1. Ykkösille

Kurssiopas esivalintoja varten, osa 1.


Tämä kurssiopas on tarkoitettu esivalintojen tueksi keväällä 2017. Löydät alta kaikki toiselle vuodelle valittavissa olevat kurssit (voit valita esivalinnassa myös ensimmäiselle vuodelle tarkoitettuja kursseja, jos jokin sellainen on jäänyt suorittamatta). Opinto-ohjaajat ja aineenopettajat auttavat valintoihin liittyvissä kysymyksissä.

Huom. Teemaopintojen ja taiteiden välisten kurssien sisällöt tarkentuvat kevään aikana.

ÄÄNEKOSKEN UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN KURSSIKUVAUKSET AINEITTAIN


- valtakunnallinen pakollinen kurssi - tähti ja lihavointi esim. *UE1
- valtakunnallinen syventävä kurssi - lihavointi esim. UE3
- koulukohtainen kurssi - normaali esim. UE7

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

*ÄI4 Tekstit ja vaikuttaminen

Tutustutaan monenlaisiin vaikuttaviin teksteihin ja niiden ilmaisutapoihin. Kurssilla pureudutaan myös lähdekritiikkiin, mediaetiikkaan, mainontaan ja kirjallisuuteen.

*ÄI5 Teksti ja konteksti

Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä suhteessa niiden konteksteihin: tarkastellaan suomalaisen ja maailman kirjallisuuden historiaa ja keskeisiä teoksia. Kurssilla harjaannutaan erittelemään, tulkitsemaan ja tuottamaan erityylisiä ja -lajisia tekstejä.

ÄI7 Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen

Opiskelija syventää ja monipuolistaa puhe- ja vuorovaikutustaitojaan sekä niihin liittyviä tietojaan. Kurssilla harjoitellaan esiintymistä, neuvotteluja, kokouksia, väittelyitä ja monenlaisia muita viestintätilanteita. Opiskelijalle tarjotaan mahdollisuus osallistua Puhvi-kokeeseen.

ÄI11 Luovan kirjoittamisen kurssi

Kurssilla tuotetaan monipuolisesti erilaisia tekstejä, kuten kuvauksia, vuoropuheluja, kertomuksia, lehtitekstejä, runoja, suomennoksia ja kollaaseja kunkin oman mielenkiinnon mukaan. Innoituksen lähteenä voi olla myös musiikki tai kuva. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

ÄI12 Elokuvakurssi

Kurssilla käydään läpi elokuvailmaisun perusteita ja tutustutaan audiovisuaalisen kerronnan mahdollisuuksiin. Elokuvakerrontaan perehdytään konkreettisten elokuvanäytteiden avulla. Kurssilla katsotaan paljon elokuvia, joista opiskelijat kirjoittavat analyysejä sovitusta näkökulmasta. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.VIERAAT KIELET

RUOTSI (B1)

*RUB13 Kulttuuri ja mediat

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa ja erilaisten tekstilajien tulkitsemis- ja tuottamistaitoa eri medioita hyödyntäen. Tutustutaan suomenruotsalaisiin ja muihin pohjoismaisiin kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta. Valitse RUB13 2.opiskeluvuodellesi, jos et tehnyt sitä jo 1.opiskeluvuotenasi.

*RUB14 Monenlaiset elinympäristömme

Kurssilla kehitetään erilaisten tekstilajien tulkintaa ja tuottamista. Aihepiireinä ovat kulttuurisesti moninainen elinympäristö sekä yhteiskunnan ajankohtaiset ilmiöt, joita tarkastellaan ensisijaisesti nuorten näkökulmasta.

*RUB15 Opiskelu- ja työelämää ruotsiksi

Kurssilla harjoitellaan työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja sekä pohditaan jatko-opintoja ja tulevaisuudensuunnitelmia. Tutkitaan mahdollisuuksia opiskella ja tehdä töitä ruotsin kielellä. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua pohjoismaiseen ja muuhun kansainväliseen yhteistyöhön.

RUB16 Viesti ja vaikuta puhuen

Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Kurssi on myös tärkeä ylioppilaskirjoituksia ajatellen. Suullisesta kokeesta saa erillisen todistuksen ylioppilastodistuksen liitteeksi. Valitse RUB16 2.opiskeluvuodellesi, jos osallistut ruotsin yo-kokeeseen 3.opintovuotesi syksyllä.

RUB10 Kirjoitus- ja luetunymmärtämiskurssi

Kurssilla luetaan ja kirjoitetaan eri tyyppisiä tekstejä. Työskentely tapahtuu pääosin netissä ja aiheet ovat ajankohtaisia ja kartuttavat myös kulttuurin ja maan tuntemusta. Kurssi sopii hyvin ylioppilaskirjoituksiin valmistautumiseen. Valitse RUB10 2.opiskeluvuodellesi, jos osallistut ruotsin yo-kokeeseen 3.opintovuotesi syksyllä. Suoritusmerkintä.


ENGLANTI (A1)

* ENA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma

Kurssin tavoitteena on kehittää opiskelijan kriittistä lukutaitoa ja tekstin tulkintataitoja, harjoitella tiedonhankintaa ja lähteiden arviointia sekä vankentaa opiskelijan aktiivisen kansalaisen valmiuksia. Kurssilla harjaannutaan ilmaisemaan mielipiteitä suullisesti ja kirjallisesti sekä opitaan tiivistämään tekstin sisältöä. Aihepiireinä ajankohtaiset yhteiskunnalliset ilmiöt maailmalla ja Suomessa, tasa-arvoon ja ihmisoikeuksiin liittyvät haasteet, kaupallisuus osana elämäämme sekä ihminen yhteiskunnallisena vaikuttajana.


* ENA5 Tiede ja tulevaisuus

Kurssin tavoitteena on tutustua erilaisiin lukemisstrategioihin ja parantaa tieteellisen ja vaativan asiatekstin tulkinta- ja arviointitaitoja. Samalla kehitetään argumentointitaitoja suullisessa ja kirjallisessa viestinnässä ja opitaan tuottamaan asiatekstejä. Kurssin aihepiireinä ovat eri tiedon ja tieteenalat meillä ja maailmalla, tulevaisuuden visiot, englanti tieteen, tutkimuksen ja teknologian kielenä sekä ihminen tieteen tuottajana ja tutkimuksen kohteena.

*ENA 6 Opiskelu, työ ja toimeentulo

Kurssin tavoitteena on harjoitella työ- ja opiskelupaikan hakemiseen liittyviä taitoja sekä parantaa opiskelu- ja työelämätaitoja. Kurssilla kehitetään muodollisissa tilanteissa tarvittavia vuorovaikutustaitoja ja harjaannutaan suhteuttamaan omaa osaamista kehittyvän kielitaidon kuvausasteikon tasoon B2.1. Aihepiireinä jatko-opinnot ja urasuunnitelmat, välivuosi, talouselämä ja yrittäjyys.


ENA 7 Kestävä elämäntapa

Tavoitteena on ymmärtää kestävän elämäntavan merkitys. Kurssilla vankennetaan taitoa ymmärtää ja tuottaa erilaisia tekstejä ja samalla kehitetään kielellistä tarkkuutta. Harjoitellaan opiskelemaan asiasisältöjä kohdekielellä. Kurssilla valmistaudutaan ylioppilastutkintoon. Aihepiireinä kestävän elämäntavan näkökulma eri yhteiskunnallisissa, ekologisissa ja kulttuurisissa ilmiöissä.


ENA8 Viesti ja vaikuta puhuen

Kurssin tavoitteina on parantaa opiskelijan kykyä ymmärtää ja tuottaa puhuttua kieltä, tutustuavapaamuotoisen ja muodollisen suullisen viestinnän käytänteisiin ja kulttuurisiin sidonnaisuuksiin. Kurssilla lisätään opiskelijansuullista ilmaisutaitoa ja itsevarmuutta viestijänä – sekä kehitetään suullisen ilmaisun strategioiden hallintaa, parannetaan dialogin rakentamisen ja ylläpitämisen taitoja sekä valmistaudutaan suullisen kielitaidon kokeeseen. Pyritään kehittämään taitoa arvioida omaa osaamista kaikilla kielitaidon osa-alueilla. Aihepiireinä ihminen osana muuttuvaa maailmaa, maailmanlaajuiset ja paikalliset ilmiöt, ihmisoikeudet, ajankohtaiset asiat.

ENA11 Kirjoituskurssi ja luetunymmärtäminen

Kurssin aikana luetaan ja kirjoitetaan erityyppisiä tekstejä. Tavoitteena on kartuttaa opiskelijoiden sanastoa ja parantaa luetunymmärtämis- ja kirjoitustaitoja. Kurssi sopii ylioppilaskirjoituksiin valmistautumiseen. Suositellaan suoritettavaksi aikaisintaan toisen opiskeluvuoden aikana. Suoritusmerkintä.

 

SAKSA (A2)

'SAA1 Kieli ja maailmani
Kurssin aihepiirit liittyvät opiskeluun, nuoren elämänpiiriin ja kielenkäyttötarpeisiin sekä maailman kielelliseen monimuotoisuuteen ja kulttuurisen osaamisen kasvattamiseen. Kurssilla kartoitetaan opiskelijan kielitaitoa ja arvioidaan omia kieltenopiskelutaitoja.

'SAA2 Ihminen verkostoissa
Kurssin aihepiirit liittyvät ihmissuhteisiin ja hyvinvointiin sekä teknologian ja digitalisaation vaikutuksia niihin. Harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia käyttäen, myös kansainvälisessä kontekstissa. Kehitetään taitoja toimia aktiivisena kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

'SAA3 Kulttuuri-ilmiöitä
Kurssin aihepiireinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, kohdekieliset mediat sekä luova toiminta. Kurssilla laajennetaan ja syvennetään monilukutaitoa. Kurssilla tehdään eri tekstilajien tuotoksia painottaen kielellistä tarkkuutta.


SAKSA (B2), (8.luokalla aloitettu)

SAB21 Elämän tärkeitä asioita
Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aiheet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin, kiinnostuksen kohteisiin ja vapaa-ajan viettoon.

SAB22 Monenlaista elämää
Kurssilla opetellaan toimimaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja kirjoitetaan lyhyitä viestejä. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja saksankielisissä maissa.

SAB23 Hyvinvointi ja huolenpito

Kurssilla opetellaan keskustelijan ja kuuntelijan rooleja eri viestintäkanavilla erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Kurssin aiheet ovat hyvinvointi, ihmissuhteet ja elämänvaiheet sekä teknologian ja digitalisaation vaikutukset.


SAB24 Kulttuuri ja mediat

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan saksankielisten maiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin.


SAB25 Opiskelu, työ ja tulevaisuus

Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, jatko-opintoihin ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.

 

SAKSA (B3), (lukiossa alkava)

SAB31 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen
Kurssilla tutustut uuteen kieleen ja saksankielisiin maihin. Opit kertomaan saksaksi itsestäsi, ystävistä, harrastuksista, perheestä ja koulusta.

SAB32 Matkalla maailmassa
Kurssilla opit sopimaan tapaamisen, asioimaan kahvilassa ja kaupassa sekä toimimaan erilaisissa tilanteissa saksankielisissä maissa matkustaessasi.

SAB33 Elämän tärkeitä asioita
Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aiheet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin, kiinnostuksen kohteisiin ja vapaa-ajan viettoon.

SAB34 Monenlaista elämää
Kurssilla opetellaan toimimaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja kirjoitetaan lyhyitä viestejä. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja saksankielisissä maissa.

SAB35 Hyvinvointi ja huolenpito

Kurssilla opetellaan keskustelijan ja kuuntelijan rooleja eri viestintäkanavilla erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Kurssin aiheet ovat hyvinvointi, ihmissuhteet ja elämänvaiheet sekä teknologian ja digitalisaation vaikutukset.


SAB36 Kulttuuri ja mediat

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan saksankielisten maiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin.


SAB37 Opiskelu, työ ja tulevaisuus

Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.

 

RANSKA (B2), (8. luokalla aloitettu)

RAB21 Elämän tärkeitä asioita
Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aiheet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin, kiinnostuksen kohteisiin ja vapaa-ajan viettoon.


RAB22 Monenlaista elämää

Kurssilla opetellaan toimimaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja kirjoitetaan lyhyitä viestejä. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja saksankielisissä maissa.

RAB23 Hyvinvointi ja huolenpito

Kurssilla opetellaan keskustelijan ja kuuntelijan rooleja eri viestintäkanavilla erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Kurssin aiheet ovat hyvinvointi, ihmissuhteet ja elämänvaiheet sekä teknologian ja digitalisaation vaikutukset.


RAB24 Kulttuuri ja mediat

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan saksankielisten maiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin.


RAB25 Opiskelu, työ ja tulevaisuus

Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, jatko-opintoihin ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.VENÄJÄ (B2) (8. luokalla aloitettu)

VEB21 Elämän tärkeitä asioita

Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aiheet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin, kiinnostuksen kohteisiin ja vapaa-ajan viettoon.


VEB22 Monenlaista elämää

Kurssilla opetellaan toimimaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja kirjoitetaan lyhyitä viestejä. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja saksankielisissä maissa.

VEB23 Hyvinvointi ja huolenpito

Kurssilla opetellaan keskustelijan ja kuuntelijan rooleja eri viestintäkanavilla erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Kurssin aiheet ovat hyvinvointi, ihmissuhteet ja elämänvaiheet sekä teknologian ja digitalisaation vaikutukset.


VEB24 Kulttuuri ja mediat

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan saksankielisten maiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin.


VEB25 Opiskelu, työ ja tulevaisuus

Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, jatko-opintoihin ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.ESPANJA (B3) (lukiossa alkava)

EAB31 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen
Kurssilla tutustut espanjan kieleen ja sen asemaan maailmassa. Opit tervehtimään, esittäytymään, vaihtamaan kuulumisia, kertomaan itsestäsi, asioimaan kahvilassa jne. Opit myös oikeaa ääntämistä ja intonaatiota sekä kohteliaisuuteen liittyviä ilmaisuja.

EAB32 Matkalla maailmassa
Kurssilla pääset harjoittelemaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa. Opit mm. käymään ostoksilla, varaamaan majoituksen, kysymään tietä ja asioimaan ravintolassa.

EAB33 Elämän tärkeitä asioita

Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.

