Varhennettu kielten opetus

A1-Englannin tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokilla 1–2

A1-Englannin tavoitteet vuosiluokilla 1–2

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1 tutustutaan, mitä kieliä ja kulttuureita koulussa, lähiympäristössä ja Suomessa on. Ohjata oppilasta tunnistamaan englannin kieli muista kielistä.

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1), kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2), tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5), osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

T2 ohjata oppilasta arvostamaan omaa kielitaustaansa sekä kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1), kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

Kielenopiskelutaidot

T3
tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä muiden kanssa ja toimia ryhmässä

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1), kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2), työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)

T4
ohjata oppilasta tekemään havaintoja englannin kielestä ja kielenkäytöstä sekä kehittämään kielellistä päättelykykyä

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1), monilukutaito (L4), tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)

T5 tutustutaan yhdessä erilaisiin tapoihin oppia kieliä ja kokeillaan, millaiset tavat oppia kieliä sopivat oppilaalle parhaiten. Harjoitellaan yhdessä asettamaan tavoitteita kielten opiskelulle.

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1), osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T6 rohkaista oppilasta käyttämään englannin kieltä monipuolisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1), kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2), monilukutaito (L4), työelämätaidot ja yrittäjyys (L6), vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

T7 ohjata oppilasta hyödyntämään nonverbaalisia keinoja ja käyttämään erilaisia keinoja päätellä sanojen merkityksiä. Rohkaista oppilasta ilmaisemaan omia oivalluksiaan sekä viestin ymmärtämiseen liittyviä vaikeuksia.

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1), kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2), itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3), monilukutaito (L4), tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5), osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

T8 rohkaista oppilasta käyttämään englannin kieltä viestintätilanteeseen ja kulttuuriin sopivalla tavalla

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2), monilukutaito (L4), työelämätaidot ja yrittäjyys (L6), vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T9 ohjata oppilasta ymmärtämään englannin kielen tavallisimpia sanoja ja ilmauksia oppilaille tutuissa tilanteissa

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1), kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2), itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3), monilukutaito (L4), tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5), vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T10 ohjata oppilasta käyttämään englannin kielen tavallisimpia sanoja ja ilmauksia oppilaille tutuissa tilanteissa erityisesti puheessa ja harjoittelemaan ääntämistä

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1), kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2), itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3), monilukutaito (L4), tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5), osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

Liitteet:

Varhennettu englanti: tavoitteet, sisällöt ja arviointi luokat 1–2

A1-Englannin tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokilla 1–2

A1-Englannin sisällöt vuosiluokilla 1 – 2

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

 • Herätellään kieli- ja kulttuuritietoisuutta. Ohjataan oppilasta tutustumaan englanninkielisten maiden kulttuureihin ja pohtimaan niiden merkitystä ja arvoa.

 • Mietitään, missä oppilas kuulee tai on kuullut puhuttavan englantia.

 • Havainnoidaan suomen ja englannin kielten eroja.

S2 Kielenopiskelutaidot

 • Pääpaino on puhutun kielen opiskelussa: sitä kuunnellaan, pyritään ymmärtämään ja tuottamaan toiminnallisia työtapoja käyttäen.

 • Harjoitellaan pari- ja ryhmätyötaitoja viestintätilanteissa.

 • Totutaan kuulemaan kielen oppimistilanteissa englanninkielisiä ohjaussanoja (esim. sit down, listen) ja saamaan kannustusta englanniksi (esim. very good, well done).

 • Harjoitellaan suomen kielestä poikkeavia äänteitä.

 • Harjoitellaan erilaisia tapoja opiskella kieltä ja opetellaan asettamaan tavoitteita kielen opiskelulle.

 • Harjoitellaan arvioimaan omaa kielitaitoa itse- ja vertaisarvioinnin keinoin.

S3 Kehittyvä kielitaito: taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita ja taito tuottaa tekstejä

 • Opetellaan kuuntelemaan ja puhumaan englantia arkisissa kielenkäyttötilanteissa.

 • Kannustetaan oppilasta käyttämään kielellistä päättelykykyään ja rohkeasti vähäistäkin kielitaitoaan vuorovaikutustilanteissa.

 • Kuunnellaan ja harjoitellaan runsaasti englannin kielen ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota laulujen, leikkien, lorujen, kuvien ja tarinoiden avulla TVT-laitteita hyödyntäen.

