DIGIGUIDE-hanke

DIGIGUIDE Iso Roba 20-22 – Nuoret aikuiset maahanmuuttajat digiopastajina varttuneille maahanmuuttajille ja kantasuomalaisille senioreille

Hankkeen tavoitteena on luoda kansalaisopistoille matalan kynnyksen digiopetuksen malli ja tarjota mahdollisuus oppia kansalaisen digitaitoja matalan kynnyksen toimintaympäristössä. Keskeisenä tavoitteena on arkielämän digitaitojen lisääminen sekä koulutettavien digiguidejen opiskelu- ja työllisyysmahdollisuuksien edistäminen. Digiguide-toiminta tarjoaa maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille mahdollisuuden kouluttautua opastajiksi, saada työkokemusta ja ideoita työurasuunnitteluun. Hankkeessa yhdistetään opiston omien ryhmien toimintaa ja luodaan uudenlainen pysyvä toimintamalli.

Hankkeen tavoitteet kiteytettynä

- Saada aikaan kansalaisopistojen eri toimijoiden ja ryhmien toimintaa yhdistävä koulutusmalli.
- Kouluttaa nuorista aikuisista digiopastajia.
- Opettaa opiston toiminnassa mukana oleville sekä opastajien lähipiirien ihmisille arjen ja työelämän digitaitoja heidän omilla kielillään.
- Tarjota pienryhmissä koulutusta ja opastusta heikot digitaidot omaaville oman alueen senioreille. 

Mallin erityisenä vahvuutena on se, että se tarjoaa

  • digiopastusta omalla kielellä: maahanmuuttajataustaiset nuoret ja maahanmuuttajataustaiset eri-ikäiset opiston opiskelijat kohtaavat
  • opastajille eli digiguideille tilaisuus vahvistaa suomen kielen taitoa, oppia monipuolisia taitoja liittyen laitteisiin ja ohjelmiin sekä saada uusia valmiuksia ihmisten kohtaamiseen

Hankkeen rahoitus

Hanke on osa opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen yhteisesti käynnistämää ohjelmaa, jonka tarkoituksena on vahvistaa aikuisten perustaitoja ja digitaitoja. Matalan kynnyksen koulutuksilla ehkäistään eriarvoisuutta, annetaan myönteisiä oppimiskokemuksia ja vahvistetaan nykypäivän kansalaistaitoja. Hallitus varasi tarkoitukseen määrärahan vuoden 2018 I lisätalousarviossa. Opetushallitus on nyt myöntänyt 7 miljoonan euron avustukset kansalaisopistoille, kansanopistoille, kesäyliopistoille ja opintokeskuksille.

Suunnitelma ja yhteistyötahot

Etelä-Helsingin kansalaisopisto on kaikille avoin yli 80-vuotias opisto, joka tarjoaa opiskelu- ja harrastuskursseja Etelä-Helsingin sydämessä. Opisto järjestää vuosittain noin 250 kurssia, joihin osallistuu pyöreät 2000 opiskelijaa (yksittäin laskettuna) vuosittain osallistujamäärän (brutto) ollessa noin kaksinkertainen. Etelä Helsingin kansalaisopisto järjestää myös aikuisille maahanmuuttajille suunnattua koulutusta, johon sisältyy luku- ja kirjoitustaidon ja suomen kielen opintojen lisäksi toiminnallisia osuuksia.

Eiran aikuislukio on Touko Voutilaisen koulusäätiö sr:n ylläpitämä yksityinen, noin 2 500 aikuisopiskelijan oppilaitos, joka toimii kahdessa toimipisteessä Etelä-Helsingissä. Eiran aikuislukio on ollut yli 50 vuoden ajan merkittävä toimija Suomen koulujärjestelmässä. Oppilaitos oli myös ensimmäisten joukossa aikuisten maahanmuuttajien peruskouluopetuksen, englanninkielisen lukiokoulutuksen ja etäopetuksen järjestäjänä. Eiran aikuislukiossa Ison Roobertin kadulla 20-22 tarjotaan tällä hetkellä mm. aikuisten perusopetusta 500 maahanmuuttajataustaiselle oppilaalle, joka ovat nuoria aikuisia.

Kansanvalistusseura sr. on Suomen vanhin sivistysjärjestö, joka toimii hankkeen ohjausryhmässä ja tuottaa koulutusmateriaaleja sekä levittää hanketta ja sen tuloksia. Kansanvalistusseura on kouluttanut mediasivistystaitoja kehitysyhteistyörahoituksella Palestiinassa, maahanmuuttajia ja senioreita Suomessa niin opistoissa kuin yhteistyössä kansalaisjärjestöjen kanssa. 

Hanke toteutetaan osoitteessa Iso Roba 20-22. Iso_Roba_Digiguide.jpg 

Osoitetta tehdään tunnetuksi kansalaisten perustaitoihin kuuluvien digitaitojen matalan kynnyksen oppimispaikkana.

Koulutustoiminnan organisoiminen (aikuislukio):

  • toteutetaan aikuislukion kurssina vuoden 2019 lopussa
  • sisältöjen määrittäminen syksyllä 2019
  • koulutettavien rekrytoiminen syksyllä 2019 (tiedotus, kick off -tilaisuus)

Opastusten organisoiminen (kansalaisopisto):

  • tarpeiden määrittely
  • opastettavien rekrytoiminen
  • käytännön toteutus keväällä 2020: tilat, laitteet, oheistoiminnot

Tiedotus ja markkinointi

  • hankkeen julkisuus: kotisivut, juttu paikallislehdessä
  • tiedotteet/-julisteet/-ilmoitukset opastuksista


Haluatko lisätietoa hankeesta?

Hankkeen yhteyshenkilöna toimii Etelä-Helsingin kansalaisopiston rehtori Minna Prunnila.
Yhteystiedot:
Minna Prunnila
050 344 7830
minna.prunnila(at)etko.fi