IV valistus - kohti uutta yhteiskuntaa

Lähteiden tulkintatehtävä valistuksesta

Tekijä: Mikko Palonen

 

 • Tutustu valistuksen aikana syntyneiden dokumenttien avulla valistukseen. Pohdi lähteitä kriittisesti. Kiinnitä erityisesti huomiota tekijään(kuka hän oli) ja siihen, mikä lähde on kyseessä. 
 • Historia on tulkintaa, joka perustuu lähteisiin.Mistä valistuksessa oli kyse? Vastaa kysymykseen perustelemalla näkemyksesi käyttäen hyväksi viittä (5) edellisistä lähteistä ja niistä tekemiä analyyseja. Voit kertoa esim. miksi valitsemasi lähteet sopivat näkemykseesi. Voit ottaa huomioon myös näkemyksiisi kohdistuvat mahdolliset vasta-argumentit. Arvioinnissa painottuu se, että perustelet vastauksesi valitsemiisi dokumentteihin tukeutuen.

Muistiinpanoja aihealueesta, valistus

Tekijä: Mikko Palonen
Valistus
 • 1700-luvun merkittävin aate- ja kulttuurisuuntaus
 • Ihannoi järkeä ja kokemusta
 • Järjen avulla yhteiskunta ja valtio voidaan muuttaa paremmiksi
 • Kritisoi kirkkoa, itsevaltiutta, etuoikeutettua yläluokkaa ja yhteiskunnan epäkohtia
 • Pyrki vapauttamaan ihmisen auktoriteettien vallasta
 • Taisteli taikauskoa vastaan
 • Aatteelle yhteistä muutosvaatimus

 
Valistuksen taustalla 

 • renessanssin yksilöllisyyden korostus
 • luonnontieteiden vallankumous
John Locke  (1632-1704)
 • Valistuken "oppi-isä"
 • Ihmiset syntyvät tasa-arvoisina, luonnolliset oikeudet (hengen, vapauden ja omaisuuden turva)
 • Yhteiskuntasopimus
 • Lainsäädäntövalta kansanedustuslaitokselle ja lakien toimeenpanovalta hallitsijalle
 • Huono hallitsija voidaan vaihtaa

Paroni de Montesquieu (1689-1755)

 • Halusi luoda vastapainon vahvalle kuninkaalle
 • Vallan kolmijako-oppi, valta jaettava toisistaan riippumattomille elimille:
  • Lainsäädäntövalta
  • Toimeenpanovalta
  • Tuomiovalta 

Rousseau (1712-78)


 • Uskoi suoraan kansanvaltaan 
 • Yhteiskuntaa pitää ohjata ”yleistahto”
 • Yksityisomistus tuhoaa yleistahdon 
 • Vapaan kasvatuksen puolestapuhuja

Voltaire (1694-1778)

 • Valistunut itsevaltius on tehokkain tapa järjestää hallinto
 • Jyrkkä kirkon arvostelija
 • puheidensa vuoksi istui Bastiljin vankilassa

Valistuksen suhde vieraisiin kulttuureihin
 • Syntyy käsitys rotujen erilaisista luonteista
 • Muut kulttuurit kuvattiin Eurooppalaisia primitiivisempinä
 • “Jalo villi” käsitteen synty
  • alkuperäiskansat nähtiin villeinä, mutta niiden luonnonläheisyyttä ihailtiin.
  • edustivat menneisyyden aikakautta, jota kehitys ei ollut turmellut.

Valistusajan taide
 • Ranska oli koko 1700-luvun johtava kulttuurimaa
   • Versaillesin hovi
   • Pariisi muodin keskus
   • Ranskan kieli syrjäytti latinan
 • Matkakirjallisuus, (Daniel Defoen: Robinson Crusoe)
 • Rokokoo korvasi barokin

Valistuksen poliittiset ja yhteiskunnalliset vaikutukset:
 • sääty-yhteiskunnan hajoaminen
 • yhteiskunnallisten uudistusten alkaminen sekä vapauksien ja tasa-arvon edistyminen
 • Locken ajatus siitä, että valta kuuluu kansalle, loi pohjaa demokratian kehittymiselle
 • Montesquien ajatus vallan kolmijaosta
 • kansalaisten asenne yhteiskuntaa kohtaan alkoi muuttua; alamaisuuden tilalle osallistuva kansalainen
 • julkisen keskustelun ja yleisen mielipiteen merkitys kasvoi
 • valistuksen vaikutus poliittiseen liberalismiin 1800-luvulla.
Valistuksen vaikutukset tieteeseen ja talouteen
 • Rationaalisen hyödyn korostaminen yhteydessä teollistumiseen 1700- ja 1800-luvuilla
 • Adam Smith ja taloudellinen liberalismi
 • ”valistuksen projektit”: tieteen aseman vahvistuminen ja edistysuskon nousu
 • koulu ja oppivelvollisuus valistuksen projektina: koulussa hankitaan ja jaetaan tietoa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä