IV valistus - kohti uutta yhteiskuntaa

Muistiinpanoja aihealueesta, valistus

Tekijä: Mikko Palonen
Valistus
 • 1700-luvun merkittävin aate- ja kulttuurisuuntaus
 • Ihannoi järkeä ja kokemusta
 • Järjen avulla yhteiskunta ja valtio voidaan muuttaa paremmiksi
 • Kritisoi kirkkoa, itsevaltiutta, etuoikeutettua yläluokkaa ja yhteiskunnan epäkohtia
 • Pyrki vapauttamaan ihmisen auktoriteettien vallasta
 • Taisteli taikauskoa vastaan
 • Aatteelle yhteistä muutosvaatimus

 
Valistuksen taustalla 

 • renessanssin yksilöllisyyden korostus
 • luonnontieteiden vallankumous
John Locke  (1632-1704)
 • Valistuken "oppi-isä"
 • Ihmiset syntyvät tasa-arvoisina, luonnolliset oikeudet (hengen, vapauden ja omaisuuden turva)
 • Yhteiskuntasopimus
 • Lainsäädäntövalta kansanedustuslaitokselle ja lakien toimeenpanovalta hallitsijalle
 • Huono hallitsija voidaan vaihtaa

Paroni de Montesquieu (1689-1755)

 • Halusi luoda vastapainon vahvalle kuninkaalle
 • Vallan kolmijako-oppi, valta jaettava toisistaan riippumattomille elimille:
  • Lainsäädäntövalta
  • Toimeenpanovalta
  • Tuomiovalta 

Rousseau (1712-78)


 • Uskoi suoraan kansanvaltaan 
 • Yhteiskuntaa pitää ohjata ”yleistahto”
 • Yksityisomistus tuhoaa yleistahdon 
 • Vapaan kasvatuksen puolestapuhuja

Voltaire (1694-1778)

 • Valistunut itsevaltius on tehokkain tapa järjestää hallinto
 • Jyrkkä kirkon arvostelija
 • puheidensa vuoksi istui Bastiljin vankilassa

Valistuksen suhde vieraisiin kulttuureihin
 • Syntyy käsitys rotujen erilaisista luonteista
 • Muut kulttuurit kuvattiin Eurooppalaisia primitiivisempinä
 • “Jalo villi” käsitteen synty
  • alkuperäiskansat nähtiin villeinä, mutta niiden luonnonläheisyyttä ihailtiin.
  • edustivat menneisyyden aikakautta, jota kehitys ei ollut turmellut.

Valistusajan taide
 • Ranska oli koko 1700-luvun johtava kulttuurimaa
   • Versaillesin hovi
   • Pariisi muodin keskus
   • Ranskan kieli syrjäytti latinan
 • Matkakirjallisuus, (Daniel Defoen: Robinson Crusoe)
 • Rokokoo korvasi barokin

Valistuksen poliittiset ja yhteiskunnalliset vaikutukset:
 • sääty-yhteiskunnan hajoaminen
 • yhteiskunnallisten uudistusten alkaminen sekä vapauksien ja tasa-arvon edistyminen
 • Locken ajatus siitä, että valta kuuluu kansalle, loi pohjaa demokratian kehittymiselle
 • Montesquien ajatus vallan kolmijaosta
 • kansalaisten asenne yhteiskuntaa kohtaan alkoi muuttua; alamaisuuden tilalle osallistuva kansalainen
 • julkisen keskustelun ja yleisen mielipiteen merkitys kasvoi
 • valistuksen vaikutus poliittiseen liberalismiin 1800-luvulla.
Valistuksen vaikutukset tieteeseen ja talouteen
 • Rationaalisen hyödyn korostaminen yhteydessä teollistumiseen 1700- ja 1800-luvuilla
 • Adam Smith ja taloudellinen liberalismi
 • ”valistuksen projektit”: tieteen aseman vahvistuminen ja edistysuskon nousu
 • koulu ja oppivelvollisuus valistuksen projektina: koulussa hankitaan ja jaetaan tietoa.

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti