Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Edellisen tason veräjä >

Tilastoja ja hyödyllisiä linkkejä

YLLÄPITOON >>    
Vanhat Peda.net palvelut suljetaan 5.6.2017
Peda.netin vanhat palvelut (OPSpro, Verkkolehti, Veräjä ja Oppimappi) suljetaan 5.6.2017. Mikäli haluatte säilyttää vanhoissa palveluissa olevat sisällöt itsellänne, tulee ne siirtää uuteen Peda.net-palveluun viimeistään toukokuussa 2017. Nykyinen Peda.net-ympäristö tarjoaa kaikille vanhojen Peda.net-palveluiden käyttäjille monipuolisemmat työkalut sekä yli 200 kunnan yhteistyöverkoston. Voit tutustua uuteen ympäristöön osoitteessa:

https://peda.net

Kaikki kysymykset sisällön siirtämisestä ja uudesta Peda.net-ympäristöstä voitte lähettää osoitteeseen: info@peda.net.

Tervetuloa uuden ja monipuolisen Peda.net-palvelun käyttäjäksi!
Tiedote päivitetty: 24.03.2017 14:36

 

Lapsiasivaltuutettu:

 

Koonnut Raisa Ahtiainen & Meri Lintuvuori

11.2.2009

 

VERSIO 3

 

Erityispedagogiikan alaan liittyviä tilastoja ja hyödyllisiä linkkejä

 

Alle on koottu erityispedagogiikan alaan liittyviä tilastoja ja hyödyllisiä linkkejä kolmen eri otsikon alle. Oheiset tilastolinkit on kerätty tammi-helmikuussa 2009. Mukaan listaan on koottu vain osa tarjolla olevista linkeistä. Mainintamme joidenkin tilastojen olemassaolosta tai olemassaolon puuttumisesta eivät ole ehdottomia. Tilastokohtainen saatavuus-tilanne kannattaa siis aina itse varmistaa. Linkkilistan tarkoitus ei ole olla kaiken kattava, vaan suuntaa- ja ideoita-antava.

 

 

1      KOULUYMPÄRISTÖ

 

1.1  Erityisopetus - Tilastokeskus

http://www.tilastokeskus.fi/til/erop/

Tilastoja kerätään vuosittain. Peruskoulujen erityisopetus valmistuu kesäkuussa, ammatillinen erityisopetus marraskuussa.

 

 

1.2  Erityisopetuksen strategia

http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2007/Erityisopetuksen_strategia.html

Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2007:47.

 

 

1.3  Esitysluonnos perusopetuslain muuttamiseksi

http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2009/01/Erityisopetus.html?lang=fi

OPM 22.1.2009. Koskee erityisopetusta.

 

 

1.4  Tukiopetus

 

Ei tilastoida.

 

Erityisopetuksen strategia / Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2007:47. 

http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2007/Erityisopetuksen_strategia.html

"Tukiopetusta ei ole tilastoitu, mutta 7.–9. luokkien opetuksesta koottiin tietoa Opetushallituksen ja Stakesin vuonna 2007 toteuttaman TedBM-hankkeen esitutkimuksen yhteydessä. Liitteenä olevan taulukon 17 mukaisesti lukuvuonna 2006–2007 tukiopetusta ei resursoinut lainkaan 4,2 % kouluista ja 41,4 % kouluista osoitti tukiopetuksen käyttöön alle kaksi tuntia viikossa 100 oppilasta kohti. Vähintään 10 tuntia viikossa 100 oppilasta kohti kohdensi 21,4 % kouluista. Vastaavasti tukiopetuksen toteutumat syyslukukaudella 2006 olivat siten, että 3,3 %:ssa kouluista ei sitä toteutettu lainkaan ja alle kaksi tuntia toteutui 50,7 %:ssa kouluista. Vähintään 10 tuntia tukiopetusta 100 oppilasta kohti toteutui 23,4 %:ssa kouluista." (Erityisopetuksen strategia 2007, 58.)

 

 

1.5  Oppilashuolto

 

Ei varsinaisia tilastoja.

