Korkeakouluopinnot

Korkeakouluopinnot Äänekosken lukiossa lukuvuonna 2019-2020

Yliopisto-opinnot:
- Kehityspsykologia I (5op/2 lukiokurssia)
- Oppiminen ja ohjaus (2op/lukiokurssi)
- Johdatus tilastotieteeseen (2op/lukiokurssi)
- Elements of AI - Tekoälyn perusteet (2op/lukiokurssi)

Ammattikorkeakouluopinnot:
- Anatomian ja fysiologian perusteet (3op/lukiokurssi)
- Pelinkehitys graafisella editorilla (2op/lukiokurssi)

Kehityspsykologia I -opintojakso (5 op)

Kehityspsykologia I jakso (5 op) – on yksi opintojakso Jyväskylän yliopiston Psykologian perusopinnoissa. Kaikki tutkinto-opiskelijat, jotka suorittavat psykologian perusopintoja, tekevät tämän opintojakson. Se on yksi osa psykologien koulutusta.

Osaamistavoitteet:

 • Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustietämys kehityksen keskeisistä piirteistä eri ikävaiheissa, kehityspsykologisten teorioiden ja tutkimuksen ydinkysymyksistä ja käsitteistä sekä keskeisistä kehityspsykologisista prosesseista elämän eri vaiheissa.

 Kurssi toteutetaan ”tehtävät Moodlessa” opiskelutavalla. Moodle on sähköinen oppimisympäristö:

 • löytyy tehtävänannot
 • löytyy opiskelussa tarvittavat materiaalit
 • palautetaan kurssitehtävät ja saadaan palautetta

Monipuolisilla suoritustavoilla opiskelija pääsee harjoittelemaan erityyppisiä akateemisia opiskelutaitoja, joita yliopistossa opiskelussa tarvitaan.

Kurssi sisältää seuraavat osatehtävät:

 • Tehdään HOPS (suunnittelet omaa opiskeluasi ja määrittelet omat tavoitteesi opinnoille)
 • Tehdään mediapsykologian artikkeleista monivalintatehtävä (valmentaudut psykologian pääsykokeisiin, sillä myös pääsykokeissa vastataan monivalintatehtäviin)
 • Tehdään esitelmä (teet esitelmän, jonka voit itse valita annetuista aiheista ihmisen elämänkaaren eri ikävaiheista. Opettelet power point- esityksen laatimista, harjoittelet tiivistämistä ja argumentointia. Harjaannut esitelmien pitämiseen ryhmässä, joka kehittää itsensä ilmaisemista, lisää esiintymisvarmuutta ja kuuntelemisen taitoja)
 • Tehdään tieteellisen kirjoittamisen harjoitus (monivalinta)
 • Tehdään aikuisuuteen ja ikääntymiseen liittyvä kirjallinen tehtävä. Tehtävää varten teet haastattelun käytännön kentällä. Haastattelu sisältyy aikuisuuden ja myöhäisaikuisuuden oppimistehtävään. Saat harjoitella haastattelurungon tekemistä ja opit yhdistämään haastattelun antia teoreettisen tiedon kanssa.

Kurssi alkaa orientaatiotapaamisella Äänekoskella. Tapaamisessa Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston yliopistonopettaja orientoi opintojakson suorittamiseen.

Miksi sinun kannattaa opiskella tämä jakso on lukio-opintojen aikana?

 • Tutustut psykologian opiskeluun yliopistossa
 • Pääset arvioimaan kiinnostaako psykologian opinnot juuri sinua - voit myös kokeilla olisiko nämä opinnot sinua varten
 • Pääset kokeilemaan yliopisto-opiskelussa vaadittavia taitoja (mm. itsenäinen tiedonhaku, tiedon jäsentäminen, argumentointi, tieteellinen kirjoittaminen, tieteellisen artikkelin lukeminen ja monivalintatehtävään vastaaminen, esitelmän laatiminen ja pitäminen)
 • Valmentaudut valintakokeisiin
 • Voit sisällyttää suorittamasi opintojaksot tulevaan korkeakoulututkintoosi – nopeutat samalla valmistumistasi!

Oppiminen ja ohjaus (2 op)

Oppiminen ja ohjaus -kurssi on osa Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston kasvatustieteen perusopintoja. Tällä kurssilla pääset tutustumaan kasvatustieteen opiskeluun ja miettimään, olisiko se sinua varten. Pääset myös harjoittelemaan yliopisto-opinnoissa vaadittavia opiskelutaitoja.

Kurssilla tutustutaan oppimisen ja oppimisen ohjaamisen ilmiöihin eli tarkastelemme oivaltavan oppimisen näkökulmasta sitä, mikä oppimisessa ja opettamisessa on keskeistä: miten voimme oppia parhaiten ja miten auttaa myös muita oppimaan?

Kurssin suoritettuasi osaat:

 • tarkastella oppimisprosesseja oppijan näkökulmasta tai opettajan/ohjaajan/kasvattajan näkökulmasta
 • nähdä oppimismenetelmien ja oppimisympäristöjen laaja-alaisuuden ja moninaisuuden.

Kurssi alkaa orientaatiopäivällä ja päättyy loppuseminaariin, joita ohjaavat yliopistonopettajat avoimesta yliopistosta. Kurssisuoritus sisältää kirjallisen tehtävän ja pienryhmän yhteisen esityksen. Suoritusmerkinnän ja yliopiston opinto-otteen saa tuottamalla kirjallisen tehtävän, osallistumalla yhteiseen työskentelyyn ja laatimalla ryhmän esityksen seminaariin ohjeistuksen mukaan.

Tuotokset:

 • Kirjallinen tehtävä, pienryhmän työskentelyyn osallistuminen ja esitys seminaarissa

Lähdekirja:

Lonka, K. 2015. Oivaltava oppiminen. Helsinki: Otava. Yliopisto tarjoaa joitakin kirjoja työskentelyä varten.