 • Opetellaan myös ilmaisemaan kielellisiä vaikeuksia (esim. help me, please; say again, please).

 • Totutellaan luokassa näkyvissä oleviin englanninkielisiin sanoihin ja lauseisiin.

 • Päivittäin harjoiteltavia sisältöjä ovat tervehtiminen, kalenteri (aluksi esim. vuodenaika, viikonpäivä ja sää, myöhemmin myös kuukausi ja päivän numero), toivotukset, hyvästelyt, kohteliaisuussanat ja -lauseet sekä itsestä kertominen (nimi, ikä). Numeroiden ja värien osaaminen mahdollistaa toiminnallisten työtapojen käytön.

 • Muiden sisältöjen lähtökohta on oppilaiden arki ja kiinnostuksen kohteet. Käsiteltävät teemat valitaan yhdessä oppilaiden kanssa. Voidaan opetella eläimiä ja leluja; perheeseen ja kotiin liittyvää sanastoa; ruokia ja juomia; vaatteita ja kehonosia; koulutarvikkeita ja luokkasanastoa; harrastuksia ja kulkuneuvoja sekä vuosikierron juhlia (esim. syntymäpäivät, pääsiäinen).

 • Toisella luokalla rakenteita harjoitellaan tutuissa vuorovaikutustilanteissa ja sanastoa laajennetaan kerrattaessa ensimmäisen luokan oppisisältöjä. Aloitetaan sanojen ja lyhyiden lauseiden kirjoittaminen (mallin mukaan) toisen luokan keväällä.

A1-Englannin tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokilla 1–2

A1-Englannin arviointi vuosiluokilla 1–2

Arviointi on jatkuvaa ja kannustavaa. Myönteisen palautteen voi oppilaalle antaa opettaja tai viestintäkumppani vuorovaikutustilanteessa. Positiivinen vertaisarviointi on tärkeää.

Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä, että arviointi kohdistuu kaikkiin arvioitaviin tavoitteisiin (yhteistyö- ja ryhmätyötaidot, kielenopiskelutaidot, TVT-taidot, tuetut, non-verbaaliset viestintätaidot, kielellinen oivalluskyky ja taito viestiä englannin kielellä kulttuurin mukaisesti ja kohteliaasti sekä ääntää ymmärrettävästi). Arvioinnissa korostuu suullisen viestinnän merkitys.

Oppilaan itsearvioita tai vertaisarvioita (esim. hymynaama tai Well done) voidaan tallentaa esim. peda.netin kasvunkansioon. Onnistumisten arviointi voi olla monialainen (esim. kuvaamataito ja englanti).

Arviointi todistukseen: Olet saavuttanut tavoitteet hyväksyttävästi.

Sisällöt ja sanasto 1. luokka


S
anastoa sisältöihin 1. luokka

 

Pidä monta opetustuokiota viikossa (aikaa n. 60 min/viikko). Aamun tervehdystä ja kalenteria sanoessa englanti toiseksi kieleksi: sanotaan esim. vuodenaika, viikonpäivä ja (numero) sekä suomeksi että englanniksi. Aluksi oppilaat toistavat, mutta varsin pian osaavat sanoa itse näkyvissä olevat sanat (ja numeron). Myöhemmin voidaan ottaa mukaan sään havainnointi.

Kuukaudessa on 2–3 teemaa lasten arkielämään liittyvistä asioista. Teemojen järjestyksen ja käsiteltävää sanastoa voi valita oppilaiden kiinnostuksen mukaan. Joissakin teemoissa voi olla sanaston opettelua, joissakin voi vierähtää pidempään ja sanamäärä voi kasvaa lasten mielenkiinnon mukaan. Esimerkkejä perussanoista on luettelon muodossa.

Sanastoa opettaessa harjoitellaan yhdessä tuokiossa 4–5 sanaa. Opetuskuvia sanoihin kannattaa tehdä 2 sarjaa (koko A5 on hyvä): toiset ilman tekstiä (sopivat käytettäviksi, kun arvioidaan harjoituksen riittävyyttä ja 2. luokalla) ja toiset sanan kanssa (Laita opetettavan aihepiirin kuvat näkyviin opetusjakson ajaksi). Jos kuvia piirtää itse, kannattaa tehdä värityskuviksi sopivia (löytyy myös valmiina). Varhennettuun englannin opetukseen sopivaa kuvamateriaalia tarjoaa mm. British Council, Sparkle Box ja Pinterest. Kuvista kannattaa tulostaa oppilaille korttikokoa. Kuvaan liimataan opeteltava sana. Opetuskortti sopii monenlaisiin harjoitteisiin, leikkeihin ja kertaukseen

Syyskuu

Jutellaan kielistä yleensä. Vertaillaan. Herätetään kiinnostus englannin kieleen.

