Erityisopetus

Tuen kolmiportaisuus

Vuoden 2011 alusta on tullut voimaan uusi lainsäädäntö, jossa erityisopetusta ja oppilaalle annettavaa muuta tukea koskevia säännöksiä on muutettu. Painopiste on siirretty varhaiseen tukeen ja yhteistyö huoltajan kanssa koko seuraavaksi kuvatun prosessin aikana on merkityksellinen ja koko ajan läsnä. Tuen määrän on tarkoitus vahvistua asteittain:

yleinen tuki -> tehostettu tuki -> erityinen tuki

I YLEINEN TUKI
Yleisellä tuella tarkoitetaan koulumme kaikille oppilaille suunnattua tukea ja se on ensisijainen tuen järjestämisen muoto. Näitä keinoja ovat mm. eriyttäminen, tukiopetus, kodin ja koulun välinen yhteistyö, joustavat opetusjärjestelyt, samanaikaisopetus ja luokka-avustajan tuki.

II TEHOSTETTU TUKI
Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, tulee antaa tehostettua tukea hänelle laaditun oppimissuunnitelman mukaisesti. Tämä oppimissuunnitelma laaditaan yhteistyössä huoltajan kanssa. Tehostetun tuen aloittaminen ja järjestäminen käsitellään pedagogiseen arvioon perustuen moniammatillisesti oppilashuoltotyössä. Tehostettua tukea ovat mm. pidempikestoinen tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus tai koulunkäyntiavustajan tuki.

III ERITYINEN TUKI
Kun oppilaalle annettu tehostettu tuki ei riitä, tehdään moniammatillisesti pedagoginen selvitys ja sen perusteella siirrytään tarvittaessa erityiseen tukeen. Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja muusta tuesta ja se järjestetään oppilaan edun mukaisesti ensisijaisesti muun opetuksen yhteydessä. Erityinen tuki on suunnitelmallista ja yksilöllistä oppilaan tukemista sekä tavoitteellista yhteistyötä oppilaan tarvitsemien muiden tukipalveluiden kanssa.