 

Erilaisia selvityksiä aiheesta:

 

"Kukaan ei tiedä, montako lääkäriä tai psykologia kouluissa on"

http://dialogi.stakes.fi/FI/dialogin+arkisto/2008/5/sivu/34.htm

Dialogi (Stakesin julkaisema sosiaali- ja terveysalan aikakauslehti).

Julkaistu 21.7.2008. Päivitetty 13.8.2008.

"Kukaan ei osaa kertoa valtakunnallista, vertailukelpoista tilastotietoa siitä, miten koulukuraattorien ja psykologien määrä on muuttunut Suomessa. Viimeinen koko maata koskeva tilasto on vuodelta 1994." (Dialogi 5/2008.)

 

http://www.oph.fi/page.asp?path=1,444,830,84783

Rimpelä, M, Kuusela, J. Rigoff, A-M, Saaristo, V. ja Wiss, K. (2008) Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruskouluissa 2 – perusraportti kyselystä 1.–6. vuosiluokkien kouluille. Opetushallitus ja Stakes.

"Oppilashuollon palveluissa alueellisia eroja. Opetushallitus ja Stakes selvittivät vuosiluokkien 1–6 oppilaiden kouluhyvinvointia, terveyspalveluja, kodin ja koulun välistä yhteistyötä sekä terveystiedon opetusta. Kyselyyn vastasi yli 1400 koulua." (OPH.)

Raportin sisältöä:

Perustietoja kouluista

Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden osuus koulussa

Kodin ja koulun yhteistyö

Oppilaiden osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet

Terveystieto

Oppilashuoltoryhmät

Oppilashuollon henkilöstö

Terveystarkastukset

Poissaolot

Kouluruokailu

Koulukuljetus

Kiusaaminen

Häiriöitä ja ongelmatilanteita koulussa

Ojentaminen ja kurinpito

Työolot ja työolotarkastukset

Tapaturmat ja onnettomuudet

Lähettäminen erityispalveluihin

Vertailua 7.–9. vuosiluokkien peruskoulujen tuloksiin

 

Kouluterveyskysely - Stakes

http://info.stakes.fi/kouluterveyskysely/FI/tulokset/index.htm

"Kouluterveyskysely tehdään samoissa kunnissa joka toinen vuosi huhtikuun kolmen viimeisen viikon aikana. Parillisina vuosina kyselyyn osallistuvat Etelä-Suomen, Itä-Suomen ja Lapin läänien kunnat ja parittomina vuosina Länsi-Suomen ja Oulun läänien sekä Ahvenanmaan kunnat. Opettajan ohjaama luokkakysely tehdään kunnan kaikkien peruskoulujen 8. ja 9. luokilla sekä lukioiden 1. ja 2. luokilla. Vuodesta 2008 alkaen kysely tehdään myös ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuosikursseilla."

 

Aiheina mm. (suluissa esimerkkejä indikaattoreista)

Elinolot (perherakenteena muu kuin ydinperhe, toistuvia rikkeitä vuoden aikana)

Kouluolot (kiusaaminen, koulutapaturmat)

Terveys (väsymys, koulu-uupumus)

Terveystottumukset (kouluruokailu, tupakointi)

Terveysosaaminen ja oppilashuolto (huonot tiedot päihteistä, vaikea päästä kouluterveydenhoitajan / koululääkärin vastaanotolle)

 

Sivuilla paljon linkkejä nuorten elinoloista myös muille sivuille.

 

 

Erityisopetuksen strategia / Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2007:47. 

http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2007/Erityisopetuksen_strategia.html

 

"Valtioneuvoston asetuksen (1435/1998) mukaan oppilaanohjausta tulee olla perusopetuksen ylimmillä vuosiluokilla yhteensä 2 vuosiviikkotuntia. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti ohjaustoiminnan tulee muodostaa koko perusopetuksen ajan kestävä jatkumo. Oppilaanohjauksen merkitys korostuu erityisesti opintojen alussa ja opiskelun nivelvaiheessa. Opetushallituksen tekemän arvioinnin (2002) mukaan 20 % perusopetuksen oppilaista ei ollut saanut lainkaan henkilökohtaista ohjausta." (Erityisopetuksen strategia 2007, 58)

(Opinto-ohjauksen tila 2002. Opinto-ohjauksen arviointi perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa sekä koulutuksen siirtymävaiheissa. Opetushallituksen arviointeja 8/2002.)

