Laadunhallinta ja kehittäminen

Laadunhallinta ja kehittäminen

Etelä-Helsingin kansalaisopiston toiminta perustuu kehittämiseen ja jatkuvaan parantamiseen. Laadunhallinnan kivijalka on opiston laatujärjestelmä. Se yhtenäistää toiminnan ja varmistaa vaikuttavuuden, eettisyyden ja kestävän kehityksen periaatteiden toteutumisen.

Laatujärjestelmän muodostavat opiston toimintaa ohjaavat strategiat ja suunnitelmat. Siihen kuuluu myös joukko erilaisia kuvauksia ja ohjeistuksia. Olennainen osa laatujärjestelmää on Common Assessment Framework (CAF) -laadunarviointimallin itsearviointiraportti. Kokonaisuudessaan järjestelmä ohjaa toimimaan strategioiden, tavoitteiden ja annettujen lupausten mukaisesti.

Vuonna 2017 opisto osallistui hankkeeseen, jossa em. CAF-mallin kriteerit otettiin tarkasteluun ja niitä muokattiin yhdistyksen ylläpitämän kansalaisopiston tarpeista käsin. Sen jälkeen hankkeeseen osallistuvat opistot tekivät uusien kriteerien mukaisen itsearvioinnin. Hankkeen tuloksia esiteltiin Suomen Setlementtiliiton liittopäivillä marraskuussa 2017. Yhdistyksen ylläpitämän kansalaisopiston itsearviointityökirjaan voi tutustua tästä: CAF2017_valmis.pdf​. Seuraavia tunnuslukuja vertaillaan vuosittain: Tunnusluvut_opistojen_vertailupohja.pdf

Hanketoiminnasta
Peda.netin käyttöönottohanke alkoi elokuussa 2017. Siinä on tavoitteena ottaa opistossa käyttöön sähköinen oppimisympäristö mahdollisimman laajasti ja monipuolisesti: opettajat toteuttavat kurssien omia sivuja, ympäristöön on luotu opiston sisäisen viestinnän sivut eli intra jne. Vuodesta 2018 hanke on ollut osa AVOVE-hanketta, jossa ovat mukana Kalliolan kansalaisopisto, Rovaniemen kansalaisopisto, Vuolle opisto. Hanke jatkuu vuonna 2019. Avainsana: pedagoginen kehittäminen, digioppiminen.

Eurooppalainen liikkuvuushanke starttasi syksyllä 2018. Hankeessa tarjotaan opettajille mahdollisuuksia päästä kursseille tai job shadowing -jaksolle muihin Euroopan maihin. Avainsana: kansainvälistyminen, pedagoginen kehittäminen, digioppiminen.

Menneitä hankkeita
OSAAVA-hanke, jossa tavoitteena oli kehittää opetushenkilöstön, erityisesti tuntiopettajien osaamista. Hankkeen puitteissa järjestettiin erityyppisiä täydennyskoulutustilaisuuksia ja virkistyspäiviä. Hanke toteutettiin yhteistyössä Helsingin aikuisopiston ja Kalliolan kansalaisopiston kanssa. Hanke päättyi kesäkuussa 2017. Rahoitus: AVI. Avainsana: osaamisen kehittäminen.

Kansalaisraatihanke, jossa sovellettiin kansalaisraatimenetelmää Facebook-ryhmässä. Käydyn keskustelun perusteella laadittiin kaksi julkilausumaa, joista toinen liittyi ennakkoilmoittautumiseen ja toinen opiston näkyvyyteen. Rahoitus: Setlementtiliitto (STEA-rahoitus. Avainsana: yhdessä laaditut julkilausumat.

Yhteisötaideteos Tyynen peitto -hankkeen tavoitteena oli tutustuttaa opiston opettajat ja opiskelijat taidelähtöisiin menetelmiin ja yhteisötaiteen tekemiseen. Tuotoksena oli peittomainen teos, joka ripustettiin Isolle Roballe. Rahoitus: Kordelinin säätiö. Avainsana: yhteisötaide kansalaisopistoympäristössä.
Tyyne_pyöreä.jpg