EAB34 Monenlaista elämää
Kurssilla opetellaan toimimaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja kirjoitetaan lyhyitä tekstejä. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja espanjankielisissä maissa. Rakenteista opetellaan mm. käskyt ja kiellot.

EAB35 Hyvinvointi ja huolenpito
Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Aiheina ovat hyvinvointi, ihmissuhteet ja elämänvaiheet sekä teknologian ja digitalisaation vaikutukset. Kurssin tärkeimmät rakenteet mahdollistavat menneestä ajasta kertomisen.

EAB36 Kulttuuri ja mediat
Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan espanjankielisen maailman kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.RANSKA (B3), (lukiossa alkava)

RAB31 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen
Kurssilla tutustut espanjan kieleen ja sen asemaan maailmassa. Opit tervehtimään, esittäytymään, vaihtamaan kuulumisia, kertomaan itsestäsi, asioimaan kahvilassa jne. Opit myös oikeaa ääntämistä ja intonaatiota sekä kohteliaisuuteen liittyviä ilmaisuja.

RAB32 Matkalla maailmassa
Kurssilla pääset harjoittelemaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa. Opit mm. käymään ostoksilla, varaamaan majoituksen, kysymään tietä ja asioimaan ravintolassa.

RAB33 Elämän tärkeitä asioita
Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.

RAB34 Monenlaista elämää
Kurssilla opetellaan toimimaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja kirjoitetaan lyhyitä tekstejä. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja espanjankielisissä maissa. Rakenteista opetellaan mm. käskyt ja kiellot.

RAB35 Hyvinvointi ja huolenpito
Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Aiheina ovat hyvinvointi, ihmissuhteet ja elämänvaiheet sekä teknologian ja digitalisaation vaikutukset. Kurssin tärkeimmät rakenteet mahdollistavat menneestä ajasta kertomisen.

RAB36 Kulttuuri ja mediat
Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan espanjankielisen maailman kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.


VENÄJÄ (B3) (lukiossa alkava)

VEB31 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen
Kurssilla tutustut espanjan kieleen ja sen asemaan maailmassa. Opit tervehtimään, esittäytymään, vaihtamaan kuulumisia, kertomaan itsestäsi, asioimaan kahvilassa jne. Opit myös oikeaa ääntämistä ja intonaatiota sekä kohteliaisuuteen liittyviä ilmaisuja.

VEB32 Matkalla maailmassa
Kurssilla pääset harjoittelemaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa. Opit mm. käymään ostoksilla, varaamaan majoituksen, kysymään tietä ja asioimaan ravintolassa.

VEB33 Elämän tärkeitä asioita
Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.

VEB34 Monenlaista elämää
Kurssilla opetellaan toimimaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja kirjoitetaan lyhyitä tekstejä. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja espanjankielisissä maissa. Rakenteista opetellaan mm. käskyt ja kiellot.

VEB35 Hyvinvointi ja huolenpito
Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Aiheina ovat hyvinvointi, ihmissuhteet ja elämänvaiheet sekä teknologian ja digitalisaation vaikutukset. Kurssin tärkeimmät rakenteet mahdollistavat menneestä ajasta kertomisen.

VEB36 Kulttuuri ja mediat
Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan espanjankielisen maailman kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.


LATINA (LAB3) (lukiossa alkava)

LAB31 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen
Kurssilla tutustut espanjan kieleen ja sen asemaan maailmassa. Opit tervehtimään, esittäytymään, vaihtamaan kuulumisia, kertomaan itsestäsi, asioimaan kahvilassa jne. Opit myös oikeaa ääntämistä ja intonaatiota sekä kohteliaisuuteen liittyviä ilmaisuja.

LAB32 Matkalla maailmassa
Kurssilla pääset harjoittelemaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa. Opit mm. käymään ostoksilla, varaamaan majoituksen, kysymään tietä ja asioimaan ravintolassa.

LAB33 Elämän tärkeitä asioita
Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.

LAB34 Monenlaista elämää
Kurssilla opetellaan toimimaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja kirjoitetaan lyhyitä tekstejä. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja espanjankielisissä maissa. Rakenteista opetellaan mm. käskyt ja kiellot.

LAB35 Hyvinvointi ja huolenpito

Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Aiheina ovat hyvinvointi, ihmissuhteet ja elämänvaiheet sekä teknologian ja digitalisaation vaikutukset. Kurssin tärkeimmät rakenteet mahdollistavat menneestä ajasta kertomisen.

LAB36 Kulttuuri ja mediat
Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan espanjankielisen maailman kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.


MATEMATIIKKA (Pitkä)

*MAA5 Analyyttinen geometria
Koordinaatistoa apuna käyttäen luodaan yhteys geometristen ja algebrallisten käsitteiden välille. Tutkitaan pisteitä, suoria, ympyröitä ja paraabeleja.

*MAA6 Derivaatta
Tutustutaan raja-arvon, jatkuvuuden ja derivaatan käsitteisiin. Määritetään polynomifunktion, funktioiden tulon ja osamäärän derivaatat sekä näiden avulla tutkitaan polynomifunktion kulkua.

*MAA7 Trigonometriset funktiot
Tutustutaan trigonometrisiin funktioihin yksikköympyrän symmetrian avulla. Harjoitellaan ratkaisemaan yksinkertaisia trigonometrisia yhtälöitä sekä tutkitaan trigonometrisia funktioita derivaatan avulla.

*MAA Juuri- ja logaritmifunktiot
Perehdytään juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden ominaisuuksiin ja ratkaistaan näihin liittyviä yhtälöitä sekä tutkitaan juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioita derivaatan avulla.

*MAA9 Integraalilaskenta
Perehdytään integraalifunktion ja määrätyn integraalin käsitteisiin. Opiskellaan alojen ja tilavuuksien laskemista integroinnin avulla.

MAA11 Lukuteoria ja todistaminen
Tutustutaan matemaattisen logiikan perusasioihin, lauseiden totuusarvoihin ja erilaisiin todistusmenetelmiin. Lukuteoriassa käsitellään kokonaislukujen jaollisuutta ja alkulukujen teoriaa.

MATEMATIIKKA (Lyhyt)

*MAB4 Matemaattisia malleja

Kurssin pääosioina ovat lineaarisen ja eksponentiaalisen mallin soveltaminen, potenssiyhtälön ratkaiseminen ja eksponenttiyhtälön ratkaiseminen logaritmin avulla sekä ukujonot matemaattisina malleina.

*MAB5 Tilastot ja todennäköisyys
Kurssilla opiskelija oppii arvioimaan erilaisia regressiomalleja ja tekemään ennusteita mallien avulla, harjaantuu käsittelemään ja tulkitsemaan tilastollisia aineistoja, perehtyy todennäköisyyslaskennan perusteisiin ja oppii käyttämän teknisiä apuvälineitä tilastojen tulkinnassa.

*MAB6 Talousmatematiikka
Tällä kurssilla opiskelija tutustuu indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotus- ja muihin laskelmiin ja taloudellisiin tilanteisiin soveltuviin matemaattisiin malleihin lukujonojen ja summien avulla.
 

BIOLOGIA

*BI1 Elämä ja evoluutio
Kurssilla tutustutaan elämän edellytyksiin ja sen kehittymiseen maapallolla. Perehdytään solujen rakenteeseen ja energiatalouteen sekä niiden toiminnan ohjaamiseen. Lisäksi tarkastellaan erilaisia eliöiden lisääntymistapoja.