 

"Toukokuussa 2005 valmistui Jyväskylän yliopiston selvitys perusopetuksen tukipalvelujen toimivuudesta oppilashuoltoryhmien ja huoltajien arvioimana (Puro, 2005)." (Erityisopetuksen strategia 2007, 46)

(Kyselylomakkeella tehty laajempi tutkimus: Puro, E. 2005. Perusopetuksen tukipalvelujen toimivuus oppilashuoltoryhmien ja huoltajien arvioimana. Jyväskylän yliopisto.)

 

 

1.6  Kouluviihtyvyys

Ei varsinaista tilastoa.

 

http://www.oph.fi/page.asp?path=1,434,88454

Kämppi, K., Välimaa, R., Tynjälä, J., Haapasalo, I., Villberg, J. ja Kannas, L. (2008) Peruskoulun 5., 7. ja 9. luokan oppilaiden koulukokemukset ja koettu terveys. WHO-Koululaistutkuksen trendejä vuosina 1994 - 2006. Opetushallitus ja Jyväskylän yliopisto.

Perustuu WHO-Koululaistutkimuksen (Health Behaviour in Schoolaged Children study, HBSC) aineistoihin. Aineistoa vuosilta 1994, 1998, 2002 ja 2006.

Aiheita:

Koulukokemukset:

Koulusta pitäminen

Opettaja-oppilas suhde

Oppilaiden väliset suhteet

Vanhempien tuki koulutyölle

Oikeudenmukaisuuden ja kouluun kuulumisen kokemukset

Koettu turvallisuus koulussa

Koulukiusaaminen

Koulutyön rasittavuus

Oppilaiden kokema terveys ja hyvinvointi:

Koettu terveys

Oireilu

Itsetunto

Ystävyyssuhteet

Yksinäisyyden kokeminen

 

Aiheeseen liittyviä julkaisuja mm. Oppilashuolto kohdassa: Kouluterveyskysely ja Opetushallituksen raportti vuosiluokista 1 - 6.

 

1.7  Koulukiusaaminen

Aiheeseen liittyviä julkaisuja mm.:

Kouluterveyskysely

ks. Oppilashuolto

 

Opetushallituksen raportti vuosiluokista 1 - 6

ks. Oppilashuolto

 

Opetushallituksen raportti vuosiluokista 5., 7. ja 9.

ks. Kouluviihtyvyys

 

 

1.8  Koulupudokkaat - Tilastokeskus

http://www.stat.fi/til/kkesk/index.html

Keskeyttämistietoja julkaistaan vuosittain Tilastokeskuksen Oppilaitostilastot-julkaisussa. Tietoa koulun keskeyttäneistä toisella asteella ja peruskoulussa.

 

 

1.9  Maahanmuuttajat peruskoulussa

Opetushallituksen selvitys maahanmuuttajaoppilaista ja koulutuksesta, 2008 (Kuusela J., Etelälahti A., Hagman Å., Hievanen R., Karppinen K., Nissilä L., Rönnberg U. ja Siniharju M.)

http://www.oph.fi/julkaisut/2008/maahanmuuttajaoppilaat_ja_koulutus.pdf

"Opetushallitus teki vuonna 2003 ensimmäisen koko valtakuntaa koskevan selvityksen maahanmuuttajien opetuksesta. Selvitys koski perusopetukseen valmistavan opetuksen tilannetta, suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetusta ja maahanmuuttajien äidinkielen opetusta. Selvityksessä kysyttiin myös maahanmuuttajien opetusjärjestelyihin, kuten omakieliseen tukiopetukseen, oppilashuoltoon,

oppilaanohjaukseen ja erityisopetukseen liittyviä kysymyksiä."