Lokakuu

Tervehdykset ja hyvästelyt: Good morning everyone. Jos tavataan vasta päivemmällä voi sanoa Hi!/Hello! Tunnilta/koulusta lähtiessä: See you, Bye bye.

Numerot: 1–10 (liitteenä)

Värejä: (tee värilaput): red, blue, yellow, green, pink; black, white, grey, orange, brown (sinivioletti = violet, punavioletti = purple ja lila = lilac)

Itsensä esittely: What’s your name? My name is ...


Marraskuu

Syksyn sääsanoja: cloudy, rainy, cool, cold, clear (katsotaan päivän sää)

Viikonpäivät: (toistuvat kalenteria sanottaessa, on liitteenä)

Aamiaissanastoa: tea, eggs, milk, cereal, toast; bacon, cheese, water, juice, sausages (kerro yksiköstä a/an ja monikosta: eggs)

Perheenjäseniä: mum/mommy, dad/daddy, sister, brother

Adjektiiveja: old, young, big, small

Opetetaan myös sanat a boy, a girl (Good morning boys and girls.)


Joulukuu

leluja: a toy, a doll, a teddy bear, a game, a train set; a soft toy, a car, a ball, a puzzle, a book

Christmas: Father Christmas (Br.E.), Santa (yleisilmaus), Santa Claus (Am.E.), a present, a Christmas tree, a reindeer, an elf – elves, a candle, a bell, a star, a turkey

Toivotuksia: Merry Christmas. Happy New Year. Have a nice holiday!

 

Tammikuu

Kohteliaisuuslauseita: Nice to see you. esim. maanantaina tai loman jälkeen: How are you? Opetellaan yksi vastaus, esim. I’m okay. Myöhemmin muita, esim. I’m good thanks. I’m fine, thank you.

Talven sääsanoja: cold, snowy, windy, icy, frosty, a snowstorm

Kuukaudet voi ottaa kalenteriin (liitteenä)

Lemmikkejä: a dog, a puppy, a cat, a kitten, a rabbit; a pony, a parrot, a rat, a goldfish, a spider

Liikkumissanoja: sit, stand, walk, run, jump; go, listen to, play, drink, eat

 

Helmikuu

Vaatteita: a shirt, trousers, a jacket, a cap, shoes; a skirt, a tie, socks, a t-shirt, a jumper (What colour?)

Kehonosia: a head, a nose, a mouth, an eye, an ear; a hand, a thumb, a leg, a toe, a knee

Tunne- ja vointisanoja: How are you? ok, happy, sad, hungry, thirsty, tired

 

Maaliskuu

Koulutarvikkeita: (a school), a book, a pencil, an eraser, a bag; a notebook, a pencil case, a sharpener, a crayon, a pen

Luokkahuonesanastoa: (a teacher), a board, a desk, a window, a door, a chair; a computer, a laptop, an iPad, a screen

Kohteliaisuuslauseita: Have a nice weekend. See you tomorrow/on Monday.

 

Huhtikuu

Kevään ja kesän sääsanoja: warm, hot, breezy, sunny, rainy, foggy, a thunder, a lightning, a storm

Eväitä ja herkkuja: a carrot, a banana, an apple, a sandwich, lemonade; crisps, chocolate, a biscuit, ice cream, a cake

Vastakohtia: old–new, fastslow; kerrataan happysad, bigsmall, old–young

 

Toukokuu

Syntymäpäivä: Ikä: esim. I’m 8. Opetellaan kertomaan ikä (How old are you kysymys voi olla vielä vaikea). Happy birthday -laulu aina syntymäpäivänä.