*BI2 Ekologia ja ympäristö
Kurssilla perehdytään ekologian perusteisiin ja elämän monimuotoisuuteen. Keskeisinä teemoina ovat luonnon monimuotoisuutta uhkaavat tekijät ja suojelumahdollisuudet sekä muut ympäristöongelmat.

BI3 Solu ja perinnöllisyys

Kurssin tarkoituksena on auttaa opiskelijaa ymmärrtämään solun rakennetta ja toimintaa. Kurssilla tarkastellaan myös solun toiminnan ohjaamista, solujen lisääntymistä ja periytymisen perusteita. Kurssin työtavoille on keskeistä kokeellisuus ja opiskelijan omat tutkimukset.

BI4 Ihmisen biologia

Kurssilla perehdytään ihmisen anatomiaan ja fysiologiaan. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat ihmisen elintoiminnot, lisääntyminen sekä perimän ja ympäristön merkitys ihmisen terveyteen. Kurssilla tarkastellaan ihmiselimistön kykyä sopeutua muutoksiin ja puolustautua ulkoisia uhkia vastaan.

BI5 Biologian sovellukset

Kurssin tarkoituksena on, että opiskelija ymmärtää biologisen tutkimuksen merkityksen tulevaisuuden ongelmien ratkaisemisessa. Kurssilla perehdytään biologian erilaisiin sovelluksiin lääketieteessä, teollisuudessa, elintarviketuotannossa ja luonnonvarojen kestävän kehityksen mukaisessa käytössä. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat geeniteknologian ja mikrobiologian erilaiset sovellukset. Kurssilla opiskelija suunnittelee ja toteuttaa biologian soveltamiseen liittyvän kokeen tai tutkimuksen.

 

MAANTIEDE

*GE1 Maailma muutoksessa
Kurssilla tarkastellaan muuttuvaa maailmaa ja sen ajankohtaisia ongelmia, kuten ilmastonmuutosta, maanjäristyksiä, tulvia ja erilaisia konflikteja. Samalla perehdytään ongelmien kestäviin ratkaisumahdollisuuksiin.

GE2 Sininen planeetta

Kurssilla tarkastellaan luonnonmaantieteen ilmiöitä ja etenkin ilma-, vesi- ja kivikehän rakennetta sekä toimintaa. Keskeisenä näkökulmana ovat maantieteelliset luonnonilmiöt ja niihin liittyvät syy-seuraussuhteet. Kurssilla harjoitellaan geomediaa hyväksi käyttäen tulkitsemaan luonnonmaisemia ja niiden syntyä. Kurssi perehdyttää luonnonmaantieteellisen tiedon käyttöön yhteiskunnassa ja arkielämässä.


GE3 Yhteinen maailma

Kurssilla tarkastellaan ihmismaantieteen ilmiöitä ja ihmistoiminnan erilaisuutta eri alueilla. Keskeisenä näkökulmana on luonnonvarojen ja ympäristön tarjoamien mahdollisuuksien arviointi ihmistoiminnan kannalta. Kurssilla harjoitellaan geomediaa hyväksi käyttäen tulkitsemaan ihmistoiminnan jäsentymistä maapallolla. Kurssi perehdyttää ihmismaantieteellisen tiedon käyttöön yhteiskunnassa ja arkielämässä.

GE4 Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta

Kurssi perehdyttää aiemmilla kursseilla hankittujen maantieteellisten tietojen ja taitojen soveltamiseen tutkielman laatimisessa tai osallistumis- ja vaikuttamisprojektin toteuttamisessa. Keskeisiä näkökulmia kurssilla ovat osallistuva suunnittelu, maailmanlaajuiset kehitystrendit sekä geomedian käyttö tutkimuksessa ja vaikuttamisessa.

 

FYSIIKKA

FY3 Sähkö
Tutustutaan sähköopin peruskäsitteisiin ja -komponentteihin, harjoitellaan matemaattisten mallien käyttöä sähköopin tutkimuksissa, tutustutaan yleismittarin käyttöön eli jännitteen, sähkövirran ja resistanssin perusmittauksiin. Kurssi arvioidaan numeerisesti.

FY4 Voima ja liike
Vuorovaikutuksen käsite, voimakuviot, liikeyhtäköt, mekaanisen energian säilymislaki, liikemäärän säilymislaki. Kurssi arvioidaan numeerisesti.

FY5 Jaksollinen liike ja aallot
Kurssissa tutustutaan pyörimisliikkeeseen, gravitaatioon ja gravitaatiovoiman alaiseen liikkeeseen, harmoniseen värähdysliikkeeseen ja ääniaaltoihin. Kurssi arvioidaan numeerisesti.


KEMIA

KE3 Reaktiot ja energia
Kurssilla painotetaan kemian merkitystä energiaratkaisujen ja ympäristön kannalta. Kurssilla opitaan reaktioyhtälön symbolinen ilmaisu ja sen tasapainottaminen. Lisäksi opiskellaan epäorgaanisten ja orgaanisten yhdisteiden reaktioita ja niiden sovelluksia. Tutustutaan aineen häviämättömyyden käsitteeseen kemiallisessa reaktiossa, sidosenergiaan ja Hessin lakiin. Opetellaan myös kaasujen ominaisuuksia ja kaasujen yleinen tilanyhtälö.

KE4 Materiaalit ja teknologia
Kurssilla painotetaan kemian merkitystä teknologiassa ja yhteiskunnassa. Kurssilla tutkitaan metalleihin ja sähkökemiaan liittyviä ilmiöitä ja keskeisiä periaatteita. Sovelletaan kemiallisten reaktioiden laskentaa. Tutustutaan metallien ja polymeerien ominaisuuksiin, käyttöön ja elinkaareen.

KE5 Reaktiot ja tasapaino
Kurssilla painotetaan kemian merkitystä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Tutkitaan kemiallisen reaktion nopeutta ja siihen vaikuttavia tekijöitä sekä kemiallisen reaktion tasapainoa ja sovelletaan sitä happo-emästasapainoon ja puskuriliuoksiin.

KE7 Puusta selluloosaksi ja biotuotteiksi
Kurssilla tutustutaan Äänekoskella sijaitsevan biotuotetehtaan toimintaan ja tuotteisiin kokeellisin työtavoin. Kurssilla pyritään tekemään yhteistyötä paikallisen puunjalostustehtaiden kanssa.


USKONTO


*UE2 Maailmanlaajuinen kristinusko

Mikä on kristinuskon asema 2000-luvulla maailmassa? Millaista on afrikkalainen tai aasialainen kristillisyys? Millaisia ajankohtaisia kysymysten kanssa kristinusko kamppailee juuri nyt? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin etsitään vastauksia Maailmanlaajuinen kristinusko kurssilla.

UE3 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä

Kurssi keskittyy ennen kaikkea Intian (hindulaisuus, buddhalaisuus) ja Kaukoidän (Kiina ja Japani) uskontoperinteisiin ja niiden vaikutukseen länsimaissa. Lisäksi kurssilla tutustutaan myös luonnonuskontojen ja uusien uskonnollisten liikkeiden peruspiirteisiin. Kurssilla on mahdollista tutustua eri uskontoperinteisiin vierailujen avulla joko paikan päällä tai videoneuvotteluyhteydellä.