 

 

1.10                   Koulunkäyntiavustajat

Tilastokeskuksen Opettajat ja muu henkilökunta - tilasto on lakkautettu.

http://www.tilastokeskus.fi/til/ope/kas.html

 

 

1.11                   Opettajat

Tilastokeskuksen Opettajat ja muu henkilökunta - tilasto on lakkautettu.

http://www.tilastokeskus.fi/til/ope/kas.html

 

 

Erityisopetuksen strategia / Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2007:47 

http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2007/Erityisopetuksen_strategia.html

"Erityisopetusta antaneiden päätoimisten opettajien määrä ja muodollinen kelpoisuus kevätlukukaudella 2005, muodollisesti kelpoisten opettajien prosentuaalinen osuus erityisluokanopettajista ja erityisopettajista kevätlukukausina 2002 ja 2005 sekä erityisluokanopettajien ja erityisopettajien muodo1llinen kelpoisuus maakunnittain kevätlukukaudella 2005 käyvät ilmi liitteinä olevista taulukoista 13–16." (Erityisopetuksen strategia 2007, 51) Strategian lähde: Tilastokeskus. Opettajakyselyt keväällä 2002 ja 2005

 

 

 

2      PERHE JA YHTEISKUNTA

 

 

2.1  Perheet - Tilastokeskus

http://www.stat.fi/til/perh/index.html

Tiedosto valmistuu tilastovuotta seuraavana keväänä ja paperijulkaisu ’Perheet’ syksyllä.

 

 

2.2  Avioerot / -liitot - Tilastokeskus

http://www.stat.fi/til/ssaaty/index.html

Tilastot julkaistaan toukokuun alussa.

 

 

2.3  Perheväkivalta - Tilastokeskus

http://www.stat.fi/til/polrik/2005/polrik_2005_2006-04-04_tie_001.html

 

 

2.4  Lastensuojelu - Stakes

http://www.stakes.fi/FI/tilastot/aiheittain/Lapsuusjaperhe/lastensuojelu.htm

Stakes kerää vuosittain kunnilta tiedot lastensuojelun avohuollon tukitoimien piirissä olevista sekä kodin ulkopuolelle sijoitetuista lapsista ja nuorista. Avohuollon tukitoimien piirissä olevista lapsista ja nuorista kerätään vain lukumäärätietoja. Tiedot päivitetään kesäkuussa.

 

 

2.5  Tulonjakotilasto - Tilastokeskus

http://www.stat.fi/til/tjt/index.html

Tulonjakotilasto kuvaa kotitalouksien vuositulojen jakautumista ja tuloeroja erilaisten väestöryhmien kesken. Tässä mm. pienituloisuusastetta kutsutaan myös köyhyysriskiksi ja pienituloisia henkilöitä köyhyysuhan alaisina oleviksi. Päivitetään vuosittain.

 

 

2.6  Työttömyys - Tilastokeskus

http://www.stat.fi/til/tyti/index.html

 

 

2.7  Velkaantuminen - Tilastokeskus

http://www.stat.fi/til/velj/

Neljännesvuosittain julkaistava aikasarja yksityishenkilöiden velkajärjestelylain voimaantulosta 8.2.1993 lähtien.

 

 

2.8  Sosiaalimenot - Stakes

http://www.stakes.fi/FI/tilastot/aiheittain/Sosiaalipalvelut/sosiaalimenot.htm

 

 

2.9  Toimeentulotuki - Stakes

http://www.stakes.fi/FI/tilastot/aiheittain/Sosiaalipalvelut/Toimeentulotuki/vuositilasto.htm

Toimeentulotuen vuositilastosta tehdään tilastotiedote kerran vuodessa. 

 

 

2.10                   Terveyspalvelut - Stakes

http://www.stakes.fi/FI/tilastot/aiheittain/Terveyspalvelut/index.htm

Tilastotietoja on koko Suomen terveydenhuoltosektorilta. Tietoja kerätään palvelujen käytöstä sekä kunnalliselta että yksityiseltä sektorilta, palvelujen kustannuksista sekä henkilöstöstä.