Loma-aktiviteettejä: swim, climb, ride, dance, play football; sleep, read, write, draw, sing

 

Liitteet:

Sisällöt ja sanasto 1. luokka
Vuosikello 1
Jokapäiväisiä sanontoja suurennettuna
Sanastoa opetuksen ohjaukseen
Luokkahuoneen sanastoa suurennettuna
Vuodenajat 1. lk EN ja SU
Kuukaudet 1. lk EN ja SU
Viikonpäivät 1. lk EN ja SU
Perusluvut ja sanat 1 - 12
Perusluvut 1 - 31
Laulu- ja lorulinkkejä 1. luokka
Leikkejä 1. luokka
Kuvalinkkejä 1. luokka
Pelilinkkejä 1. luokka
Linkkejä satuihin 1 - 2. luokka

Esimerkki opetustuokion rakenteesta 1. luokka

Opetustuokion rakenne

Aloitetaan tuokio/tunti tervehdyksellä. Tervehdys voi olla myös laulu.

Jos on päivän ensimmäinen tunti, katsotaan vuodenaika ja viikonpäivä ja sää (keväämmällä voidaan sanoa vuodenaika, kuukausi, viikonpäivä päivän numero ja/tai sääsana tai tutkia tunnetta: How are you?)

 

Kerrataan aiemmin opittua.

Opetellaan uusia sanoja (4–5 kpl): Kuunnellaan, toistetaan, loruillaan tai lauletaan teemaan sopiva laulu.

Palataan aiemmin opittuun (laulun, opetuskorttien tai lorun avulla). Kerrataan uusi asia ja laitetaan opetuskuvat (= opettettavan aiheen kuvat + sanat) näkyville.

Jos aikaa jää, liimataan vihkoon korttikokoinen opetuskuva (jossa valmiina sana).

Nopea oppilas voi piirtää haluamansa teemaan sopivan kuvan ja etsiä sen esim. sähköisestä sanakirjasta.


Aloitetaan tunti/tuokio tervehdyksellä. Tervehdys voi olla myös loru tai leikki. Kerrataan jokin opittu kohteliaisuuslause esim. Nice to see you.

Kerrataan edellisessä tuokiossa opitut sanat/lauseet.

Opetellaan uusia sanoja samaan teemaan (4–5 kpl): kuunnellaan ja toistetaan.

Voidaan laulaa jo harjoiteltu laulu uudelleen tai ottaa toinen laulu/loru/leikki.

Leikitään tai pelataan uuteen asiaan sopiva leikki/peli.

Joskus teemaan voi löytyä satu kuunneltavaksi.

 

Aina sopivassa kohdin voidaan puhua englannin kulttuurista, esim. juhlapäivien osalta. Voidaan tutkia suomen ja englannin kielen eroja tai tutkia sanastoa.

Ensimmäisellä luokalla pääpaino on sanojen oppimisella ja fraasien toistolla (kohteliaisuussanat/lauseet, kalenteri).

Liitteet:

Esimerkki opetustuokion rakenteesta 1. luokka.pdf

Sisällöt ja sanasto 2. luokka

Sanastoa sisältöihin 2. luokka

Pidä monta opetustuokiota viikossa (aikaa 45 min/viikko). Aamun tervehdystä ja kalenteria sanoessa englanti toiseksi kieleksi: sanotaan esim. vuodenaika, kuukausi, viikonpäivä, (järjestys)numero ja päivän säätila sekä suomeksi että englanniksi. Aluksi oppilaat toistavat uudet ilmaisut opettajan mallin mukaan, mutta varsin pian osaavat sanoa itse näkyvissä olevat sanat. Välillä voi kysyä myös vointia (How are you?).

Kuukaudessa on 2–3 teemaa lasten arkielämään liittyvistä asioista. Teemojen järjestyksen ja käsiteltävää sanastoa voi valita oppilaiden kiinnostuksen mukaan. Joissakin teemoissa voi olla sanaston opettelua, joissakin voi vierähtää pidempään ja sanamäärä voi kasvaa lasten mielenkiinnon mukaan. Esimerkkejä perussanoista on luettelon muodossa.

Sanastoa opettaessa harjoitellaan yhdessä tuokiossa 4–5 sanaa. Opetuskuvia sanoihin kannattaa tehdä 2 sarjaa (koko A5 on hyvä): toiset ilman tekstiä (sopivat käytettäviksi, kun arvioidaan harjoituksen riittävyyttä) ja toiset sanan kanssa (Laita opetettavan aihepiirin kuvat näkyviin opetusjakson ajaksi). Jos kuvia piirtää itse, kannattaa tehdä värityskuviksi sopivia. Varhennettuun englannin opetukseen sopivaa kuvamateriaalia tarjoaa mm. Sparkle Box, Pinterest ja British Council. Kuvista voi tulostaa oppilaille myös korttikokoa. Kuvaan liimataan opeteltava sana. Opetuskortti sopii monenlaisiin harjoitteisiin, leikkeihin ja kertaukseen.