UE4 Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa

Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa -kurssilla tutustuaan monipuolisesti uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen nyky-Suomessa. Kurssilla nostetaan esiin myös kysymys uskonnonvapaudesta ja sen toteutumisesta nyky-Suomessa. Kurssilla on mahdollista tutustua eri uskontoperinteisiin vierailujen avulla joko paikan päällä tai videoneuvotteluyhteydellä. Mahdollinen vapaaehtoisprojekti tai yhteiskunnalliseen toimintaan tutustuminen voidaan toteuttaa koko kurssin kestävänä kokonaisuutena.

UE5 Uskonnot tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa

Miten uskontoa tutkitaan? Mitä on uskonnollinen tai uskonnosta vaikutteita saanut taide? Miten uskonto vaikuttaa populaarikulttuuriin? Näihin kysymyksiin etsitään tällä kurssilla vastausta. Lisäksi kurssilla käsitellään symboliikkaa ja muinaissuomalaista uskontoa ja sen vaikutusta suomalaiseen kulttuuriin. Kurssin aikana pyritään tutustumaan ajankohtaisiin uskonnollisiin taideteoksiin tai uskontovaikutteisiin populaarikulttuurin teoksiin (esimerkiksi taidenäyttely, teatteriesitys, elokuva).

UE6 Uskonnot ja media

Uskonnot ja media -kurssilla tarkastellaan uskonnon ja median välisiä suhteita niin Suomessa kuin muualla maailmassa. Miten uskonnoista uutisoidaan? Mikä on uskonnon rooli mediassa? Kurssilla opetellaan arvioimaan kriittisesti uskontoon liittyvää tietoa ja sen tuottajia. Kurssilla korostuu tieto- ja viestintäteknologian käyttö median seuraamisessa ja analysoinnissa. Media ymmärretään kurssilla monimuotoisesti (esimerkiksi sanomalehdet, verkkolehdet, blogit, sosiaalisen median julkaisut).


ELÄMÄNKATSOMUSTIETO

*ET1 Maailmankatsomus ja kriittinen ajattelu
Tutustumme kurssilla erilaisiin maailmankatsomuksiin ja jäsennämme mm. maailmankatsomuksen, maailmankuvan ja elämänkatsomuksen käsitteitä. Tarkastelemme eri informaatiolähteiden (mm. media) toimintalogiikkaa ja vaikutuksia maailmankuviin, -katsomuksiin sekä omaan elämänkatsomukseen.

*ET2 Ihminen, identiteetti ja hyvä elämä
Jäsennämme kurssilla ihmisen identiteetin käsitettä sekä ihmisen olemassaolon peruskysymyksiä (mm. sukupuoli, seksuaalisuus, elämänkaari). Tarkastelemme myös erilaisia käsityksiä hyvästä elämästä sekä mm. ihmisoikeuksia ja ihmisarvoa.

ET3 Yksilö ja yhteisö
Tarkastelemme kurssilla yksilön ja yhteisön suhdetta, vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä. Tutustumme myös yhteiskuntatutkimuksen periaatteisiin, mm. moderniin länsimaiseen yhteiskuntaan sekä esimerkiksi yhteiskunnallisiin ihanteisiin ja kauhukuviin.

ET4 Kulttuurit katsomuksen muovaajina
Tarkastelemme kurssilla kulttuurin käsitettä sekä mm. kulttuuriperinnön, -historian ja vähemmistökulttuureiden muodostumista. Syvennämme keskinäisen kunnioituksen ja yhdenvertaisuuden ymmärtämistä ja tarkastelemme mm. rasismin syitä ja esiintymistä.

ET5 Katsomusten maailma
Tutustumme kurssilla uskonnollisuuden ja uskonnottomuuden tutkimiseen sekä käsityksiin uskontojen alkuperästä. Tarkastelemme tarkemmin mm. uskontokritiikin, ateismin, agnostismin ja sekulaarin humanismin maailmankatsomuksellisia perusteita.

ET6 Teknologia, maailmankatsomukset ja ihmiskunnan tulevaisuus
Tutustumme kurssilla ihmiskunnan maailmankuvallisiin, -katsomuksellisiin ja teknologisiin murroksiin sekä niiden vaikutuksiin. Tarkemman tarkastelumme kohteena ovat mm. tulevaisuuden tutkimus, tekoäly, humanismi ja transhumanismi sekä niiden kritiikit.


FILOSOFIA


*FI1 Johdatus filosofiseen ajatteluun
Filosofian johdantokurssilla tutustumme filosofiaan oppiaineena ja tieteenalana. Tarkastelemme lyhyesti filosofian historiaa sekä sitä, millaisia ovat meidän aikamme filosofiset ongelmat. Tutustumme myös johdonmukaiseen argumentointiin sekä pätevän päättelyn keinoihin.

*FI2 Etiikka
Filosofian etiikka-kurssilla käsittelemme moraalin luonnetta, oikeaa ja väärää sekä etiikkaa, joka on moraalin tutkimusta. Etiikan ja filosofian peruskäsitteiden avulla pyrimme jäsentämään elämää ja elämänvalintoja - mitä on hyvä elämä? Pohdimme myös eläimiä ja ympäristöä koskevia eettisiä kysymyksiä sekä yksilön moraalisia valintoja.

FI3 Yhteiskuntafilosofia
Perehdymme yhteiskuntafilosofian kurssilla yksilön ja yhteiskunnan suhteeseen, oikeudenmukaisuuteen sekä siihen, millä tavalla yhteiskunnallisia ratkaisuja voidaan perustella. Tarkastelemme mm. demokratiaa ja vallankäyttöä sekä yhteiskunnallisten jännitteiden (mm. sodat, anarkismi) syitä ja ratkaisumahdollisuuksia.

FI4 Tieto, tiede ja todellisuus
Tarkastelemme kurssilla sitä, mitä tieto ja tietäminen ovat. Pohdimme arkitiedon ja tieteellisen tiedon eroja sekä tiedon mahdollisuuksia ja rajoja. Tutustumme tarkemmin tieteellisen tutkimuksen luonteeseen sekä menetelmiin ja tieteelliseen päättelyyn.

FI5 Argumentointi ja retoriikka
Argumentointi ja retoriikka-kurssilla tutustumme vakuuttamisen ja hyvän argumentoinnin eli perustelemisen taitoihin. Tavoitteet ovat oman ajattelun ja keskustelutaitojen kehittämisessä. Kurssin työskentelytapa on käytännönläheinen ja teoriatiedon lisäksi argumentointia, puhumista ja vakuuttamista opiskellaan harjoitusten avulla.


HISTORIA


*HI 3 Itsenäisen Suomen historia
Kurssilla analysoidaan Suomen historian keskeisiä muutosprosesseja ja kehityslinjoja autonomian ajan loppupuolelta nykyaikaan. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat Suomen valtiollisen ja kansainvälisen aseman kehittyminen, muutoksiin liittyvät kriisit, siirtyminen sääty-yhteiskunnasta kansalaisyhteiskuntaan sekä poliittiset, taloudelliset ja kulttuuriset murrokset.