Mm. hoitoonpääsyn seuranta.

 

 

2.11                   Raskaudenkeskeytykset - Stakes

http://www.stakes.fi/FI/Tilastot/Aiheittain/Lisaantyminen/raskaudenkeskeytykset/index.htm

Vuosittain.

 

 

2.12                   Mielenterveys

Mielenterveys - Stakes

http://www.stakes.fi/FI/tilastot/aiheittain/Mielenterveys/index.htm

Vuosittain.

 

Aiheeseen liittyviä julkaisuja mm.:

Kouluterveyskysely

ks. Oppilashuolto

mm. väsymyksestä

 

Opetushallituksen raportti vuosiluokista 1 - 6

ks. Oppilashuolto

 

Opetushallituksen raportti vuosiluokista 5., 7. ja 9.

ks. Kouluviihtyvyys

 

Oppilaiden hyvinvointi - Suuri osa nuorista voi paremmin kuin ennen

http://dialogi.stakes.fi/FI/dialogin+arkisto/2008/5/sivu/30.htm

Dialogi (Stakesin julkaisema sosiaali- ja terveysalan aikakauslehti).

Julkaistu 21.7.2008. Päivitetty 8.8.2008.

"Nuorten mielenterveysongelmia ei saa vähätellä, mutta ei liioitellakaan. Valtaosalla asiat ovat hyvin, varsinaista hoitoa tarvitsee noin joka kymmenes...."(Dialogi 5/2008)

 

 

2.13                   Alkoholijuomien kulutus - Stakes

http://www.stakes.fi/FI/tilastot/aiheittain/Paihteet/alkoholijuomienkulutus.htm

Vuosittain, ilmestyy huhti-toukokuussa.

 

 

2.14                   Huumeet

Stakes

http://neuvoa-antavat.stakes.fi/FI/kehittaminen/emcdda/reitox.htm

 

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction

http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index36265EN.html

 

 

2.15                   Rikollisuus - Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos

Rikollisuustilannekatsaukset 1991-2005

http://www.optula.om.fi/3820.htm

 

Rikollisuuskehitys, A Rikoslajit

http://www.optula.om.fi/36309.htm

 

Rikollisuuskehitys, B Rikollisuuden piirteitä

http://www.optula.om.fi/36310.htm

 

 

 

3      SATUNNAISIA KIINNOSTAVIA LINKKEJÄ

 

3.1  Numeroita koulutien varrelta - Tilastokeskus

http://www.stat.fi/tup/tilastokirjasto/numeroita_koulutien_varrelta.html

 

 

3.2  Stakesin tuottamaa tietoa nuorten hyvinvoinnista

http://www.stakes.fi/FI/ajankohtaista/lasten.htm

 

 

3.3  Lasten ja nuorten elinolot

Paavola, A. 2008. Lasten ja nuorten elinoloja koskevat tilastot ja muut tietolähteet. Lapsiasiavaltuutetun toimiston selvityksiä 3:2008.

http://www.lapsiasia.fi/Resource.phx/lapsiasia/aineistot/julkaisut/paavola-laps-elinolot.htx.i23.pdf

Otsikon mukainen selvitys siitä, mitkä tahot keräävät esimerkiksi tilastotietoa nuorten elinoloihin liittyen.

 

 

3.4  Virsta - Virtual Statistics

http://www.stat.fi/virsta/thaku/01/01/

Virsta - Virtual Statistics - on ammattikorkeakoulun opettajille suunnattu tilastojen käytön täydennyskoulutusprojekti. Tässä verkko-oppaassa esitellään tilastollisen tiedonhaun perusteet ja ohjataan tärkeimmille suomalaisille ja kansainvälisille tilastoalan lähteille.

 

 

3.5  Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

http://www.fsd.uta.fi/linkit/

Linkkilista sisältäen mm. tilastoja ja tietokantoja Suomesta ja muualta.