Elokuu

Kieli- kulttuuritietoisuutta

Tervehdykset ja hyvästelyt: Good morning. Hello! Hi! Good afternoon, good evening, good night; See you soon. See you tomorrow. Have a nice day. Goodbye. Bye bye.

Kohteliaisuuslauseita: Nice to meet/see you. See you on Monday (perjantaisin). Here you are. Thank you. Please.

Kalenterisanasto: Vuodenaika, kuukausi, viikonpäivä, päivän numero (järjestys)lukuna (liitteet)

Kesäsääsanoja: warm, hot, breezy, sunny, foggy, a thunder, a lightning, a storm, dry, clear (katsotaan päivän sää); What’s the weather like? It’s warm.

 

Syyskuu

Numeroita: 020 (liitteenä): kerrataan 1–10. Opetellaan 11–15; 16–20

What number?

Värejä: What colour? red, blue, yellow, green, pink; black, white, grey, orange, brown (sinivioletti = violet, punavioletti = purple ja lila = lilac); It’s red. I like blue. I don’t like grey. Do you like … ? Yes, I do / No, I don’t.

Tunnesanoja: How are you? I’m fine, ok, happy, sad, hungry, thirsty, tired, sleepy; I’m happy. Are you sad? Yes, I am. No, I am not.

Vastakohtia: fine, nice, good; short, tall, long; lauletaan vastakohtalaulu

Syntymäpäivä: iän kertominen, How old are you? Im … And you?

Itsensä esittely: esim. I’m Lisa. I’m a girl. I’m eight. I’m happy. Kerrataan What’s your name? I’m/My name is ...

 

Lokakuu

Syksyn sääsanoja: cloudy, windy, rainy, cool, cold, wet, foggy

Ruokia ja juomia: Do you like …? Yes, I do. No I don’t. Can I have …? tea, eggs, milk, cereal, toast; bacon, cheese, water, juice, sausages; a carrot, a banana, an apple, a sandwich; an orange, a tomato, bread, cornflakes, coffee; Yes, please. No, thank you.

Kulkuneuvoja: a bike / a bicycle, a scooter / a kick scooter, a skateboard, a car, a taxi; a motorbike, a bus, a train, a plane, a boat; a ship; a lorry, a helicopter, a van, a tractor; What colour?

Halloween (voi olla monialainen kokonaisuus) trick-or-treat, an owl, a monster, a skeleton, a ghost; a bat, a black cat, a mummy, a haunted house, jack-o-lantern

 

Marraskuu

Eläimiä: (lemmikkejä) a dog, a puppy, a cat, a kitten, a rabbit; a pony, a parrot, goldfish, a spider, a rat; (metsäneläimiä) a hare, an owl, a reindeer, a fox, a bear, a wolf; (kotieläimiä) a cow, a horse, a hen, a rooster, a chick(en); a duck, a pig, a lamb, a bird, a donkey; I can see five cows. How many cats?

Perhe: mum/mom, mommy, mother, father, dad/daddy, sister, brother, a baby, grandma, grandpa

Koti (huonekaluja): a sofa, an armchair, a table, a bookcase, a TV; a mirror, a lamp, a bed, a computer, a cupboard; a poster, a CD player, a mobile phone, a chair, a tablet / an iPad; What’s this? It is ...

Father’s Day (voi olla monialainen kokonaisuus tai vain lyhyt esittely)

 

Joulukuu

Leluja: a toy, a doll, a teddy bear, a game, a train set; a soft toy, a car, a ball, a puzzle, a book; cards, a robot, a video game, a jump rope, a hula hoop, a bike

Christmas (voi olla monialainen kokonaisuus); Father Christmas (Br.E.), Santa (yleisilmaus), Santa Claus (Am.E.), a present, a Christmas tree, a reindeer, an elf – elves, a candle, a bell, a star, a turkey

Toivotukset: Merry Christmas! Happy New Year! Have a nice holiday!