HI 4 Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys
Kurssilla tarkastellaan yhteiskunnallisen ajattelun, aatteiden ja ihmisoikeuksien kehittymistä sekä myyttisiä, uskonnollisia ja tieteellisiä maailmanselityksiä antiikista nykypäivään. Kurssilla perehdytään kulttuuriperintöön, taiteeseen ja tieteeseen oman aikansa ilmentäjinä Euroopassa.

HI 5 Ruotsin Itämaasta Suomeksi
Kurssilla käsitellään Suomen kehitystä osana Itämeren alueen historiaa autonomian ajalle asti. Kurssilla perehdytään yhteiskunnan, talouden ja ympäristön lisäksi yhteisöjen ja yksilöiden väliseen vuorovaikutukseen, arjen historiaan ja ihmisten elämäntapaan sekä elinkeinoihin historian eri vaiheissa.

HI 7 Nykyhistoria
Kurssilla perehdytään nykyiseen maailmanpoliittiseen tilanteeseen ja sen monisyisiin taustoihin. Erityistä huomiota kiinnitetään meneillään oleviin konflikteihin, niiden moniselitteisyyteen ja ratkaisumahdollisuuksiin. Ajankohtaisia tapahtumia seurataan erilaisissa medioissa mm. lehdissä, verkkosivustoilla ja sosiaalisessa mediassa.


YHTEISKUNTAOPPI

*YH 2 Taloustieto
Kurssilla tarkastellaan talouden toimintaperiaatteita ja seurataan ajankohtaista talouspoliittista keskustelua. Mikro- ja makrotalouden kysymyksiä käsitellään kansalaisten, yritysten ja valtioiden näkökulmista. Perehdytään työnteon ja yrittämisen merkitykseen sekä talouden ja ympäristön suhteeseen.

YH 4 Kansalaisen lakitieto
Kurssilla perehdytään Suomen oikeusjärjestyksen ja oikeuden käytön perusasioihin. Tutustutaan tärkeimpiin oikeudellisiin sopimuksiin ja tiedon lähteisiin sekä paneudutaan tavanomaisten oikeusasioiden hoitamiseen.

YH 6 Vaikuttaminen yhteiskunnassa
Kurssilla syvennytään vallan ja vaikuttamisen teemoihin sekä erilaisiin vaikuttamiskeinoihin vaaleista ja puolueiden kautta vaikuttamisesta järjestötoimintaan ja suoraan vaikuttamiseen. Vaikuttaminen kytketään aina ajankohtaisiin teemoihin. Kurssilla voidaan toteuttaa myös opiskelijoiden omia vaikuttamisprojekteja.


PSYKOLOGIA

*PS1 Psyykkinen toiminta ja oppiminen
Tutustumme psykologiaan tieteenä, sen tutkimusmenetelmiin sekä mielenkiintoisiin tutkimuksiin. Tutustumme lyhyesti psykologian historiaan, keskeisiin osa-alueisiin ja yksilön elämään liittyviin psyykkisiin ilmiöihin, kuten motivaatio, havainnointi, ajattelu ja tunteet. Perehdymme perusteellisesti oppimisen psykologiaan.

PS2 Kehittyvä ihminen
Tutustumme ihmisen elämänkaareen aina kohdusta hautaan. Perehdymme yksilön fyysis-motoriseen, kognitiiviseen (havaitseminen, ajattelu, muisti, kieli), emotionaaliseen (tunteet), sosiaaliseen ja minuuden kehitykseen elämän eri vaiheissa. Tutustumme myös tärkeimpiin kehityspsykologisiin teorioihin ja tutkimukseen sekä perimän ja ympäristön vaikutukseen.

PS3 Tietoa käsittelevä ihminen
Perehdymme kognitiivisten toimintojen perusprosesseihin: tiedon vastaanottamiseen (havainnointi), käsittelyyn (ajattelu ja kieli) sekä varastointiin (muistitoiminnot). Lisäksi tutustumme tiedollisen toiminnan neuropsykologiseen perustaan eli aivotoimintoihin sekä nykyaikaiseen aivotutkimukseen.

PS4 Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys
Tarkastelemme tunteiden hermostollista perustaa, tunteiden osatekijöitä ja tärkeimpiä tunneteorioita. Tutustumme ihmisen psyykkiseen tasapainoon, itsesäätelyyn ja erityisesti mielenterveyteen, johon liittyen käymme lävitse unen ja nukkumisen merkitystä, frustraatiota, aggressiota ja stressiä sekä tärkeimpiä mielen häiriöitä ja sairauksia. Tutustumme myös eri terapioihin.

PS5 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen
Tutustumme persoonallisuus- ja sosiaalipsykologian keskeisiin teemoihin. Käsittelemme persoonallisuuden syntyyn ja kehitykseen vaikuttavia tekijöitä, persoonallisuusteorioita (erityisesti sosiokognitiivista, humanistista ja psykodynaamista teoriaa) sekä opimme testien avulla tuntemaan omaa persoonallisuuttamme ja luonnettamme. Pohdimme myös sosiaalisten suhteiden merkitystä minuudelle.

PS6 Sosiaalipsykologia
Menemme syvemmälle sosiaalipsykologian saloihin tutustumalla ryhmien muodostumiseen, yksilöiden väliseen vetovoimaan, rooleihin ja asenteisiin sekä johtajuuteen. Kurssilla huomiomme myös eri kulttuurien ja kansallisuuksien välisiä käyttäytymiseroja elämää rikastuttavina ilmiöinä.

PS7 Psykologian kertauskurssi
Kurssilla kertaamme koko lukion psykologian valtakunnallisten kurssien oppisisällön ylioppilaskirjoituksissa menestymistä varten. Tavoitteena on mahdollisimman hyvä menestyminen psykologian reaalissa. Kurssille voi osallistua, vaikka ei olisi suorittanutkaan kaikkia valtakunnallisia kursseja. Kurssi suositellaan suoritettavaksi juuri ennen kirjoituksia.

PS8 Itsetunto ja minäpystyvyys
Kurssin tavoitteena on kehittää itsetuntoa ja oman elämän hallintaa (minäpystyvyys). Pyrimme löytämään positiivisen ja optimistisen elämänasenteen avulla omat voimavarasi henkisen hyvinvointisi käyttöön. Saat tutustua erityisesti omaan elämänhistoriaasi ja tunne-elämääsi sekä myös taitoihisi selviytyä elämääsi kohtaavista kriisestä, masennuksesta ja epäonnistumisista voittajana.

Kurssiopas esivalintoja varten, osa 2.

Tämä kurssiopas on tarkoitettu esivalintojen tueksi keväällä 2017. Löydät alta kaikki toiselle vuodelle valittavissa olevat kurssit (voit valita esivalinnassa myös ensimmäiselle vuodelle tarkoitettuja kursseja, jos jokin sellainen on jäänyt suorittamatta). Opinto-ohjaajat ja aineenopettajat auttavat valintoihin liittyvissä kysymyksissä.

Huom. Teemaopintojen ja taiteiden välisten kurssien sisällöt tarkentuvat kevään aikana.

MUSIIKKI

*MU1 Musiikki ja minä

Kurssilla perehdytään musiikin eri elementteihin käytännön kautta. Kurssilla pohditaan omaa suhdetta musiikkiin, ja pyritään löytämään jokaiselle oma tapa harrastaa musiikkia. Kurssilla opetellaan bändisoittimien alkeet, sekä tutustutaan tietokonepohjaiseen musiikin tekemiseen.

