihinsä ja kiinnostukseensa perustuvia ratkaisuja liittyen mm. opiskeluun ja elämänuraan. Lisäksi oppilaanohjaus pyrkii oppilaan opiskeluvalmiuksien ja sosiaalisen kypsymisen edistämiseen sekä elämänsuunnittelun kannalta tarpeellisten tietojen ja taitojen kehittämiseen.

Opinto-ohjaaja vastaa myös työelämään tutustumisjaksoista (TET). Seitsemäsluokkalaiset ovat vuorollaan apuna koulun ruokailuissa, kahdeksasluokkalaisilla on keväällä viikon mittainen TET-jakso ja yhdeksäsluokkalaisilla syksyllä kahden viikon TET-jakso.

Sekä oppilaat että huoltajat voivat näissä asioissa olla matalalla kynnyksellä yhteydessä opinto-ohjaajaan, yhteystiedot ovat tässä.

Opinto-ohjaaja Timo K. Nukari, p. 040-673 8694
sähköposti: timo.nukari@forssa.fi