Keskuskoulu

Keskuskoulun lukuvuosisuunnitelma lukuvuodelle 2018-2019

Laaja-alaisen osaamisen taitojen painotukset, monialaiset oppimiskokonaisuudet lukuvuonna 2018-2019 sekä yhteiset toimintasuunnitelmat

Laaja-alaisen osaamisen taidoista Keskuskoululla on lukuvuodelle 2018-2019 nostettu painopistealueiksi L3: Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot sekä L4: Monilukutaito. Uusi opetussuunnitelma on tuonut mukanaan seitsemän laaja-alaisen osaamisen taitoa, joiden harjoittaminen kuuluu jokaisen oppiaineen ja opettajan tehtäviin. Nämä taidot edesauttavat oppilaan kasvua yhteiskunnan jäseneksi. Olemme Keskuskoululla ottaneet tänä vuonna näistä esille edellä mainitut kaksi taitoa.
Ensinmainittu on ollut painopistealueena jo pidempään. 
Nyky-yhteiskunnassa on tärkeää kasvattaa lapsia ja nuoria huolehtimaan itsestään, vahvistaa heidän itsetuntoaan kaikin tavoin ja ohjata heitä selviämään myös koulun ulkopuolisissa haasteissa ja jokapäiväiseen arkeen kuuluvien asioiden hoidossa.
Monilukutaito on tänä vuonna mukana uutena painopistealueena. Lukemiseen ja sen ymmärtämiseen kaikissa muodoissaan on tarkoitus panostaa oppiaineiden lisäksi monialaisten oppimiskokonaisuuksien ja Lukeva Koulu-hankkeen yhteydessä.

Kaikkien oppilaiden opintoihin tulee lukuvuoden aikana sisältyä vähintään yksi monialainen oppimiskokonaisuus. Tavoitteena on oppilaiden työskenteleminen erilaisissa oppilasryhmissä, useampien aikuisten ohjaamana ja yli oppiainerajojen. Näissä oppimiskokonaisuuksissa osoitetut työskentelytaidot tulee kuitenkin ottaa arvioinnissa huomioon sen oppiaineen kohdalla, mihin työskentely on liittynyt.
Oppilaat pääsevät osallistumaan oppimiskokonaisuuksien toteuttamisen suunnitteluun. Lukuvuonna 2017-2018 toteutimme monialaisen oppimiskokonaisuuden kaikille oppilaille syksyllä sen liittyen vahvasti Suomen itsenäisyyden juhlavuoteen. Tänä lukuvuonna monialaiset ajoittuvat pääosin kevätlukukauteen. Teemaa suunnitellaan parhaillaan ja tässä vaiheessa suunnittelu kulkee juuri lukemisen ympärillä.

Forssan kaupungissa on laadittu yhteisiä toimintasuunnitelmia, joihin linkIt löytyvät tästä:

KULTTUURIKASVATUSSUUNNITELMA: https://phttps://peda.net/forssa/ops2016/fkl/fkeda.net/forssa/ops2016/fkl/fk

TASA-ARVO-JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA: https://peda.net/forssa/ops2016/fkejptjy2l/ejpt

KESTÄVÄN KEHITYKSEN SUUNNITELMA: https://peda.net/forssa/ops2016/kksl/kks

Keskuskoulussa toimitaan kaikkien yllämainittujen suunnitelmien mukaan. Lisäksi koulussa toimii Kestävän Kehityksen YT-tiimi, joka ohjaa
tätä toimintaa suunnitelmallisesti Keskuskoulussa.

(Päivitetty 14.9. 2018/JMA)