 

Tammikuu

Talven sääsanoja: cold, snowy, windy, icy, frosty, a snowstorm

Liikkumissanoja: sit, stand, walk, run, jump; go, listen, play, drink, eat; Can you ski? Yes I can / No, I can’t. Run? Yes. Let’s run!

Herkkuja: I like … I don’t like; lemonade; crisps, chocolate, a biscuit, ice cream; cake, pizza, hamburgers, hot dogs, popcorn

 

Helmikuu

Vaatteita: Do you like? a shirt, trousers, a jacket, a cap, shoes; a skirt, a tie, socks, a t-shirt, a jumper; jeans, a dress, a top, shorts, a hat; What colour is your T- shirt? Yellow and red.

Kehonosia: a head, a nose, a mouth, an eye, an ear, a hand, a thumb, a leg, a finger, a toe; a knee, a tummy, a foot–feet; shoulders, hair

Valentine’s Day (voi olla monialainen kokonaisuus)

a card, chocolate, a couple, a cupid, flowers, a heart, kiss and hug, a rose

 

Maaliskuu

Koulutarvikkeita: (a school), a book, a pencil, an eraser, a bag, a notebook, a pencil case, a pencil sharpener, a colour pencil, a crayon, a pen, scissors, a ruler, glue, stickers, a folder; How many? I have … What do you have? Can I have a pencil, please? Yes. Here you are.

Luokkahuonesanastoa: (a teacher), a board, a desk (sekä työpöytä että pulpetti), a window, a door, a chair; a computer, a laptop, an iPad, a screen, a classroom

 

Huhtikuu

Easter  (voi olla monialainen kokonaisuus) a bunny, a chick, Easter eggs, chocolate, a basket; to hop, hide eggs, seek, on Easter Day, hot cross buns

Harrastuksia: football, music, games, swimming, dancing; skating, ice hockey, skiing, reading, drawing; basketball, voleyball, tennis, gymnastics, riding; running, playing the piano, playing the violin; Do you play tennis? I like swimming. Do you like? Yes, I do. / No, I don’t.

Vastakohtia: (opetuslauluna) fast slow, short – long, happy – sad, big – small, old – young, short – tall, hard – soft, good – bad, warm – cool, open – closed, day – night, left – right, push – pull, under – over, right – wrong, up – down, wet – dry, hot – cold, old – new, stop – go, on – off, yes – no

 

Toukokuu

Kevään ja kesän sääsanastoa: warm, hot, sunny, rainy, a thunder, a lightning, breezy, a storm, foggy; What’s the weather like? It’s raining. It’s thundering.

Loma-aktiviteettejä: swim, ride, dance, play football, sleep; read, write, draw, sing, climb; slide, swing, skip rope, play hide and seek, play baseball, play badminton; I can ... I can’t ...

Mother’s Day (voi olla monialainen kokonaisuus tai vain lyhyt esittely)

 

Liitteet:

Sisällöt ja sanasto 2. luokka
Vuosikello 2
Jokapäiväisiä sanontoja suurennettuna
Sanastoa opetuksen ohjaukseen
Luokkahuoneen sanastoa suurennettuna
Vuodenajat 2. lk EN ja SU
Kuukaudet 2. lk EN ja SU
Viikonpäivät 2. lk EN ja SU
Järjestysluvut ja sanat 1. - 12.
Järjestysluvut 1. - 31.
Laulu- ja lorulinkkejä 2. luokka
Leikkejä 2. luokka
Kuvalinkkejä 2. luokka
Pelilinkkejä 2. luokka
Linkkejä satuihin 1 - 2. luokka

Linkkejä varhennetun englannin opetuksen järjestämiseen

Linkkejä varhennetun englannin opetukseen

Linkkejä varhennetun englannin opetukseen

Kieliverkosto lehti: Opettajien kokemuksia varhennetusta englannin opetuksesta https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-joulukuu-2018/varhemmin-helposti-luokanopettajien-kaytannon-ideoita-kieltenopetuksen-varhentamiseen

Koulutuksesta pedagogisia malleja kielenopetukseen (Orivesi) Storyline-oppimiskokonaisuuden tavoitteet:

Lopputyö, jossa kuvaus Storyline-menetelmästä sekä kuusi eri esimerkkiä sen soveltamisesta varhennettuun kielenopetukseen

http://www.orivedenkoulut.net/tiedostot/2018/Storyline-menetelma-ja-esimerkkeja.pdf