Johdatus tilastotieteeseen (2op)

Kurssilla esitellään, mitä tilastotiede on ja missä sitä käytetään. Tilastotiedettä määritellään pääosin sen moninaisten tutkimuskysymysten kautta. Tämän lisäksi näytetään, miten valtava on sen sovellusten määrä. Kurssilla tehdään katsaus myös todennäköisyyslaskennan perusteisiin. Näiden ohella puhutaan muun muassa jakaumista ja kerrotaan, miksi normaalijakauma on erityinen ja samaan aikaan tavallinen. Kurssilla ei ole paljon laskutehtäviä.

Kurssi on laadittu paitsi yliopisto-opiskelijoita myös lukiolaisia ajatellen.

Tavoitteena on kehittää tilastojen lukutaitoa. Media yms. on pullollaan tilastojen käyttöä, tilastografiikkaa jne., joiden kriittinen ymmärtäminen on tärkeä kansalaistaito. Suoritettu kurssi hyväksytään osaksi yliopisto-opintoja. Psykologian pääsykokeissa on paljon tilastotiedettä. Tilastollinen mallintaminen, data-analyysi, tekoäly, koneoppiminen jne. ovat mitä kuumin ala ja työmarkkinat imivät tilastotieteilijöitä jopa laman aikana.

Elements of AI - Tekoälyn perusteet (2op)

Lyhyesti:
 • Kesto: n. 30h
 • Osioita: 6
 • Tehtäviä: 23
 • Kurssimateriaali: verkkokurssi, https://course.elementsofai.com/fi/
 • Opintopistemäärä: 2 op / lukiokurssi
 • Suoritus: 90% tehtävistä tehty, joista 50% oikein
 • Arvostelu: hyväksytty/hylätty
Kurssin suoritettua opiskelija:
● Ymmärtää tekoälyn keskeisimmät vaikutukset
● Pystyy arvioimaan tekoälyyn liittyvää uutisointia ja keskustelua kriittisesti
● Osaa keskustella tekoälystä ja määritellä, mitä se on
● Osaa kertoa menetelmistä, jotka mahdollistavat tekoälyn

Kurssin sisältö:
● Mitä tekoäly on?
● Ongelmanratkaisu tekoälyn avulla
● Tekoälyn käytännön sovellukset
● Koneoppiminen
● Neuroverkot
● Tekoälyn vaikutus

Lisätietoja:
Kurssille voi ilmoittautua milloin tahansa ja kurssin voi suorittaa omaan tahtiin.
Matematiikan osaamisesta ja ongelmanratkaisutaidoista on hyötyä kurssin suorittamisessa.
Ohjelmointikokemusta ei tarvita.

Kurssin usein kysytyt kysymykset löytyvät tästä: https://www.elementsofai.com/fi/faq/

Yliopiston pidempi kuvaus kurssista löytyy tästä:
https://wiki.helsinki.fi/display/opetussuunnitelma/TKT21018+-+The+Elements+of+AI+suomeksi

Anatomian ja fysiologian perusteet (3 op)

Opintojakso kuuluu Jyväskylän ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan tutkinto-ohjelmien (fysioterapeutti, kuntoutuksen ohjaaja, sairaanhoitaja, sosionomi, toimintaterapeutti) ydinopintoihin. Opintojakso suoritetaan yleensä ensimmäisenä opiskeluvuotena. 

Tavoite: Opiskelija ymmärtää ihmiskehon elinjärjestelmien rakenteeseen ja toimintaan liittyviä asioita oman ammattialansa näkökulmasta sekä luo perustan ihmisen anatomian ja fysiologian jatko-opintoihin. 

Sisältö: Opintojakso sisältää solu- ja kudosopin, tuki- ja liikuntaelimistön perusrakenne, veri-, verenkierto-, hengitys- ja ruuansulatusselimistön perusteet. Lisäksi sisältöön kuuluu elintoimintojen hermostollinen säätely sekä perustiedot aisteista. 

Opiskelumateriaali: 
Bjålie, J. G. ym. 2012. Ihminen: Fysiologia ja anatomia, WSOY.
Leppäluoto, J. 2011: Anatomia ja fysiologia rakenteesta toimintaan
Tortora; G.J. & Derrickson, B.H. 2011: Principles of Anatomy and Physiology
Virtuaalimateriaali – Visible Body
Optima: Natunen, P. Anatomian ja fysiologian luentomateriaali, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2014. 

Toteutustapa: kontakti- ja etäopiskelu. JAMKin ja lukion opettajan yhteisopettajuus.

Pelinkehitys graafisella editorilla (2 op)

Opintojakso kuuluu Jyväskylän ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelman vaihtoehtoisiin ammattiopintoihin.

Tavoite: Opiskelija tuntee pelikehitykseen liittyviä käsitteitä ja hallitsee opintojaksolla käytettävän graafisen pelikehityseditorin perusominaisuudet. Opiskelija pystyy itsenäisesti opiskelemaan kehitysvälineen ominaisuuksia syvällisemmin. Opiskelija pystyy tuottamaan yksinkertaisen pelin tai peliprototyypin graafista pelikehityseditoria käyttäen.

Sisältö: 
- Pelikehityseditorin käyttöliittymä
- Pelikehityseditorin tarjoamat toiminnot (mm. grafiikka, animaatiot, äänet, sovelluslogiikka)
- Erilaisten pelien toteuttaminen pelikehityseditorilla
- Editorilla toteutettujen pelien julkaiseminen

Toteutustapa: JAMKin opettajan pitämä aloitus- ja lopetusseminaari, verkko-opiskelu sekä lukio-opettajan ohjaus.