*MU2 Moniääninen Suomi

Tutustutaan suomalaisen musiikin ilmiöihin ja lajityyppeihin. Musisoidaan suomalaisen musiikin parissa.

MU3 Ovet auki musiikille

Tutustutaan eri musiikkikulttuureihin, kuten jazziin ja eri maiden kansanmusiikkiin. Runsaasti musisointia monenlaisen musiikin parissa.

MU4 Musiikki viestii ja vaikuttaa

Tutustutaan musiikin käyttöön ja vaikutusmahdollisuuksiin eri taidemuodoissa, yhteiskunnassa sekä tieto- ja viestintäympäristössä. Perehdytään oman musiikin tekemiseen säveltämisen, sanoittamisen ja musiikin äänittämisen kautta. Musiikin vaikuttavuutta tutkitaan analysoimalla olemassa olevaa materiaalia tai tuottamalla sitä itse. Kurssin voi suorittaa myös taiteidenvälisenä tai monialaisena projektina.

MU5 Musiikkiprojekti

Kurssilla valmistellaan esityskuntoon jokin ohjelmakokonaisuus, joka esitetään yleisölle esimerkiksi jossain koulun juhlassa.

MU6 Kuoro

Kurssin tavoitteena on antaa perustietoja äänenkäytöstä laulamisessa sekä harjoitella
monipuolinen ohjelmisto ja esiintyä koulun tilaisuuksissa.

MU7 Bändikurssi

Kurssin tavoitteena on kehittää opiskelijan yhteissoittotaitoja sekä oman instrumentin hallintaa monipuolisen ohjelmiston parissa.

MU8 Sekvensserit ja äänetoisto

Tutustutaan digitaaliseen äänenkäsittelyyn, sekä musiikin tuottamiseen tietokoneavusteisesti. Opetellaan äänentoistojärjestelmän periaatteet.


KUVATAIDE

*KU1 Kuvat ja kulttuurit

Kurssilla käsitellään erilaisia käsityksiä taiteesta, tutustutaan kuvataiteen käsitteistöön ja kuvatyyppeihin. Lisäksi käsittelyssä ovat taiteen, median ja visuaalisen kulttuurin ajankohtaiset ilmiöt.

*KU2 Muotoillut ja rakennetut ympäristöt

Tällä kurssilla tutustutaan erilaisiin kuvallisen tuottamien lähtökohtiin (esim. luonto, rakennettu ympäristö, muotoilu, mediaympäristöt, virtuaalimaailmat). Lisäksi kurssilla käsitellään luonnon, arkkitehtuuurin ja muotoilun ajankohtaisia ilmiöitä.

KU3 Osallisena mediassa

Osallisena mediassa -kurssi käsittelee mediaa monipuolisesti. Tutustutaan mm. mediakulttuuriin idententiteettien rakentajana, median käsitteistöön, mediaesitysten tulkinnan keinoihin ja median ajankohtaisiin ilmiöihin ja kysymyksiin.

KU4 Taiteen monet maailmat

Taiteen maailmat -kurssilla käsitellään taidetta monimuotoisesti. Tutustuaan mm. kuvataiteen käsitteistöön, ajankohtaisiin ilmiöihin ja taiteen merkitykseen identiteetin muokkaajana. Lisäksi käsitellään eri aikoina ja eri kulttuureissa tuotettua kuvataidetta.

KU5 Minä, kuva ja minäkuva

- valokuvan ja voimauttavan valokuvan keinoja hyödyntäen, muita materiaaleja yhdistellen
- omakuva, selfie, muotokuva, minuus
- ihmisen kuvaaminen taiteessa
- miten kuva muokkaa käsitystämme itsestämme suhteessa muihin
- luovuus ja taiteellisuus minuuden ilmentäjänä
- virallisuus ja epävirallisuus
- minuuden monet kasvot - roolit eri tilanteissa
- arviointi suoritusmerkinnällä

KU6 Taiteen työpajakurssi

- tällä kurssilla voi tutustua erilasiin tekniikoihin ja tekotapoihin grafiikasta muotoiluun, elokuvasta editointiin, tekstiilitaiteesta tussipiirrokseen ...
- opiskelija valitsee mielenkiinnon kohteidensa mukaan 2 - 4 erilaista työpajaa opettajan kanssa yhdessä suunnitellen
- opettajalla on valmiita tehtäväkokonaisuuksia eri tekniikoille; näiden lisäksi opiskelija voi itse vaikuttaa sisältöön
- opettajan tarjoaman tiedon lisäksi opiskelija hakee itse tietoa valitsemistaan tekniikoista


LIIKUNTA

*LI1 Energiaa liikunnasta
Kurssin tavoitteena on, että opiskelijan koettu liikunnallinen pätevyys vahvistuu yhdessä ja yksin liikkuen. Liikuntataidot sekä opiskelijan fyysiset ominaisuudet voivat kehittyä kurssilla. Liikuntalajien valinnassa huomioidaan opiskeluympäristö.

*LI2 Aktiivinen elämäntapa
Kurssin tavoitteena on ohjata opiskelijaa huomioimaan fyysisen aktiivisuuden ja arjen valintojen merkitystä hyvinvoinnille ja tulevaisuuden näkökulmista. Opiskelija ymmärtää liikunnallisen elämäntavan merkityksen terveyden edistämiselle.Kurssin tavoitteena on liikkua yhdessä ja yksin opiskeluympäristö huomioiden.

LI3 Terveyttä liikkuen
Kurssilla syvennetään erityisesti fyysiseen toimintakykyyn liittyviä taitoja ja tietoja. Kurssin tavoitteena on oman säännöllisen liikunnan edistäminen sekä fyysisten ominaisuuksien seuraaminen ja kehittäminen. kurssilla suunnitellaan liikuntaohjelma, jota toteutetaan yhdessä ja yksin. Opettaja ohjaa liikuntaohjelman suunnittelua ja toteutusta. Suunnittelussa ja toteutuksessa voidaan hyödyntää teknologiaa.

LI4 Yhdessä liikkuen
Kurssin tavoitteena on lisätä sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja sosiaalisia taitoja liikunnan avulla.Työtavoissa painottuu opiskelijaryhmän aktiivinen osallisuus ja yhteistoiminta. Kurssilla toteutetaan vanhojenpäivän tanssit.

LI5 Hyvinvointia liikkuen
Kurssilla syvennetään erityisesti psyykkisen toimintakyvyn osa-alueen taitoja ja tietoja. Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä rentouttavien ja elämyksellisten liikuntakokemusten kautta. Kurssin sisältönä on rentouttavaa liikuntaa, kehonhuoltoa ja jaksamista lisääviä harjoituksia.

LI6 Liikuntaa palloillen
Kurssilla liikutaan palloillen. Kurssilla vahvistetaan opiskelijan fyysisiä ja motorisia liikuntataitoja.

LI7 Tutustu tanssiin
Kurssilla tutustutaan erilaisiin katu- ja taidetanssilajeihin. Kurssilla tutustutaan myös liikeilmaisuun ja improvisaatioon. Lajivalikoima on monipuolinen: hiphop, house, japanilainen nykytanssi, jazz-tanssi, break dance. Opiskelijoilla on mahdollisuus vaikuttaa lajivalintoihin kurssin alussa. Kurssilla tehdään yksilö-, pari- ja ryhmäharjoituksia.