Tarinat varhennetussa kielenopetuksessa, Kemi https://peda.net/kemi/perusopetus/kvkokh/k1m/86549:file/download/41d6d0ff1aab340648beb8d6487fad6ee8c84ffe/Kuvakirjat%20ja%20tarinat%20varhennetussa%20kielenopetuksessa

British Council -materiaalia : https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ http://www.teachingenglish.org.uk/resources/primary https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-vocabulary https://learnenglishkids.britishcouncil.org/games

Tulostettavaa opetuskuvamateriaalia: https://supersimple.com/content-type/flashcards/

Maple Leaf LearningNäistä videoista saattaa löytyä apua: https://www.youtube.com/user/DreamEnglishKids/videos?fref=gc&dti=1545336295759258

Leikkejä: https://peda.net/jyvaskyla/kielisuihkutus/kjm/englanti-luonnos/leikkej%C3%A4

Pelejä: https://www.eslgamesplus.com/ https://fi.pinterest.com/pin/418271884120015229 https://www.eslgamesplus.com/ https://www.fredisalearns.com/english-courses/

Tableteilla hyvin toimivia sovelluksia: Fun English (värejä, numeroita ym.perusasiaa)

Puppet pals 1–2: tee itse animaatio (vaatii sovelluksen asentamisen laitteille)

Tabletilla voi myös kokeilla tehdä omaa "kirjaa" https://www.mystorybook.com/
(tulostaminen vaatii kirjautumisen)

Orivesi: pelejä iPadilla (tai muulla tabletilla)

Numeroseinä, väriseinä: Käytä Padlet-sovellusta tai netissä www.padlet.com -ohjelmaaSockPuppets -sovellus: pieniä dialogeja pareittain

Weather game: Interaktiivinen verkkopohjainen lautapeli aiheena säätilat (edellyttää lukutaitoa): https://www.eslgamesplus.com/weather-vocabulary-esl-interactive-crocodile-board-game/

Muistipeli säätilasta: Parin muodostavat kuva ja sana (ääni): https://www.eslgamesplus.com/weather-vocabulary-esl-memory-game-for-beginners/

KIEKUVA KEMI - Varhennettu kieltenopetus: iPadien sovellukset https://docs.google.com/document/d/1Mdhpi2TSDHF-_tvjS6GQXOLhr0uKlrHgYT6TJfXIFSU/edit

KEMI - Varhennettu kieltenopetus: Board Games for Kids https://www.toolsforeducators.com/boardgames/cute.php

Loruja: https://www.nurseryrhymes.org/index.html https://bussongs.com/ https://www.nurseryrhymes.org/index.html https://peda.net/jyvaskyla/kielisuihkutus/kjm/englanti-luonnos/lauluja-ja-loruja

Opetusvinkkejä jouluun:

http://www.teachingenglish.org.uk/article/a-christmas-lesson

http://www.teachingenglish.org.uk/article/christmas-very-young-learners

http://www.teachingenglish.org.uk/article/christmas-presents-decorations

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2014/12/05/englantilainen-joulu-merry-christmas

Pieniä ääntöharjoituksia: https://www.starfall.com/h/vowelpals/?mg=k

Super simple learning: lauluja, leikkivinkkejä (ilmaista materiaalia) https://supersimple.com

Super Simple Learning/Free flashcards

Ääneen sanotut kuvakortit aiheeseen kuin aiheeseen: https://www.google.com/search?sa=N&sxsrf=ACYBGNSnZIP5cWZUAOdB2-MbfvMo-5V3ZQ:1568719063231&q=talking+flashcards&tbm=isch&source=univ&ved=2ahUKEwiTrJD03dfkAhWv_CoKHcocCTE4ChDsCXoECAEQJA&biw=1057&bih=550

https://supersimple.com/content-type/flashcards/

Sparkle Box: ilmaista materiaalia https://www.sparklebox.co.uk/ https://www.sparklebox.co.uk/esl/speaking-conversation.html https://www.sparklebox.co.uk/1316-1320/sb1319.html

Kattava koonti varhennetun kielenopetuksen linkeistä, Sipoo https://docs.google.com/document/d/1KvBhj-iLBW85Lx1_61oDyJkPRJcyAd2QTS_cHYeT3GY/edit

https://www.sparklebox.co.uk/

Liitteet:

Linkkejä opettajillle varhennetusta englannin opetuksesta

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä