Telakkakadun toimipisteen koulun järjestys- ja pelisäännöt

Mihin järjestyssääntöjä tarvitaan?

Opetuksen tarkoituksena on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä. Tavoitteena on, että oppilas hyvän itsetunnon avulla kykenisi opiskelemaan tavoitteellisesti, osaisi ilmaista itseään ja toimia vastuuntuntoisesti muut huomioon ottaen.

Koulun arkipäivän toimintaa ohjaavat Suomen laki, koulun järjestyssäännöt ja pyrkimys toimia yhteisöllistä vastuuta kantaen. Järjestyssäännöt ovat voimassa kouluaikana, koulun järjestämissä tilaisuuksissa, koulualueella ja koulunkäyntiin välittömästi liittyvissä olosuhteissa.

Järjestyssäännöt


Koulussa noudatetaan hyviä tapoja. Toiseen ihmiseen suhtaudutaan huomaavaisesti ja kunnioittavasti.


Koulualueeksi katsotaan koulurakennus, välituntialue ja väliaikainen oppituntien pitopaikka. Kouluaika on työjärjestykseen merkitty aika, tai erikseen ilmoitettu aika. Koulualueelta ei saa poistua koulupäivän aikana ilman lupaa.


Koulurakennuksessa ei liikuta ulkokengillä. Oppilas huolehtii yhteisistä tiloista ja välineistä siivoamalla jälkensä ja ilmoittamalla niin aiheuttamistaan kuin havaitsemistaankin vahingoista viipymättä opettajalle.


Oppitunneilla kaikilla on oikeus häiriöttömään työskentelyyn. Oppilaalla on pyydettäessä velvollisuus luovuttaa työrauhaa häiritsevät laitteet ja esineet opettajalle.


Päivänavaus on hiljentymisen hetki.


Yhteisiin tilaisuuksiin siirrytään ryhmittäin luokkien kautta opettajan johdolla.


Ruokalassa ei pidetä päähineitä eikä ulkovaatteita.


Polkupyörät ja mopot on säilytettävä niille osoitetussa paikassa.