LI8 Kamppailu- ja itsepuolustus
Kurssilla tutustutaan erilaisiin kamppailulajeihin. Kurssilla harjoitellaan lajien perustekniikoita sekä kehitetään eri kunto-ominaisuuksia kuten voimaa, ketteryyttä, kehonhallintaa ja tasapainoa. Lajivalikoima on monipuolinen: judoa, thaiboxingia ja korealaisia kamppailulajeja. Kurssilla tutustutaan myös itsepuolustukseen. Opiskelijoilla on mahdollisuus vaikuttaa sisältöön kurssin alussa.

LI9 Vireyttä ja voimaa salilla
Kuntosalikurssilla opiskelija harjoittelee säännöllisesti ja monipuolisesti kuntosalilla. Opiskelija kokeilee erilaisia kuntosaliharjoittelun tekniikoita ja kehittää lihaskuntoa.


TERVEYSTIETO

*TE1 Terveyden perusteet
Pakollisella kurssilla syvennetään aikaisemmin opittuja terveyden edistämisen taitoja. Lisäksi opitaan tunnistamaan ja arvioimaan terveyden edellytysten toteutumista omassa elämässä sekä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Keskeistä on lisäksi arjen terveysosaamisen kehittäminen, mielenterveyden suojaaminen sekä ajankohtaisten ja opiskelijoiden esille nostamien asioiden käsittely.

TE2 Ihminen, ympäristö ja terveys
Kurssilla tarkastellaan terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta voimavarana. Keskeistä on myös tarkastella perimän ja ympäristöön liittyvien tekijöiden yhteyksiä ja vaikutuksia terveyteen ja toimintakykyyn.

TE3 Terveyttä tutkimassa
Kurssin sisältöön kuuluu sairauden ja terveyden edistämisen historia tähän päivään ja tulevaisuuteen. Kurssilla vahvistetaan opiskelijan valmiuksia hankkia ja arvioida terveyteen liittyvää tutkimustietoa. Kurssilla pohditaan tutkimuksen ja päätöksenteon mahdollisuuksia terveyden edistämisessä.


OPINTO-OHJAUS

*OP1 Minä opiskelijana

Kurssi toteutetaan luokkamuotoisena ensimmäisen lukuvuoden syksyllä. Opiskelija perehtyy mm. lukio-opiskelukäytäntöihin, sähköisiin oppimisympäristöihin, opiskelijahuollon palveluihin ja kehittää omia opiskelutaitojaan. Yksilöohjauksessa tehdään 1. lukiovuonna henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (montako vuotta lukiossa, missä oppiaineissa painopiste), 2. lukiovuonna ylioppilaskirjoitussuunnitelma ja 3. lukiovuonna jatko-opinto- ja uranvalintasuunnitelma. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

*OP2 Jatko-opinnot ja työelämä
Kurssi toteutetaan luokkamuotoisena ensimmäisen vuoden keväällä, toisena ja kolmantena lukiovuotena. Tutustutaan työelämään, yrittäjyyteen ja jatko-opintomahdollisuuksiin oppitunneilla ja infopäivinä, jolloin käy vierailijoita korkeakouluista ja työ- ja yrityselämästä, sekä TET-päivänä ja tutustumiskäynneillä. Yksilöohjauksessa päivitetään henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa, ylioppilaskirjoitussuunnitelmaa sekä jatko-opinto- ja uranvalintasuunnitelmaa. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. Suoritusmerkintä edellyttää riittävää (38 tuntia) osallistumista ohjaustapahtumiin lukioaikana.

OP3 Työelämäkurssi
Opiskelija hankkii työkokemusta vähintään 35 tuntia, laatii työelämäkokemuksestaan itsearviointiraportin ja esittää työtodistuksen opinto-ohjaajalle. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.


MUUT KOULUKOHTAISET KURSSIT

EA Ensiapu
Kurssilla käydään läpi tapaturmien ennaltaehkäisyä sekä harjoitellaan ensiaputaitoja.

ESL Espanjan alkeet
Kurssilla opetellaan perusvuorovaikutukseen ja matkailuun liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen ja esittäytyminen sekä kahvilassa ja hotellissa asiointi. Perussanaston ja -ilmausten lisäksi opetellaan tärkeimpiä kielioppiasioita. Kurssilla painotetaan puheviestintää eikä käytetä oppikirjaa, mutta espanjankielistä tekstiä opitaan lukemaan oikeaa ääntämystä harjoitellen. Hyväksytystä kurssisuorituksesta saa suoritusmerkinnän.

RAL Ranskan alkeet
Tutustutaan ranskan kielen ääntämiseen, opetetellaan arjen tilanteita turistina: tervehtiminen, tien kysyminen ja neuvominen, kahvilassa, ravintolassa ja kaupassa asiointi. Perussanasto koostuu tavallisista fraaseista, lukusanoista. Harjoitellaan puhumista ja ymmärtämistä, joten tunneilla läsnäolo on tärkeää. Tutustutaan hieman laajaan ranskankieliseen maailmaan kulttureineen (taide, musiikki, kirjallisuus, ruoka). Arviointi: suoritusmerkintä.

SAL Saksan alkeet
Kurssilla opiskellaan arkipäiväisiin viestintätilanteisiin ja matkailuun liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, tien neuvominen, matkalippujen osto ja kaupassa asiointi. Perussanaston lisäksi opetellaan tärkeimpiä kielioppiasioita kuten numeroita. Harjoitellaan ääntämistä, puhumista ja kuullunymmärtämistä. Tutustutaan saksankielisiin maihin. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

VEL Venäjän alkeet
Opetellaan kyrilliset painokirjaimet, jotta kurssin käynyt osaa lukea esim. kylttejä, opasteita ja ruokalistoja.
Harjoitellaan ääntämistä, puhumista sekä puheen ymmärtämistä tavallisissa arkipäivän tilanteissa: tervehdykset, kahvila, lippujen osto, tien kysyminen, kauppa, lukusanat jne. Tutustutaan lyhyesti venäläisen kulttuurin helmiin, kuten taide, musiikki, kirjallisuus. Ääntämisen oppimiseksi tunneilla läsnäolo on ehdoton edellytys. Arviointi: suoritusmerkintä.

ITAL Italian alkeet
Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Tutustutaan maahan ja kulttuuriin.
Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

VIRO Viron alkeet
Lyhyt johdatus viron kieleen ja kulttuuriin.
Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

VIITT Viittomakielen perusteet
Kurssin sisältönä on perusviittomien harjoitteleminen ja oppiminen. Tavoitteena on saada uskallusta käyttää viittomia tarvittaessa arkielämän perustilanteissa.
Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

KV1 Kansainvälisyyskasvatus 1
Osallistuessaan erilaisiin kansainvälisiin projekteihin opiskelija voi saada joko Teemaopinnot 3- tai kansainvälisyyskasvatuskurssin 1-2 suorituksen. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

KV2 Kansainvälisyyskasvatus 2
Osallistuessaan erilaisiin kansainvälisiin projekteihin opiskelija voi saada joko Teemaopinnot 3- tai kansainvälisyyskasvatuskurssin 1-2 suorituksen. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.